Rozhodcovia

Predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory​​​

1.1 Predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu

(1)
Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom ministerstvom (ďalej len „zoznam rozhodcov“) a súčasne zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory (bližšie bod 1.7), ktorý má podľa spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy spor rozhodnúť (ďalej len „rozhodca“).

(2)
Funkciu rozhodcu nemôže vykonávať osoba, u ktorej jej výkon nepripúšťa osobitný predpis.

1.2 Odborná spôsobilosť na zápis do zoznamu rozhodcov a na výkon funkcie rozhodcu

(1)
Fyzická osoba musí pred zápisom do zoznamu rozhodcov úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu (ďalej len „skúška“) a spĺňať predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo a právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov. Skúšku uskutočňuje ministerstvo podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.

Podmienky uznania odbornej praxe (stáže) získanej v zahraničí

(2)
Podmienka vykonania skúšky je splnená, ak fyzická osoba úspešne zložila odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, notársku skúšku, advokátsku skúšku alebo ak spĺňa podmienky na zápis do zoznamu advokátov.

(3)
Skúškou sa pred päťčlennou skúšobnou komisiou overuje, či má fyzická osoba potrebné odborné znalosti a spôsobilosť rozhodovať spotrebiteľské spory.

(4)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie.

(5)
Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Členovia skúšobnej komisie sú vymenovaní z radov rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, osôb pôsobiacich v sektore vysokých škôl alebo vykonávajúcich právnické povolanie.

(6)
Členovia skúšobnej komisie volia spomedzi seba predsedu skúšobnej komisie. Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(7)
Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá s výnimkou skúšky ku dňu prihlásenia spĺňa predpoklady na výkon funkcie rozhodcu podľa § 5 ods. 1 a zaplatila správny poplatok za vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“). Uchádzačovi, ktorý nespĺňa podmienky na účasť na skúške, ministerstvo účasť neumožní a tohto zo zoznamu uchádzačov vyčiarkne.

(8)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach a náležitosti vyhlásenia skúšky, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu rozhodcu predložiť, spôsob vykonania skúšky, podrobnosti o písomnej časti a o ústnej časti skúšky, spôsob vyhodnotenia výsledkov skúšky, náležitosti zápisnice o priebehu skúšky a podrobnosti o písomnom osvedčení o výsledku skúšky.

1.3 Vyhlásenie skúšky

(1)
Termín skúšky ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej dva mesiace pred jej konaním.

(2)
Vyhlásenie skúšky obsahuje

 1. označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu na skúške zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov účasti na skúške,
 2. zoznam predkladaných dokladov,
 3. stručný popis spôsobu vykonania skúšky,
 4. lehotu na podanie žiadosti o vykonanie skúšky a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
 5. termín a miesto uskutočnenia skúšky.

1.4 Žiadosť o vykonanie skúšky

(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky môže podať fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5 ods. 1 zákona (ďalej len „uchádzač“). Na žiadosti o vykonanie skúšky doručené po lehote na ich podanie sa neprihliada; o tejto skutočnosti ministerstvo uchádzača upovedomí.

(2)
K žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné priložiť

 1. profesijný životopis,
 2. kópiu dokladu totožnosti,
 3. doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, alebo ich úradne osvedčenú kópiu (v prípade ak bolo vysokoškolské vzdelanie získané najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby išlo v oboch stupňoch o vzdelanie v študijnom odbore právo),
 4. potvrdenie o výkone právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov (nie je potrebné preukázanie päťročnej právnickej praxe v oblasti rozhodovania spotrebiteľských sporov, resp. právnického pôsobenia v oblasti spotrebiteľského práva, ale postačujúce je preukázať akúkoľvek päťročnú právnickú prax).
 5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 6. čestné vyhlásenia o splnení podmienok dôveryhodnosti a doklady preukazujúce
  1. splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona s ohľadom na vykonávanú právnickú prax uchádzača,
  2. splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 335/2014 Z.z.,
 7. doklad o úhrade správneho poplatku za vykonanie skúšky,
 8. kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.

