Zisťovanie cudzieho práva

V prípade potreby zistiť obsah cudzieho práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve zo dňa 7.6.1968 (ozn.č. 82/1997 Z.z.), sa postupuje podľa ustanovení tohto dohovoru. Zoznam zmluvných strán a notifikácií k citovanému  dohovoru je dostupný ONLINE. Ďalšou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy je postup podľa príslušnej dvojstrannej zmluvy, ktorá pre zmluvné strany zakotvuje možnosť obracať sa na seba so žiadosťou o poskytnutie právnych predpisov druhej strany.

Postup súdov v prípade existencie mnohostrannej resp. dvojstrannej medzinárodnej zmluvy je charakteristický tým, že súd vypracuje dožiadanie adresované príslušnému justičnému orgánu cudzieho štátu v súlade s formálnymi a obsahovými požiadavkami príslušnej dvojstrannej resp. medzinárodnej zmluvy, ktoré je následne prostredníctvom MSSR zaslané tomuto orgánu. Z obsahu predmetnej zmluvy vyplýva zmluvná povinnosť takémuto dožiadaniu vyhovieť. 

V prípade absencie mnohostrannej ako aj dvojstrannej medzinárodnej zmluvnej úpravy je možné žiadať orgány cudzieho štátu o poskytnutie ustanovení ich právnych predpisov diplomatickou cestou, avšak vybavenie takýchto žiadosti je založené výhradne na základe dobrovoľnosti resp. prípadnej vzájomnosti a nemožno ho nijako vymáhať.

Pri vypracovaní žiadosti súdy postupujú podľa Usmernenia pre súdy pri vypracovaní žiadosti o zistenie cudzieho práva.