Praktické informácie pre občanov

Informácia k uznávaniu cudzích rozhodnutí v štatusových veciach na území slovenskej republiky

(Aktualizované – september 2022)

Rozhodnutie vydané v inom štáte nemá spravidla účinky v Slovenskej republike, ak nebolo uznané slovenskými orgánmi. Vyššie overenie (napr. formou apostilu) takéhoto rozhodnutia príslušným cudzím orgánom je len osvedčením pravosti/hodnovernosti rozhodnutia, avšak samo o sebe nepriznáva cudziemu rozhodnutiu účinky na území Slovenskej republiky.

V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby sa o uznaní cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike rozhodlo osobitným výrokom (rozhodnutím) slovenského súdu.

Táto informácia sa týka výlučne rozhodnutí vo veciach manželských, určenia a zapretia rodičovstva, osvojenia dieťaťa a opatrovníctva dospelej osoby (tzv. statusové rozhodnutia).

A) Rozhodnutia v manželských veciach vydané v Dánsku a ostatných štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ a rozhodnutia vydané v ostatných statusových veciach vo všetkých štátoch:

(postup podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a relevantných medzinárodných zmlúv)

1. Cudzie rozhodnutia, ktoré vyžadujú uznanie osobitným rozhodnutím slovenského súdu

Podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov má cudzie rozhodnutie

 • v manželských veciach (rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo určenie, že manželstvo nevzniklo), ak aspoň jeden z účastníkov je slovenský občan,
 • vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov je slovenský občan,
 • o osvojení dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan
 • cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana

v Slovenskej republike účinky, len ak bolo uznané osobitným výrokom (rozhodnutím) slovenského súdu, konkrétne Krajského súdu v Bratislave.

Povinnosť a zároveň možnosť uznania Krajským súdom v Bratislave sa týka výlučne výrokov cudzieho rozhodnutia, ktoré sa týkajú vecí uvedených vyššie. Ak cudzie rozhodnutie obsahuje súčasne aj iné výroky, o uznaní týchto krajský súd nie je oprávnený rozhodnúť. Preto, ak napríklad cudzie rozhodnutie o rozvode alebo o určení rodičovstva obsahuje súčasne aj výrok o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu, o uznaní cudzieho rozhodnutia je v tejto časti (úprava práv a povinností) príslušný rozhodnúť okresný súd (§ 68a písm. b/ zákona č. 97/1963 Zb.).

Krajský súd tiež nerozhoduje o zmene priezviska manžela po rozvode, na ktoré je príslušný matričný úrad .

2. Cudzie štatusové rozhodnutia, ktoré nevyžadujú osobitné rozhodnutie o uznaní

Pri osvojení slovenského dieťaťa v cudzine na základe Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (ozn.č. 380/2001 Z.z.), ak cudzie rozhodnutie bolo osvedčené príslušným orgánom daného štátu podľa čl. 23 ods. 1 dohovoru, nemožno konať o uznaní takéhoto rozhodnutia. V danom prípade má cudzie rozhodnutie účinky v SR bez ďalšieho.

Osobitnú úpravu, ktorá má prednosť pred zákonom, obsahujú niektoré dvojstranné medzinárodné zmluvy, ktoré pre uznanie vyššie uvedených 4 kategórií rozhodnutí nevyžadujú osobitné konanie (výrok) o uznaní :

 Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.);

 Zmluva medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a  úprave právnych vzťahov vo veciach     občianskych, rodinných a trestných  (Sofia 25. 11. 1976, vyhl. č. 3/l978 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.1.2007)

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou  o  právnej  pomoci  poskytovanej  justičnými  orgánmi     a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach so Záverečným protokolom (Praha 29.októbra 1992, ozn.č. 193/1993 Z.z.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.5.2004)

 Zmluva  medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o   právnej  pomoci  a  úprave   právnych  vzťahov  v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Bratislava 28. 3. 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.5.2004)

 Zmluva medzi ČSSR a Mongolskou ľudovo-demokratickou republikou ľudovo-demokratickou republikou o  poskytovaní právnej pomoci a  o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. 10.1976, vyhl. č. 106/1978 Zb.);

 Zmluva medzi ČSSR a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci o  úprave právnych vzťahov vo veciach     občianskych, rodinných,  pracovných a trestných (Varšava, 21. 12. 1987, vyhl. č. 42/1989 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1 .5.2004)

 Zmluva medzi ČSR  a Rumunskou ľudovou republikou o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a     trestných (Praha 25. 10. 1958, vyhl. č. 31/1959 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.1.2007)

 Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR  o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl. č. 95/1983 Zb.);

3. Súd príslušný na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia v statusovej veci

Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom vo vyššie uvedených veciach je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

4. Náležitosti a prílohy návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia

 Postup pri podaní návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia v statusových veciach sa spravuje ustanoveniami §§ 68a  a nasl. zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.  

