Preskočiť na hlavný obsah

Ministerstvo vyhlásilo dotačnú výzvu pre oblasť ľudských práv

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10. 6. 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024. Výzva sa zameriava na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, a taktiež na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

„Rada by som zdôraznila, že suma 769  500 eur, určená pre túto dotačnú schému, zostáva zachovaná. Podávanie žiadostí bude prebiehať tak ako doteraz, dotačný mechanizmus zostáva vo svojej podstate rovnaký,“ vyhlásila štátna tajomníčka rezortu Katarína Roskoványi.

Žiadatelia môžu požadovať dotácie vo výške od 5000 do 50 000 eur na viacero oblastí, napríklad na posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, ďalej na podporu aktívnej občianskej spoločnosti, podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže, podporu vzdelávania a školenia, zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín či poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc.

Dotácie tiež možno žiadať na analytickú, expertnú a edičnú činnosť, podporu spolupráce organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd alebo zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd.

Dotácia môže tiež slúžiť na zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva. Termín na predkladanie žiadostí bol stanovený na 12. august 2024.

„Som presvedčená, že je to dostatočný čas na to, aby komisia vyhodnotila najlepšie projekty a aby ich úspešní žiadatelia mohli realizovať od začiatku nového školského roka. Realizácia projektov je nastavená tak, aby ich bolo možné stihnúť a rovnako aj zúčtovať,“ dodala K. Roskoványi.

Viac informácií nájdete na stránke:

https://www.justice.gov.sk/sluzby/dotacie/