Preskočiť na hlavný obsah

Výzva na predkladanie nominácií na člena/členku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „ Rada“)

V zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť čl. 4 ods. 5 písm. n) sa týmto zverejňuje Výzva na predkladanie návrhov na deviateho experta/expertku Rady.

Podľa čl. 4 ods. 6 Štatútu Rady návrh na experta/expertku Rady môže predložiť akademická obec, profesijná organizácia, mimovládna organizácia a iná právnická alebo fyzická osoba.

Kritéria vyžadované na nomináciu experta/expertky rady:

Navrhovaný expert/expertka Rady musí byť:

a) významný/-á odborník/-čka z teórie a praxe v oblasti ľudských práv, ktorý/-á pôsobí v oblasti ochrany ľudských práv a 
b) zastupuje občiansku spoločnosť.

Návrh predložený na ministerstvo spravodlivosti musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje o navrhovanej osobe ( meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko),
  2. Identifikačné údaje o navrhovateľovi (obchodné meno/meno a priezvisko, adresu sídla/ podnikania/trvalého bydliska, identifikačné číslo, označenie právnej formy, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje)
  3. Skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu,
  4. Štruktúrovaný životopis, doklady preukazujúce expertnú činnosť, skúsenosti a odbornú prax navrhovanej osoby,
  5. Výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou spolu s jej podpisom,
  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov od navrhovanej osoby,
  7. Súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa.

Návrhy sa predkladajú do 07. septembra 2018 (vrátane) sekretariátu rady poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke s označením „Nominácia experta do Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.“

Adresa na doručovanie návrhov:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava