Informačný systém obchodného registra SR (IS OR SR)

Logá EÚ, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Názov projektu:

Informačný systém Obchodného registra SR

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 9 935 966,07 €

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom navrhovaného riešenia je vybudovanie nového agendového informačného systému, ktorý naplní rozsah aktuálne poskytovaných služieb, doplní novo navrhované služby s využitím existujúcich a plánovaných integračných rozhraní a technologicky naplní zámery informatizácie verejnej správy s plným využitím eGovernment cloudu. Moderné riešenie vytvorené nad aktuálnym technologickým a produktovým stavom IT, prevádzkovateľné a integrovateľné so súčasnými a budúcimi APV systémami.

Základom riešenia nového obchodného registra bude vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu zabezpečenia výkonu všetkých registrových, integračných a podporných agend, predovšetkým súčasných agend obchodného registra s integráciou na vytvorený modul BRIS (Systém prepojenia obchodných registrov Európskej únie) ako aj na iné registre, ako napríklad Centrálny register zmlúv, Register partnerov verejného sektora a Register diskvalifikácií. Údaje v obchodnom registri budú zdrojové, dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely. Zámerom je vybudovať plnohodnotný systém, ktorý podporí celú agendu súdu a verejnosti poskytne kvalitné informácie.

Po úspešnej realizácii hlavným prínosom projektu bude:

  • zjednodušenie zakladania obchodných spoločností
  • zvýšenie počtu vznikajúcich firiem
  • zvýšenie kvality dát v obchodných spoločnostiach
  • rozšírenie subjektov oprávnených registrovať umožní väčšiu efektivitu a odbremení súdy
  • Obchodný register umožní digitálne fungovanie s elektronickým spisom a interaktívnou elektronickou zbierkou listín
  • prepojenie so systémom BRIS

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/
Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.vicepremier.gov.sk/
Webové sídlo riadiaceho orgánu: http://www.mindop.sk/ 
Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/