Vzory listov a formuláre pre súdy

Vzor predkladacieho listu súdu na zastupiteľský úrad SR

Okresný súd X.Y.,adresa, telefón, fax, email

Číslo konania: 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v X (Presný názov zistiť na stránke MZVaEZ SR)

Vec:   Žiadosť o súčinnosť pri právnej pomoci v cudzine, doručenie X.Y./výsluch          X.Y.

 Okresný súd X.Y. má česť požiadať o súčinnosť pri vybavení dožiadania o doručenie pripojených súdnych písomnosti (vymenovať druhovo, označiť číslom, zo dňa, označiť existenciu/absenciu prekladu) na základe

A)     dvojstrannej zmluvy ……………………….
B)    Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. 4. 1963 (vyhl. č. 32/1969 Zb.)
C)    Dohovoru o civilnom konaní (Haag 1. marca 1954, vyhl. č. 72/1966 Zb.);

adresátovi (označiť či ide o občana Slovenskej republiky) X.Y., rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, prípadne iné údaje.

Možnosť 1: Dovoľujeme si upozorniť, že žiadame o doručenie do vlastných rúk. V prípade, že takáto forma doručenia nebude možná, žiadame doručiť podľa právneho poriadku dožiadaného štátu a pripojiť opis spôsobu doručenia, najmä to, či nebolo doručenie vykonané formou fikcie.

Možnosť 2: Dovoľujeme si požiadať, aby sa doručenie uskutočnilo podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

Možnosť 3: Dovoľujeme si zároveň požiadať o súčinnosť pri vybavení dožiadania o výsluchu odporcu/odobratie krvných vzoriek/iné.

Zápisnicu o doručení, resp. nedoručení a dôvodoch nedoručenia zašlite prosím k nášmu číslu.

Zápisnicu o vykonaní dôkazu zašlite prosím k nášmu číslu.

Za spoluprácu a sledovanie vybavenia predmetného dožiadania ďakujeme.

Podpis VSÚ alebo sudcu

Otlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu

V ………………………… dňa ……………..

Prílohy:           
1. Dožiadanie
2. návrh zo dňa                        
3. predvolanie na pojednávanie na deň                        
4. doručný list                        
5. …………………

Vzor urgencia zastupiteľského orgánu

Okresný súd X.Y.,adresa, telefón, fax, email

Číslo konania:                                                          Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v X

Vec:   Urgencia – doručenie C.D/výsluch C.D.

Okresný súd X.Y. si dovoľuje pripomenúť svoj list číslo … zo dňa … , ktorým žiadal o súčinnosť pri doručení súdnych písomnosti (vymenovať druhovo, označiť číslom, zo dňa. označiť či je preklad)/o súčinnosť pri výsluchu odporcu (označiť či ide o občana Slovenskej republiky) C.D., rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, prípadne iné údaje na základe

A)     dvojstrannej zmluvy ……………………….
B)    Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. 4. 1963 (vyhl. č. 32/1969 Zb.)
C)    Dohovoru o civilnom konaní (Haag 1. marca 1954, vyhl. č. 72/1966 Zb.);

Prosím informujte nás o stave veci.

Za spoluprácu ďakujeme.

 Podpis VSÚ alebo sudcu

Otlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu

V ………………………….. dňa ……………….

Vzor všeobecné dožiadanie bez zmluvy vzájomnosť

Vzor dožiadania na cudzozemský súd

Názov slovenského súdu, adresa, telefón, fax, e-mail

Číslo konania                                                   Príslušný súd pre mesto X

(Súd nemusí uviesť presný názov zahraničného orgánu)

VEC: Dožiadanie o doručenie súdnych písomností/ Dožiadanie o výkon dôkazu

Dvojmo!

Okresný súd X. žiada v právnej veci (druh konania) navrhovateľa A.B. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia,  štátna príslušnosť, bydlisko) proti odporcovi C.D. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia,  štátna príslušnosť, bydlisko prípadne iné údaje) o ….. (rozvod/ zaplatenie dlžnej sumy/iné) doručiť pripojené súdne písomnosti (vymenovať druhovo, označiť číslom, zo dňa, označiť či existenciu/absenciu prekladu):

adresátovi C.D., rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, prípadne iné

Možnosť 1: Okresný súd zároveň žiada, aby sa doručenie uskutočnilo formou odovzdania do vlastných rúk. V prípade, že takáto forma doručenia nebude možná, žiadame doručiť podľa právneho poriadku dožiadaného štátu a pripojiť opis spôsobu doručenia, najmä ak sa doručí formou právnej fikcie.

