Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. 2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

2. zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Druhé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie sa uskutoční v Bratislave v pondelok 5. marca 2012 o 10.00 h v miestnosti   č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z prvého zasadnutia výboru
  3. Informácia o: záveroch piateho zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o prijatých uzneseniach týkajúcich sa vecnej pôsobnosti výboru, príprave akčných plánov k Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, projekte „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“ realizovanom v roku 2012 Úradom vlády SR v spolupráci s partnerskými organizáciami.
  4. Rozprava k zásadným bodom a odporúčaniam Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie a príprava podkladov k 9. a 10 periodickej správe SR k implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
  5. Informácia o plánovanom odpočte plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014.
  6. Rôzne.
  7. Záver.