Preskočiť na hlavný obsah

Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva

Dňa 21. septembra 2018 sa v hoteli Sorea Regia konalo 31. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovanie k návrhu programu zasadnutia rady.

Program bol schválený v nasledujúcom znení:

  1. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2017 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny),
  2. Informácia zo zasadnutí výborov,
  3. Novela zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva (prekladá minister spravodlivosti) ,
  4. Príprava správy o plnení Celoštátnej stratégie o ochrane a podpore ľudských práv v Slovenskej republike (prekladá minister spravodlivosti) ,
  5. Rôzne
    • príprava predsedníctva SR v OBSE

BOD 1.

Prvý bodom programu zasadnutia rady bola Správa o plnení úloh z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2017 (ďalej len „Národný akčný plán pre deti“).

K tomuto bodu programu vystúpil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna v zastúpení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý informoval členov rady, že predkladaný materiál je v poradí piatou a poslednou priebežnou správou o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu, pričom dokumentuje plnenie úloh za obdobie roka 2017. Do prípravy Národného akčného plánu pre deti boli okrem ústredných orgánov štátnej správy zapojené aj ďalšie inštitúcie a poradné orgány vlády SR (splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Generálna prokuratúra SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Únia miest Slovenska a samosprávne kraje.

Prílohu materiálu tvorí aktualizovaný prehľad dlhodobých (stratégie, koncepcie), strednodobých (programy, akčné plány) a krátkodobých nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa a tiež konsolidovaná verzia Národného akčného plánu pre deti, ktorá obsahuje odpočty rezortov a ďalších spolupracujúcich subjektov sumárne za roky 2013 až 2017. Dokumentuje tak priebeh monitoringu a implementácie jednotlivých úloh v dlhodobejšom časovom horizonte.
Keďže samotná existencia Národného akčného plánu pre deti bola vyvolaná potrebou implementácie záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý sleduje mieru dodržiavania medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, aktivity plánu boli priamo previazané na jednotlivé ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Národný akčný plán pre deti bol dňa 28. júna 2018 prerokovaný na zasadnutí Výboru pre deti a mládež a bude tiež predložený na vedomie vláde Slovenskej republiky ako informatívny materiál.

Rada následne pristúpila k hlasovaniu o tomto bode zasadnutia a uznesením č.202 zobrala na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 za rok 2017.

BOD 2.

Druhým bodom programu podpredsedníčka rady informovala, že Ministerstvu spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“ alebo „MS SR“) boli doručené informácie zo zasadnutí výborov (Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny; Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie; Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím; Výboru pre deti a mládež), ktoré boli následne v elektronickej podobe doručené všetkým členom rady. Podpredsedníčka rady pri tejto príležitosti zároveň dala priestor a vyzvala aj na ústne prezentovanie dôležitých informácií zo zasadnutí výborov.
Zo strany podpredsedu rady pre občiansku spoločnosť vzišla potreba otvoriť problematiku priebehu posledného zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a súčasne splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny p.László Bukovszky prezentoval závery z XXX. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“), ktorý sa konal dňa 5. septembra 2018. Informoval, že výborom boli prijaté na zasadnutí 3 uznesenia, z toho jedno dôležité uznesenie č. 122, ktoré sa dotýka informácií o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“). Ako uviedol, týmto uznesením výbor zobral na vedomie  informáciu o činnosti Fondu, súčasne vyjadril nespokojnosť s aktuálnym stavom uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o dotácie z Fondu a  riaditeľ a Správna rada Fondu boli vyzvaní k náprave prijatím vhodných opatrení na urýchlenie aktuálneho procesu uzatvárania zmlúv, ako aj v budúcom období posilnením personálneho zabezpečenia a zjednodušením administratívny procesov; vyzvaná bola taktiež vláda SR na prijatie vhodných legislatívnych opatrení za účelom zamedzenia opakujúcich sa problémov v súvislosti s procesom poskytovania dotácií na podporu kultúry národnostných menšín vrátane prijatia vhodných systémových zmien.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny členov rady ďalej informoval, že boli prijaté nasledujúce opatrenia: Fond bol personálne posilnený o 3 zamestnancov v rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorí sa podieľajú na príprave zmlúv na podpis, čím sa zabezpečuje zlepšenie efektivity procesu uzatvárania zmlúv so žiadateľmi. Od 1. januára 2019 nadobudne účinnosť čl. IV. zákona č. 211/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa novelizuje zákon č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. V zmysle novelizácie bude Fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku 5 % z celkovej sumy svojich príjmov, čím príde k navýšeniu o 1 % z celkovej sumy na chod inštitúcie a sekretariátu oproti súčasnej platnej úprave.

Vzhľadom k závažnosti prediskutovanej problematiky, ako i k podnetom zo strany občianskej spoločnosti rady bolo zo strany podpredsedníčky rady navrhnuté, aby bol na najbližšie zasadnutie rady prizvaný riaditeľ Fondu za účelom predloženia informácií o prijatých opatreniach.

Rada následne pristúpila k hlasovaniu o tomto bode zasadnutia a uznesením č.203 zobrala na vedomie Informáciu zo zasadnutí výborov.

BOD 3.

V bode tri predniesol tajomník rady a riaditeľ odboru ľudských práv ministerstva spravodlivosti informáciu v súvislosti s novelou zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva(ďalej len „novela SNSĽP“), ktorú pripravuje gestor Ministerstvo spravodlivosti SR.

