Preskočiť na hlavný obsah

Dva a pol roka v rezorte spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej

„O spravodlivosti možno hovoriť vtedy, ak prichádza včas – s týmto som nastupovala do úradu a po dva a pol roku si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo spravodlivosť priblížiť ľuďom – časovo, odborne, konkrétnymi zmenami vedúcimi k lepšej vymožiteľnosti práva,“ hodnotí odchádzajúca ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Od marca 2020 sa v rezorte spravodlivosti podarilo niekoľko veľkých reforiem, tím na ministerstve pripravil množstvo zákonov zo všetkých oblastí práva.

V súvislosti s pandémiou ministerstvo spravodlivosti promptne pripravovalo zákony odškodňujúce a pomáhajúce najviac postihnutým skupinám.

Po náročných rokovaniach sa podarilo pripraviť novú súdnu mapu, ktorej implementácia je na najlepšej ceste. Od januára 2023 sa sudcovia môžu špecializovať na hlavné agendy, nová súdna mapa zároveň zabezpečí, aby fungoval skutočne náhodný výber prípadov, ktoré dostane sudca na stôl a aby rozhodnutia súdov boli rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie.

Reforma zloženia Ústavného súdu, ale aj nový spôsob voľby súdnej rady, nový disciplinárny poriadok a podrobnejšie previerky majetku sudcov sú príspevkom k transparentnosti v justičnom systéme.

Občanom už slúži Najvyšší správny súd a kreujú sa aj tri nové správne súdy, vďaka ktorým sa ľudia skôr domôžu spravodlivosti pri sporoch so štátom.

Cieľom veľkej novely Trestného poriadku, ktorú sme pustili do legislatívneho procesu, je dostať páchateľa pred súd v kratšom čase a tým aj dosiahnuť skoršie vyvodenie trestnej zodpovednosti a naplniť tým aj účel trestu. Zmenami v Trestnom zákone zasa komplexne prehodnocujeme trestné sadzbypodľa princípu „k slabším nech sme miernejší, k silnejším nech sme prísnejší“. 

Pripravili sme množstvo nástrojov pre pomoc podnikateľom.

V komunikácii s odbornou verejnosťou, mimovládnym sektorom, či poslancami parlamentu sme pripravili zmeny v infozákone, ktoré znamenajú výrazný posun pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú.

Množstvo právnych úprav sa ráta na desiatky. Náročné zákony vyžadovali hodiny stretnutí, vysvetľovaní, analýz. Mnohé z nich sa týkajú procesov – na súdoch, vo väzenstve, v obchodných vzťahoch. Rokovania so sudcami, advokátmi, zástupcami ďalších právnických profesií, odborníkmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj samosprávami absolvovala ministerka do posledného dňa vo funkcii.  „Nie je potrebné, aby občania vedeli podrobne o každej úprave, dôležité je, aby skutočne pocítili lepšiu vymožiteľnosť práva, čo sa následne môže odraziť aj vo zvyšovaní dôveryhodnosti nie len súdnictva, ale inštitúcií ako takých,“ konštatuje ministerka Kolíková. „Zanechávam za sebou rezort so špičkovými odborníkmi, so schopnosťami, rozhľadom a chuťou meniť veci. Ďakujem im za to, že pomáhali napĺňať étos boja proti korupcii a spravodlivejšieho Slovenska, pre ktorý si občania pred dva a pol rokom túto vládu vybrali,“ uzatvára Mária Kolíková.

ZREALIZOVANÉ ÚLOHY 03/2020-03/2022 (Programové vyhlásenie vlády + nad rámec Programového vyhlásenia vlády)

 1. Navrhli sme legislatívu na pružnejšie obstarávanie rúšok a respirátorov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
 2. Zaviedli sme opatrenia na dočasnú ochranu podnikateľov: v nadväznosti na pandemickú situáciu sme okamžite pripravili a presadili jedno z najvýznamnejších opatrení pre pomoc podnikateľom zasiahnutým ekonomickými dopadmi koronakrízy.
 3. Presadili sme nový ústavný zákon v oblasti justície, čo predstavuje obrovský krok na ceste k efektívnejšej a dôveryhodnejšej justícii.
 4. Zriadili sme Najvyšší správny súd SR: je to nová a kľúčová inštitúcia pre prípady, kedy občan vstúpi do sporu so štátnou inštitúciou. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a je zároveň disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov aj ďalšie právnické profesie.
 5. V nadväznosti na zriadenie Najvyššieho správneho súdu sme pripravili a presadili nový disciplinárny poriadok, ktorý upravuje a zjednocuje procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom. Zároveň vďaka nemu príde k odstráneniu súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní.
 6. Zaviedli sme podrobnejšie previerky majetkových pomerov sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti.
 7. Zaviedli sme vekový strop pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu (67 rokov) a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (72 rokov).
 8. Presadili sme nový trestný čin tzv. prikrmovania, čo znamená poskytovanie darčekov, pozvaní či poukazov s cieľom získať si do budúcna náklonnosť verejne činnej osoby sme zmenili na trestný čin.
 9. Zaviedli sme nový trestný čin ohýbania práva. Svojvoľné uplatnenie práva pri rozhodnutiach, zjavne v rozpore so zákonom, už je trestné.
 10. Prijali sme nový zákon o zaistení majetku: kľúčový zákon o zaistení majetku, ktorý tu počas minulých vlád chýbal. Je to dôležitá úprava pre efektívny boj proti korupcii a znamená aj lepšie nástroje pre zaisťovanie majetku v trestnom konaní a zriadenie nového úradu pre správu zaisteného majetku.
 11. Pomoc pre obete trestných činov: jedna z najzraniteľnejších skupín ľudí sa domôže svojich práv rýchlejšie a efektívnejšie. Okrem toho, že vďaka našej úprave vznikajú nové intervenčné centrá, ktoré zabezpečujú komplexnú pomoc a ochranu obetí, rozšírila sa aj právna pomoc a zjednodušil sa prístup k odškodneniu pre obete.
 12. Upravili sme kolúznu väzbu. Cieľom bolo jednak upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby, ale tiež výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a pre rozhodnutia súdu o väzbe.
 13. Presadili sme významné opatrenie súvisiace s ochranou vlastníckeho práva. Po novom už na vydržanie pozemku nestačí len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presunulo z notárov na súdy.
 14. Pripravili a presadili sme úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách. Cieľom úpravy je, aby boli na jednej strane uspokojené pohľadávky oprávnených, ale zároveň bude zachovaný aj príjem dlžníka v takej výške, ktorá je potrebná pre jeho dôstojný život.
 15. Zlepšili sme prístup spotrebiteľov k spravodlivosti cez novelu upomínacieho konania. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom bolo zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu  neprijateľnosti podmienok.
 16. Úpravou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR sme odstránili nedostatky, ktoré vzišli z praxe pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva.
 17. Vďaka novele zákona o obchodnom registri môže ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s registrovými súdmi urobiť automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremeniť tak podnikateľov od poplatkov aj administratívnych úkonov s tým spojených.
 18. V nadväznosti na pandemické obmedzenia sme úpravou potrebných predpisov operatívne umožnili členom zákonom zriadených komôr (napríklad Slovenská advokátska komora, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora Slovenskej republiky) vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronickými prostriedkami.
 19. Presadili sme pomoc pre vymazané subjekty z Obchodného registra SR. Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania povinností v novembri 2021 vymazané z Obchodného registra SR, dostali možnosť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie svojho zápisu.
 20. Presadili sme potrebnú legislatívu k reforme súdnej mapy, vďaka ktorej môžeme mať na súdoch špecializovaných sudcov, rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov a justičných zamestnancov.
 21. Schválený bol už aj nami pripravený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Cieľom zákona o hroziacom úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“. Zabráni sa tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť aj strate pracovných miest a strate know-how.
 22. Zlepšujeme ochranu najlepšieho záujmu maloletých detí v situáciách, keď sa ich rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú. Novela Civilného mimosporového poriadku, o ktorej má definitívne rozhodnúť parlament na septembrovej schôdzi, má priniesť riešenie problémov pri konaní vo veciach maloletých a výkone rozhodnutí vo veciach maloletých.
 23. Presadzujeme humanizáciu a zmierňovanie obmedzení osôb vo výkone väzby. Novela zákona o výkone väzby, o ktorej má definitívne rozhodnúť parlament na septembrovej schôdzi, obsahuje viacero opatrení, zlepšujúcich štandardy väzobne stíhaných osôb.
 24. Cez novelu Exekučného poriadku, ktorú už schválila vláda, navrhujeme zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť.

V PROCESE

 1. Pripravili a do legislatívneho procesu sme predložili veľkú novelu Trestného zákona s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb. Rovnako sme do MPK pustili rozsiahlu novelu Trestného poriadku, ktorej cieľom je zefektívnenie a zjednodušenie celého trestného konania.
 2. Pripravili a v legislatívnom procese je novela infozákona, ktorá je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne rozširujeme okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb.
 3. Pripravili a do legislatívneho procesu sme predložili novelu Obchodného zákonníka. Cieľom je umožniť jednoduché založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného formulára. Je to významný krok k zlepšeniu služieb štátu a k zvýšeniu komfortu pre podnikateľov.
 4. Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.
 5. Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili Návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v SR s cieľom odstrániť nedostatky pri vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike.
 6. Po medzirezortnom pripomienkovaní je už novela zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorá reflektuje záväzok z PVV, a síce humanizáciu a zmierňovanie obmedzení osôb vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.
 7. Významným krokom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia je aj novela Obchodného zákonníka (aktuálne už po MPK), vďaka ktorej bude možné jednoduché založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného formulára.
 8. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní je už aj nový Zákon o registri trestov, ktorý zavádza nové rozdelenie výstupov z registra trestov vrátane nového výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi.
 9. Pripomienky z medzirezortného pripomienkovania vyhodnocujeme aj k dvom ďalším predpisom, a síce novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráženovela zákona o verejnom ochrancovi práv.

