Preskočiť na hlavný obsah

Tlačová správa z 5. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

V dňoch 20. a 27. februára rokovala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období. Rada prijala uznesenia a stanoviská k viacerým dôležitým aktuálnym ľudskoprávnym otázkam.
 
Rada prijala precedentné uznesenie, v ktorom vyjadrila ľútosť nad všetkými možnými nezákonnými sterilizáciami žien, ktoré sa mohli odohrať pre rokom 2005. V uznesení o problémoch segregácie a potrebe inkluzívneho vzdelávania odporučila vláde a ostatným príslušným orgánom jasne definovať segregáciu a inklúziu v právnych predpisoch a vypracovať konkrétne plány inkluzívneho vzdelávania pre rôzne skupiny osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Rada konštatovala, že zákon o štátnom občianstve v súčasnej podobe nezodpovedá základným princípom právnej istoty a navrhla vrátiť sa k právnemu stavu platnému pred prijatím novely zákona č. 250/2010 Z.z. Rada prijala stanovisko k plneniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom odporúča neodkladne vytvoriť podmienky pre zriadenie hlavného kontaktného miesta pre koordináciu implementácie dohovoru. Rada prijala aj vyhlásenie k postupom a vyjadreniam politických strán v predvolebnej kampani, a uznesenie k petícii „Na Slovensku po slovensky“, v ktorom upozorňuje, že otázky, týkajúce sa základných práv garantovaných ústavou nemôžu byť predmetom referenda. Rada tiež vyzvala rezorty ku zodpovednému a komplementárnemu prístupu pri tvorbe a implementácií verejných politík v oblasti aktívneho starnutia obyvateľstva.
 
Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je stály poradný orgán vlády zriadený zákonom, v ktorom sú paritne zastúpení predstavitelia verejnej moci aj občianskej spoločnosti. Jej odporúčania ostávajú v platnosti aj pre ďalšiu vládu. Jej predsedom je podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, funkcie podpredsedov zastávajú ministerka spravodlivosti, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupkyňa občianskej spoločnosti Lucia Faltinová.