(3)
Ak uchádzač na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výzvy nedoplní všetky doklady podľa odseku 2, ministerstvo uchádzačovi účasť na skúške neumožní a vyčiarkne ho zo zoznamu uchádzačov; o tejto skutočnosti musí byť uchádzač ministerstvom poučený. Vyčiarknutie zo zoznamu uchádzačov ministerstvo uchádzačovi bezodkladne písomne oznámi.

(4)
Ministerstvo uchádzača zo zoznamu uchádzačov vyčiarkne aj vtedy, ak sa nezúčastní na skúške alebo na niektorej jej časti.

1.5 Obsahové zameranie skúšky a spôsob jej vykonania

(1)
Skúškou sa overujú odborné znalosti uchádzača z občianskeho práva, obchodného práva, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch a rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie.

(2)
Písomná časť skúšky, ktorá pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie, sa koná v jeden deň a ústna časť skúšky sa koná v jeden deň s odstupom najmenej jedného týždňa od skončenia písomnej časti skúšky.

(3)
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.

(4)
Písomný test zostavuje ministerstvo.

(5)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač vrátane vypracovania písomností v rozhodcovskom konaní, ktorých vypracovanie je potrebné, a prípravy rozhodcovského rozhodnutia. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.

(6)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je tri hodiny. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 40 bodov.

(7)
Prípadovú štúdiu zostavuje ministerstvo.

(8)
Pre účasť na ústnej časti skúšky je potrebné získať z

 1. písomného testu aspoň 24 bodov,
 2. prípadovej štúdie aspoň 24 bodov.

(9)
Skúšobná komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov

 1. úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia na vypracovaní prípadovej štúdie, a
 2. neúspešných uchádzačov.

(10)
Skúšobná komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov

 1. úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia na ústnej časti skúšky, a
 2. neúspešných uchádzačov.

(11)
Skúšobná komisia verejne oznámi a informuje uchádzačov o úspešných a neúspešných uchádzačoch podľa odsekov 2 a 3 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti skúšky.

(19)
Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok zameraných na právne znalosti a schopnosť uchádzača aplikovať právo pri rozhodovaní spotrebiteľských sporov. Otázky si uchádzač vyžrebuje z otázok pripravených ministerstvom. Pred odpoveďou má uchádzač právo na prípravu v trvaní 15 minút. Čas trvania odpovede uchádzača nepresiahne dve hodiny.

(20)
Súčasťou ústnej časti skúšky môžu byť aj otázky členov skúšobnej komisie zamerané na prípadovú štúdiu.

(21)
Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti skúšky pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.

(22)
Ústna časť skúšky je verejná.

(23)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť skúšky, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí skúšobná komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť skúšky, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.

(24)
Po skončení ústnej časti skúšky každý člen skúšobnej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie

 1. počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 7 ods. 1,
 2. počet bodov pridelených v ústnej časti skúšky a
 3. stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača.

(25)
Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen skúšobnej komisie odovzdá predsedovi skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie pred členmi skúšobnej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý získal v ústnej časti skúšky menej ako 36 bodov, a ak sa na ústnej časti skúšky nezúčastnil niektorý člen skúšobnej komisie, menej ako 29 bodov.

(26)
Na základe vyhodnotenia počtu získaných bodov zostaví predseda skúšobnej komisie zoznam úspešných uchádzačov.

(27)
Výsledky skúšky a zoznam úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov skúšobná komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po zostavení zoznamu podľa odseku 3. O priebehu skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu.

(28)
Na skúške prospeli úspešní uchádzači. Úspešným uchádzačom predseda skúšobnej komisie odovzdá osvedčenie o výsledku skúšky.

(29)
Zápisnica obsahuje

 1. údaj o dátume, čase a mieste konania skúšky,
 2. zloženie skúšobnej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu skúšobnej komisie a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
 3. zoznam uchádzačov prihlásených na skúšku, ako aj zoznam uchádzačov vyčiarknutých zo zoznamu uchádzačov,
 4. stručný opis priebehu ústnej časti skúšky,
 5. zoznam úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov skúšobnej komisie,
 6. dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov skúšky,
 7. meno a priezvisko člena skúšobnej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
 8. vlastnoručné podpisy všetkých členov skúšobnej komisie.