PLÁNOVANÉ ÚLOHY

 1. Návrh zákona o obchodných spoločnostiach – atraktivita podnikateľského prostredia a s tým súvisiaca ekonomická konkurencieschopnosť Slovenska sú dlhodobo diskutované témy, ktoré do veľkej mieri závisia aj od platného rámca práva obchodných spoločností. Prekopať túto oblasť a reflektovať potreby ekonomickej praxe má za cieľ zákon o obchodných spoločnostiach.
 2. Rekodifikácia Občianskeho zákonníka – spustili sme proces veľkej rekodifikácie občianskeho práva, čo je základná právna úprava dotýkajúca sa nášho každodenného bežného života. Či už si niečo požičiame od suseda alebo banky, niekomu nechtiac spôsobíme škodu, chceme určiť, na koho prejde náš majetok po našej smrti, chceme vlastniť či prenajímať nehnuteľnosť, všetko ide o otázky, ktoré spadajú práve do občianskeho práva. Jeho kvalitná štruktúra a obsah sú preto nevyhnutné na to, aby všetky tieto vzťahy fungovali riadne a správne a aby boli v prípade sporov súdne rozhodnutia predvídateľné. Dobrá úprava občianskeho práva tak zabezpečuje v medziľudských vzťahoch právnu istotu – a tým je do istej miery predpokladom pre pokojné a nekonfliktné spolunažívanie.
 3. Novela zákona o sudcoch a prísediacich – návrh zákona má byť zameraný na riešenie problematiky majetkových priznaní sudcov, prevencii v oblasti duševného zdravia sudcov a hmotnoprávnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
 4. Novela zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi – realizácia PVV v oblasti poskytovania bezplatnej právnej pomoci, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak.
 5. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 6. Novela zákona o obchodnom registri
 7. Návrh ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 8. Návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku

INÉ  (DOVOLANIA + VÝKON DOHĽADU)

DOVOLANIA MINISTERKY 03/2020 – 09/2022:

 • Za rok 2022: 10ks, 3 v prospech, 7 v neprospech, žiadne rozhodnuté
 • Za rok 2021:  18ks, 7 v prospech, 11 v neprospech, 7 rozhodnutých
 • Za rok 2020 od marca: 17ks, 3 v prospech, 14 v neprospech, 9 rozhodnutých

VÝKON DOHĽADU 04/2020 – 08/ 2022:

Ministerka spravodlivosti SR podala od apríla 2020 do septembra 2022:

 • 28 disciplinárnych návrhov proti sudcomudelila sudcom aj 6 písomných napomenutí, podala 5 návrhov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,
 • 46 disciplinárnych návrhov proti notárom (z toho 14 na NSS SR), najmä za  porušenie ustanovení zákonov (vydržanie, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, nezapožičanie spisov, prieťahy v dedičských konaniach), začala 2 správne konania vo veci dočasného  pozastavenia výkonu notárskeho úradu z dôvodu, že notár bol uznaný za vinného zo spáchania trestného činu súdom prvého stupňa, až do právoplatnosti uvedeného rozhodnutia;
 • 43 disciplinárnych návrhov proti súdnym exekútorom (z toho 20 na NSS SR), najmä za prieťahy v exekučnom konaní; nepredloženie exekučného spisu; nevydanie upovedomenia o zastavení exekúcie napriek tomu, že exekúcia bola zastavená; postihnutie majetku, ktorý nepodlieha exekúcii; vydanie upovedomenia o zastavení starej exekúcie napriek tomu, že neuplynula rozhodná doba; nevykonávanie exekúcii v poradí ako mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcii; neoprávnene vyžiadanie preddavku; nevyplatenie výťažku z dražby;

Ministerstvo spravodlivosti SR od apríla 2020 do septembra 2022:

 • vydalo 118 právoplatných rozhodnutí o vine zo spáchania správneho deliktu znalcami, tlmočníkmi, prekladateľmi;
 • po splnení zákonných podmienok zapísalo do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 205 znalcov-fyzických osôb, 9 znaleckých organizácií, 7 tlmočníkov a 44 prekladateľov,
 • začalo 122 správnych konaní voči správcom pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu, resp. z dôvodu nevzdelávania sa, nezaplatenia ročného poplatku (z toho je 68 právoplatne skončených), a to najmä za bezdôvodnú nečinnosť správcu v konkurznom konaní, nesprávny spôsob speňažovania majetku, chýbajúce náležitosti súpisu majetku, event. neaktualizovanie súpisu majetku, začalo 7 správnych konaní voči správcom pre podozrenie, že sú splnené dôvody na pozastavenie správcovskej činnosti, pretože bolo voči nim vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu;
 • začalo 6 správnych konaní voči dražobníkom pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu (z toho sú 2 právoplatne skončené), a to najmä za neposkytnutie súčinnosti pri vykonávaní dohľadu a porušenie povinností dražobníka v súvislosti s prípravou a organizovaním dražby;
 • podalo 6 podnetov Slovenskej advokátskej komore na advokátov resp. advokátskych koncipientov, z toho v štyroch prípadoch komora začala disciplinárne konanie.