Informácie pre mediátorov

Právne predpisy

Zápis fyzických osôb a právnických osôb do registra mediátorov

Podmienky na zápis fyzických osôb do registra mediátorov

Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto

  1. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
  3. je bezúhonný,
  4. má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky,
  5. nebol podľa zákona o mediácii inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov.

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a osvedčenie. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Tieto údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

Zápis do registra mediátorov nepodlieha zo strany ministerstva žiadnej poplatkovej povinnosti; poplatok za podanie žiadosti o zápis do registra na jednotnom kontaktnom mieste je stanovený jednotným kontaktným miestom.

Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.

Ak sú splnené podmienky na zápis fyzickej osoby do registra mediátorov, ministerstvo vykoná zápis do registra mediátorov v lehote 30 dní. Ministerstvo vydá fyzickej osobe písomné osvedčenie o jej zápise do registra mediátorov. Ak ministerstvo v tejto lehote nevykoná zápis alebo nezamietne žiadosť o zápis do registra mediátorov, zápis sa považuje za vykonaný; to neplatí, ak nie sú splnené podmienky na zápis. Potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do registra mediátorov sa v tomto prípade považuje za písomné osvedčenie o zápise do registra mediátorov až do vydania tohto osvedčenia.

Podmienky na zápis právnických osôb do registra mediátorov

Mediátorom môže byť podľa zákona o mediácii iba fyzická osoba, a preto zápis právnickej osoby do registra mediátorov nie je možný.

Žiadosť o zápis do registra mediátorov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. 

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

Elektronicky podaná žiadosť o zápis do registra mediátorov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do registra túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Podrobnosti upravuje zákon o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Žiadosť o zápis do registra mediátorov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a prihlásiť sa s autentifikátorom).

Elektronické podanie žiadosti o zápis do registra mediátorov cez portál slovensko.sk​

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do registra mediátorov

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do registra je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do registra nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom.

Formuláre

Ministerstvo pripravilo formuláre, na ktorých možno podať žiadosť o zápis do registra mediátorov, do registra mediačných centier a do registra mediačných vzdelávacích inštitúcií a žiadosť o vyčiarknutie z registra mediátorov v zmysle ustanovenia § 8 zákona mediácii.

Informácie k projektu ADR – mediácia

Informácie o projekte nájdete na stránke: https://www.justice.gov.sk/agenda-ministerstva/nase-projekty/europske-strukturalne-a-investicne-fondy/budovanie-a-posilnenie-alternativneho-riesenia-sudnych-sporov-prostrednictvom-mediacie-a-efektivneho-vyuzivania-nastrojov-restorativnej-justicie-v-slovenskej-republike/

Štatistiky

mediácia v civilnom práve (XLS, 47 KB)

Podávanie podnetov a technická podpora

Na emailovej adrese: mediacia@justice.sk

Vzdelávanie mediátorov

Informácie pre mediátorov o ďalšom vzdelávaní podľa § 10a zákona o mediácii