Možnosť 2: Okresný súd žiada aby sa doručenie uskutočnilo podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.

Okresný súd zároveň žiada o výsluch odporcu/odobratie krvných vzoriek/iné.

Okresný súd zároveň prehlasuje, že po dohovore s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť vybavenia dožiadania o právnu pomoc súdov Vášho štátu v občianskych a obchodných veciach.

Žiadame o zaslanie dokladu o doručení, prípadne nedoručení a jeho dôvodoch ( a o vykonaní dôkazu) k vyššie uvedenému číslu konania.

Podpis VSÚ alebo sudcu

Otlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu

V mesto, dátum

Prílohy: 
1. návrh zo dňa
2. predvolanie na pojednávanie na deň
3. ………………….
4. ………………….
5. …………………

Vzor všeobecné dožiadanie dvojstranná zmluva

Vzor dožiadania na cudzozemský súd

Názov slovenského súdu, adresa, telefón, fax, e-mail


Číslo konania       Príslušný súd pre mesto X
(Súd nemusí uviesť presný názov zahraničného orgánu)


VEC: Dožiadanie o doručenie súdnych písomností/ Dožiadanie o výkon dôkazu
DVOJMO!
 Okresný súd X.Y. žiada v právnej veci (druh konania) navrhovateľa A.B. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, povolanie, bydlisko, štátna príslušnosť) proti odporcovi C.D. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, povolanie, bydlisko, štátna príslušnosť) o ……. (rozvod/ zaplatenie dlžnej sumy/iné) doručiť pripojené súdne písomnosti (vymenovať druhovo, označiť číslom, zo dňa, označiť existenciu/absenciu prekladu) na základe článkov číslo ….  dvojstrannej zmluvy ………………………. :
adresátovi C.D., rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, povolanie a pracovisko, prípadne iné
  Možnosť 1: Okresný súd zároveň žiada, aby sa doručenie uskutočnilo formou odovzdania do vlastných rúk. V prípade, že takáto forma doručenia nebude možná, žiadame doručiť podľa právneho poriadku dožiadaného štátu a pripojiť opis spôsobu doručenia, najmä to, či nebolo doručenie vykonané formou fikcie.
 Možnosť 2: Okresný súd žiada aby sa doručenie uskutočnilo podľa právneho poriadku dožiadaného štátu.
 Možnosť 3: Okresný súd (zároveň) žiada o súčinnosť pri vybavení dožiadania o výsluchu odporcu/odobratie krvných vzoriek/iné.
 Žiadame o zaslanie zápisnice o doručení, resp. nedoručení a dôvodoch nedoručenia k nášmu číslu.
 Žiadame o zaslanie zápisnice o vykonaní dôkazu k nášmu číslu.
 Za spoluprácu ďakujeme.

Podpis VSÚ alebo sudcu
      Otlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu
V mesto, dátumPrílohy:  1. návrh zo dňa
  2. predvolanie na pojednávanie na deň
  3. doručný list
  4. ………………….
  5. …………………

Vzor všeobecnej urgencie SK, AJ, NJ

Vzor urgencie na cudzozemský súd
Názov slovenského súdu, adresa, telefón, fax, e-mail

Číslo konania                                                                       (Príslušný súd)

VEC: Urgencia – doručenie X.Y./ výsluch X.Y.

Okresný súd …………… si dovoľuje pripomenúť svoju žiadosť č. …….. zo dňa……… o doručenie súdnych písomností adresátovi X.Y./ žiadosť o výkon dôkazu č…. zo dňa … výsluchom X.Y.

Dovoľujeme si požiadať o informáciu o stave vybavenia našej žiadosti.

(Podpis VSÚ alebo sudcu)

V ……….. dňa …..

Príloha: kópia žiadosti

District court X, ……., Tel …. Fax …., e-mail:

File number: …………….

Re: Inquiry – service to X.Y./ examination of X.Y.

The District Court ………………….. would like to inquire about its Request No. …..dated ………..for service of judicial documents on the defendant X.Y./ the Request for examination of X.Y.  No. ………… dated ……………

Kindly inform us about the status of the execution of our Request.

In ………..on ……

Encl.: Copy of the Request


Bezirksgericht X, …………., Tel. …., Fax …., e-mail

Gerichtsaktenzeichen: …………….

Re: Erkundigung– Antrag auf Zustellung an X.Y./Ersuchen um Beweisaufnahme betreffend X.Y.

Das Bezirksgericht …………. beehrt sich, über seinen Antrag AZ ……. von ……….auf Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken  an X.Y./ sein Ersuchen AZ…………von ……….um Beweisaufnahme betreffend X.Y. , zu erkundigen

Benachrichtigen Sie uns, bitte, über den Stand der Erledigung unseres Antrags/Ersuchens.

In ……, am …….

Anlage: Kopie des Antrags/Ersuchens

Vzor zistenie adresy podľa štátu

Vzor dožiadania na zistenie pobytu
Názov slovenského súdu, adresa, telefón, fax, e-mail

Číslo konania                                                                       Príslušný orgán

VEC: Zistenie pobytu C.D.

DVOJMO!

            Okresný súd X.Y. si dovoľuje požiadať v právnej veci (druh konania) navrhovateľa A.B. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, povolanie, bydlisko, štátna príslušnosť) proti odporcovi C.D. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť iné) o ……. (rozvod/ zaplatenie dlžnej sumy/iné) o zistenie adresy bydliska  osoby  ……….. na základe čl. G dvojstrannej zmluvy ………………………. :

            Za spoluprácu ďakujeme.

Podpis VSÚ alebo sudcu

Odtlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu

V mesto, dátum


POZNÁMKA
Ak ide o štát, s ktorými máme dvojstrannú zmluvu, ktorá umožňuje obrátiť sa priamo na ústredný orgán (MS príslušného štátu) je možné žiadosť adresovať inému orgánu (podľa konkrétnej dvojstrannej zmluvy).

Vzor žiadosť o bankové údaje huissier

Vzor e-mailu na zistenie bankových údajov huissierov

Dear Sir or Madam,

The District Court X. would like to use your services to serve judicial documents to a defendant living in France. You make the use of your services conditional on the payment of the fee in advance to your bank account. However, there are no bank account details on your web site. Could you, please, communicate the bank contact details to us via e-mail as soon as possible.

Best regards

X.Y.

court clerk

Vzor žiadosti o zistenie práva

Názov slovenského súdu, adresa, telefón, fax, e-mail

Číslo konania                                                                       Prijímajúci orgán pre štát X (prípadne oblasť Y)

VEC: Žiadosť o informácie o cudzom práve

DVOJMO!

            Okresný súd X.Y. žiada v právnej veci (druh konania) navrhovateľa A.B. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť) proti odporcovi C.D. (meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť) o ……. (rozvod/ zaplatenie dlžnej sumy/iné) zaslanie informácií o cudzom práve na základe

A)    Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve zo 7.6.1968 a Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve z 15.3. 1978.

B)    článku číslo …. dvojstrannej zmluvy s …………………………

            Skutkový stav:       Stručne opísať skutkový stav veci. Žiadosť musí obsahovať skutočnosti potrebné na jej správne pochopenie a na poskytnutie úplnej a presnej odpovede. Treba prihliadať na to, že obsah právneho pojmu v SR a v dožiadanom štáte nemusí byť zhodný. Opísať dôvody potreby zistenia cudzieho práva.

            Otázky:                     Predovšetkým položiť otázku týkajúcu sa kolíznej normy dožiadaného štátu, aby bolo možné posúdiť použitie spätného a ďalšieho odkazu.

Žiadosť má obsahovať čo najpresnejšie formulované otázky zamerané na požadované informácie o práve dožiadaného štátu. Možno k nej pripojiť kópie listín, ktoré objasňujú rozsah žiadosti.

            K žiadosti pripájame listiny ……………………. zo dňa …., z ktorých vyplýva ………………

            Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Podpis VSÚ alebo sudcu

Odtlačok veľkej okrúhlej pečiatky súdu

V mesto, dátum

Prílohy: ….                

Vzor žiadosť pre použitie haagskeho Dohovoru o výkone dôkazov výlučne slovenskom jazyku