(30)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania skúšobnej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.

(31)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie.

(32)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov niektorý z členov skúšobnej komisie nemôže zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.

(33)
Zápisnica a hodnotiace hárky členov skúšobnej komisie sú súčasťou spisu ministerstva o skúške.

(34)
Správny poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 300 EUR. Tento poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobného systému E-KOLOK.

1.6 Bezúhonnosť a dôveryhodnosť

(1)
Rozhodca musí na účely zápisu do zoznamu rozhodcov a počas celého obdobia výkonu funkcie rozhodcu spĺňať predpoklady bezúhonnosti a dôveryhodnosti.

(2)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, za trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom a za ďalšie trestné činy spáchané pri výkone verejného činiteľa, za trestné činy korupcie, za trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(3)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

 1. kto bol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý zo zoznamu rozhodcov,
 2. kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z funkcie sudcu, odvolaný z funkcie prokurátora, zbavený výkonu funkcie súdneho exekútora, zbavený notárskeho úradu, vyčiarknutý zo zoznamu správcov, zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zoznamu audítorov, zoznamu daňových poradcov, zoznamu patentových zástupcov alebo zo zoznamu advokátov, euroadvokátov, zahraničných advokátov, medzinárodných advokátov alebo vyčiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, exekútorských koncipientov, notárskych kandidátov alebo notárskych koncipientov,
 3. na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie povolenia vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolené oddlženie, na koho majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo voči komu bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 4. u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti rozhodcu alebo
 5. kto bol ako fyzická osoba – podnikateľ v posledných piatich rokoch právoplatne postihnutý orgánom dozoru za porušovanie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa uložením sankcie podľa osobitného predpisu9) alebo zastával funkciu štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo mal majetkovú účasť v takej právnickej osobe v čase, keď bola právnická osoba postihnutá orgánom dozoru za porušovanie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

1.7 Stály rozhodcovský súd

(1)
Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „zriaďovateľ“) môže byť len záujmové združenie právnických osôb alebo komora zriadená zákonom. Ak to ustanovuje osobitný predpis, právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd.

(2)
Spotrebiteľské spory možno rozhodovať iba pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ je držiteľom povolenia udeleného ministerstvom podľa tohto zákona.

(3)
Zriaďovateľ je povinný vydať štatút stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „štatút“) a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu.

(4)
Stály rozhodcovský súd musí mať predsedníctvo a predsedu.

(5)
Poplatok za vykonanie skúšky a poplatok za udelenie povolenia uhrádza zriaďovateľ.

1.8 Zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu

(1)
Stály rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien, ktorý zverejňuje podľa tohto zákona.

(2)
Stály rozhodcovský súd môže zapísať do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu iba osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona.

(3)
V zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu, titul a doba, na ktorú je rozhodca zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu.

(4)
Rozhodca sa zapisuje do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu na dobu najmenej štyroch rokov. Rozhodca môže byť zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu vyčiarknutý len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Rozhodca môže písomne požiadať predsedu stáleho rozhodcovského súdu o výmaz zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu ku dňu uvedenému v žiadosti.

1.9 Povolenie a zápis do zoznamu rozhodcov

(1)
Ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa (ďalej len „žiadateľ“) udelí povolenie fyzickej osobe, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a dôveryhodnosti. Ministerstvo preskúma žiadosť a rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti. Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa týka, čo sa navrhuje, a prílohy žiadosti tvoria listiny preukazujúce splnenie podmienok na udelenie povolenia. Ak žiadosť nie je úplná alebo ak žiadateľ nedostatočne preukázal splnenie podmienok na získanie povolenia, ministerstvo konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote nie kratšej ako 30 dní. Ministerstvo žiadosť zamietne, ak nie sú splnené všetky podmienky na udelenie povolenia alebo ak žiadateľ splnenie podmienok hodnoverne nepreukázal.

(2)
Ak ministerstvo udelí povolenie podľa odseku 1, ku dňu jeho udelenia zapíše rozhodcu do zoznamu rozhodcov. Podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov musia byť v celom rozsahu splnené počas celej doby trvania tohto zápisu.

