Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 1172

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade P. H. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na život podľa článku 2 Dohovoru v hmotnom aj procesnom aspekte. Sťažovateľka bola v januári 2017 zadržaná policajnou hliadkou pre podozrenie z krádeže v obchode. Bola odvezená na miestne policajné oddelenie a odovzdaná príslušnému policajtovi na účely vykonania ďalších úkonov. Počas spisovania zápisnice ...

8.9.2022

Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, ktorá sa stáva zdrojom ich frustrácie, hnevu, zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie. Osobitne to platí v prípadoch, ak sa stali obeťou trestného činu. Dostať páchateľa pred ...

7.9.2022

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že trest odňatia slobody je jedinou možnou a správnou formou potrestania. Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom ...

7.9.2022

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké ...

2.9.2022

Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19. Prípad sa týkal piatich sťažností v súvislosti s dôsledkami série opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci prevencie šírenia vírusu Covid-19. Sťažovateľmi boli majitelia fitnescentier, ktoré boli v dôsledku vyššie spomínaných opatrení zatvorené od marca do ...

25.8.2022