Preskočiť na hlavný obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 v zmysle § 2 zákona:

na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l) podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu extrémizmu; projekty zamerané na prechádzanie diskriminácie a projekty zamerané na vzdelávanie a multi-inštitucionálnu spoluprácu v oblasti pomoci obetiam trestných činov.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľa o dotáciu, že podľa vyhlášky je súčasťou procesu hodnotenia ústna prezentácia projektu žiadateľom pred komisiou na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Podrobnosti nájdete vo vyhláške.

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500 EUR.

Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 eur.

Termín vyhlásenia výzvy je 15. október 2023.

Termín predkladania žiadostí je 23. december 2023, žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 23. december 2023

Všetky potrebné informácie, vrátane podmienok poskytnutia dotácií a postupu pri predkladaní žiadostí nájdete na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/sluzby/dotacie/dotacie-na-podporu-ludskych-prav/