Oproti návrhu novely zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva (ďalej len „ Stredisko“), ktorá bola  predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 18. apríla 2018 do 10. mája 2018 – číslo legislatívneho procesu: LP/2018/234 sa jedná o druhú alternatívu, ktorej cieľom je posilniť postavenie Strediska ako slovenského NHRI tak, aby bolo v najväčšom možnom súlade s Parížskymi princípmi a súčasne aby sa precizovala aj kompetenciu Strediska v postavení Equality Body, t.j. ako orgánu na podporu rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačných smerníc Európskej Únie. Zmena zákona je nevyhnutná z hľadiska zosúladení jeho ustanovení s požiadavkami vyplývajúcimi jednak z Parížskych princípov, ako aj z odporúčaní GANHRI (ktorá akredituje jednotlivé národné ľudsko-právne inštitúcie) a ďalších orgánov.

Keďže ide o zásadnú zmenu návrhu zákona oproti pôvodne predloženej alternatíve, návrh zákona sa opätovne predkladá do medzirezortného pripomienkového konania – číslo legislatívneho procesu LP/2018/656  v dátume od 1. októbra 2018 do 19. októbra 2018, aby sa k nemu mohla vyjadriť široká verejnosť, ako aj všetky povinne pripomienkujúce a zainteresované subjekty.

V zmysle navrhovaných legislatívnych zmien rada, ako orgán Strediska má mať 5 členov, z toho 1 člen má byť vymenovaný verejným ochrancom práv, 1 člen vymenovaný spoločne komisárom pre deti a komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, 1 člen vymenovaný predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a ponecháva sa člen vymenovaný predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií.  Každý z uvádzaných  subjektov predkladá návrh 2 kandidátov na člena rady Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý je zároveň oprávnený posudzovať, či osoba spĺňa zákonné kritéria na člena rady. Novelizované znenie zároveň precizuje zloženie a členstvo v rade, jeho zánik, pôsobnosť v rade a zavádza transparentný verejný výber na funkciu výkonného riaditeľa, t.j. vyhlásenie a priebeh výberového konania.

V oblasti nediskriminácie sa prezicuje úprava výkonu nezávislého zisťovania a poskytovania právnej pomoci.

Návrh zákona bol ešte pred jeho predložením do medzirezortného pripomienkového konania zaslaný Stredisku, keďže ide o subjekt, ktorého sa zmeny priamo týkajú. Jeho pripomienky boli následne na osobnom stretnutí prerokované a zapracované alebo odstránené po spoločnom konsenze. Návrh zákona bol predbežne zaslaný na konzultácie aj expertom, ktorí sú členmi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Rada uznesením č. 204 zobrala na vedomie Informáciu o novele zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.

BOD IV.

V bodeštyri programu zasadnutia bola predstavená tajomníkom rady Príprava Správy o plnení Celoštátnej stratégie o ochrane a podpore ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „ príprava správy“)koncipovaná ministerstvom spravodlivosti SR za sledované obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2018Ako vyplývauznesenia vlády Slovenskej republiky č.71/2015 v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia“) bola povinným subjektom stanovená úloha B.6. predložiť ministrovi spravodlivosti SR ako koordinátorovi plnenia úloh v oblasti ľudských práv odpočet plnenia úloh vyplývajúcich zo stratégie do 30. júna 2018. Ministerstvo spravodlivosti následne odpočty od jednotlivých rezortov zapracovalo do prípravy správy o plnení Stratégie, ktorá má byť súčasne predložená na rokovanie vlády v termíne do 31. decembra 2018.

Počas spracovania prípravy boli zo strany ministerstva spravodlivosti identifikované niektoré chýbajúce informácie, ktoré ministerstvo cez kontaktné body v rámci povinných subjektov oslovilo v záujme doplnenia a zodpovedania predmetných otázok. Ministerstvo zároveň navrhlo a predložilo lehotu členom rady na zasielanie pripomienok a návrhov k správe do 19. októbra 2018.

Uznesením č. 205 rada zobrala na vedomie informáciu o príprave správy o plnení Celoštátnej stratégie o ochrane a podpore ľudských práv a zároveň rada poverila sekretariát rady predložiť Správu o plnení úloh uvedených v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike na rokovanie vlády SR po zapracovaní pripomienok vznesených členkami a členmi rady v lehote do 19. októbra.

BOD V.

V bode 5 Rôzne vystúpil riaditeľ odboru pre predsedníctvo SR v OBSE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Róbert Kirnág, ktorý informoval  členov rady o príprave predsedníctva SR v Organizácií pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019. Slovensko ako predsednícka krajina si stanovuje pre tento účel hlavné tematické okruhy pre smerovanie diskusie v priebehu roka, pripravuje zasadnutia jednotlivých rokovacích fór, bude predsedať týmto fóram a stanovovať ich agendu. Predsedníctvo bude trvať jeden kalendárny rok a úradujúcim predsedom bude minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V bode Rôzne bola otvorená aj diskusia k hlasovaniu rady prostredníctvom procedúry per rollam, jej spôsobu a použitiu. Rada sa vzájomne uzhodla, že primárne sa uznesenia budú prijímať formou verejného hlasovania na zasadnutí rady členmi, iba vo výnimočný a naliehavých prípadov sa pristúpi k hlasovaniu procedúrou per rollam.

Podpredsedníčka rady záverom poďakovala všetkým členom rady a ukončila 31. zasadnutie