Informácie pre občanov

Základné informácie

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediátorom podľa zákona o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 zákona o mediácii. Mediátor vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia vydaného ministerstvom (t.j. na základe iného ako živnostenského oprávnenia).

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov  nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Charakteristické črty mediácie

 • poskytuje pomoc stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu;
 • dá sa použiť kedykoľvek – pred súdnym sporom alebo arbitrážou alebo súčasne s nimi;
 • nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore alebo arbitráži, ak neuspejú pri urovnaní sporu;
 • je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia;
 • je dôverná;
 • dá sa použiť (a používajú sa) v celom rade sporov vrátane obchodných, občianskych, rodinných/rozvodových, environmentálnych, pracovných a susedských.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediátorom podľa zákona o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 zákona o mediácii. Mediátor vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia vydaného ministerstvom (t.j. na základe iného ako živnostenského oprávnenia).

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov  nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Charakteristické črty mediácie

 • poskytuje pomoc stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu;
 • dá sa použiť kedykoľvek – pred súdnym sporom alebo arbitrážou alebo súčasne s nimi;
 • nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore alebo arbitráži, ak neuspejú pri urovnaní sporu;
 • je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia;
 • je dôverná;
 • dá sa použiť (a používajú sa) v celom rade sporov vrátane obchodných, občianskych, rodinných/rozvodových, environmentálnych, pracovných a susedských.