(3)
Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, do ktorého zapisuje

 1. meno a priezvisko rozhodcu,
 2. adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný,
 3. číslo povolenia,
 4. deň zápisu do zoznamu rozhodcov,
 5. názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, v zozname ktorého je rozhodca zapísaný,
 6. deň a zákonný dôvod vyčiarknutia zo zoznamu rozhodcov alebo pozastavenia alebo dočasného pozastavenia výkonu funkcie rozhodcu a dobu, na ktorú bol výkon funkcie rozhodcu pozastavený alebo dočasne pozastavený,
 7. iné údaje.

(4)
Ak rozhodca prestane spĺňať niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je rozhodca povinný túto skutočnosť oznámiť ministerstvu v lehote siedmich dní, odkedy sa o tejto skutočnosti mohol dozvedieť.

(5)
Ak rozhodca prestal spĺňať podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie zruší. Pred zrušením povolenia ministerstvo vyzve rozhodcu na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Po zrušení povolenia ministerstvo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia vyčiarkne rozhodcu zo zoznamu rozhodcov. Ministerstvo rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vyčiarkne aj vtedy, ak

 1. rozhodcovi bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie,
 2. rozhodca o vyčiarknutie písomne požiadal, a to ku dňu uvedenému v tejto žiadosti, inak ku dňu nasledujúcemu po doručení žiadosti ministerstvu,
 3. rozhodca nevyhovel pri preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,
 4. súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti rozhodcu na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
 5. rozhodca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(6)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, ministerstvo vyčiarkne rozhodcu zo zoznamu rozhodcov ku dňu, keď nastala právna skutočnosť, na základe ktorej došlo k vyčiarknutiu.

(7) Proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

1.10 Súčinnosť rozhodcu

Na účely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu rozhodcov, ako aj na účely konania o zrušení povolenia a vyčiarknutia zo zoznamu rozhodcov je rozhodca povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť vrátane poskytnutia informácií, zapožičania spisov a oznámenia akýchkoľvek skutočností podstatných pre rozhodnutie vo veci.

1.11 Žiadosť o vykonanie skúšky podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa ustanovenia § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o vykonanie skúšky so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa ustanovenia § zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

1.12 Elektronicky podaná žiadosť o vykonanie skúšky

Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj v elektronickej podobe prostredníctvom schránky podávateľa. Takáto žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrená kvalifikovanou elektronickou pečiatkou. Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a prihlásiť sa s autentifikátorom.

Elektronické podanie žiadosti o zápis do zoznamu rozhodcov cez portál slovensko.sk​

Podmienky uznania odbornej praxe (stáže) získanej v zahraničí

Podmienka praxe v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

–          aspoň 5-ročná právnická prax

Čo je právnická prax?

–          akákoľvek právnická prax, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole.

Ako sa preukazuje právnická prax?

–          listina potvrdzujúca vykonávanie činnosti, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole, najmä pracovná zmluva, či iné osvedčenie preukazujúce charakter a dĺžku vykonanej právnickej praxe vydanej príslušným úradom, orgánom alebo štatutárnym orgánom zamestnávateľa členského štátu.

Je potrebný úradný preklad listiny preukazujúcej nadobudnutie právnickej praxe v zahraničí?

–          áno, listiny preukazujúce vykonanú prax v zahraničí je potrebné preložiť, a to prostredníctvom prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam prekladateľov nájdete na: https://www.justice.gov.sk/registre/prekladatelia/

Odborné semináre

USPORIADATEĽ: SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 01.12.2023

Miesto: ​Odborné podujatie bude prebiehať online formou

Viac informácií nájdete v dokumente:

Odborný seminár rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory 01.12.2023 (PDF, 252 KB)

Skúšky odbornej spôsobilosti

Usporiadateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, Bratislava

Termín: 13.12.2022 (písomná časť) a 20.12.2022 (ústna časť)

Miesto: ​Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, Bratislava

Viac informácií ohľadom skúšky odbornej spôsobilosti:

Skúška odbornej spôsobilosti (PDF, 232 KB)

Zoznamy