5. Súdny poplatok

Súdny poplatok vo výške 66,- € (navrhovateľ podľa položky 18d sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v prípade podania elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky orgánu, elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby je poplatok súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona vo výške 33,- EUR) v kolkoch, prípadne na účet súdu, ktorý mu bude oznámený vo výzve na zaplatenie poplatku.

6. Dôležité informácie k návrhu a pripojeným listinám:

Všetky listiny v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, a opatrené vyšším overením formou tzv. apostily alebo diplomatickým vyšším overením (superlegalizáciou). K vyššiemu overeniu resp. štátom, vo vzťahu ku ktorým sa vyššie overenie nevyžaduje pozri informáciu Overovanie listín – APOSTILY

Návrh treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

Súd vyzve navrhovateľa, resp. zástupcu navrhovateľa, aby neúplný návrh v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní doplnil. Ak sa napriek výzve súdu návrh neopraví alebo nedoplní a pre tento nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd konanie zastaví. O tomto následku musí byť navrhovateľ poučený.

7. Poznámky ku konaniu

Námietky

Ak žiadny z účastníkov nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti jeho uznaniu, súd nemusí nariaďovať pojednávanie.

Predloženie súhlasu

 V prípade, ak účastníci písomne vyhlásia, že s uznaním cudzieho rozhodnutia súhlasia, súd návrh na uznanie nedoručuje a pojednávanie nenariadi. Písomné vyhlásenie sa musí predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a podpis druhého účastníka musí byť na vyhlásení úradne osvedčený. V záujme zrýchlenia súdneho konania sa odporúča tento súhlas predložiť, ak má účastník takúto možnosť. V tomto prípade súd bez pojednávania a doručovania iba vyhlási rozsudok.

V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je slovenský občan, a v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak navrhovateľom je opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi, aj keď účastníci takéto vyhlásenie nepredložia.

Zástupca na prijímanie písomností / Zástupca v konaní

Ak má navrhovateľ bydlisko alebo sídlo v cudzine, musí si na prijímanie písomností zvoliť zástupcu s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky. Každý účastník si zástupcu na prijímanie písomností musí zvoliť sám. Ak si ho v určenej lehote nezvolí, budú sa mu písomnosti ukladať na súde s účinkom doručenia. To platí primerane vo vzťahu k ďalším účastníkom konania, ak nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. V prípade, že navrhovateľovi nie je známe bydlisko alebo pobyt druhého účastníka konania, túto skutočnosť musí uviesť v návrhu.

Ako zástupcu v konaní si účastník môže na základe plnomocenstva zvoliť ktorúkoľvek fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony alebo advokáta.

8. Podmienky uznania cudzieho rozhodnutia

Cudzie rozhodnutie nemožno uznať, ak

 • nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
 • nie je rozhodnutím vo veci samej,
 • účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
 • slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
 • uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.

A je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou so štátom, ktorého orgán rozhodnutie vydal, a táto medzinárodná zmluva obsahuje úpravu podmienok uznania, skúma krajský súd namiesto vyššie uvedených prekážok uznania podmienky uznania upravené v tejto medzinárodnej zmluve.

Napríklad ak bolo rozvodové rozhodnutie vydané v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia (vyhl.č. 131/1976 Zb.) , skúmajú sa podmienky uznania uvedené v tomto dohovore.

B/ Rozhodnutia v manželských veciach vydané v členských štátoch EÚ (okrem Dánska) po 1.5.2004 resp. v Bulharsku alebo Rumunsku po 1.1.2007, v Chorvátsku po 1.7.2013.

(Postup podľa Nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie))

Právoplatné rozhodnutia v manželských veciach (rozvod, rozluka, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo určenie, že manželstvo nie je), ktoré boli vydané po 1.5.2004 v  členskom štáte Európskej únie (s výnimkou Dánska), resp.  po 1.1.2007, ak boli vydané v Bulharsku alebo  Rumunsku alebo po 1.7.2013, ak boli vydané v Chorvátsku , sa uznávajú v Slovenskej republike bez potreby osobitného konania, čiže sa nevyžaduje osobitné rozhodnutie slovenského súdu o ich uznaní.

a) Zápis do matriky

Ak účastník konania chce na základe právoplatného cudzieho rozhodnutia v manželskej veci nechať vyznačiť zmenu osobného stavu v matrike, stačí predložiť pracovníkovi matriky žiadosť spolu s prílohami:

 • jedno vyhotovenie rozhodnutia, ktoré spĺňa požiadavky na preukázanie jeho pravosti (napr. odpis rozhodnutia vyhotovený súdom opatrený pečiatkou súdu a zodpovednej úradnej osoby alebo fotokópiu rozhodnutia osvedčenú notárom); vyššie overenie (apostila) sa nevyžaduje (čl. 52 nariadenia),
 • osvedčenie podľa prílohy II k nariadeniu vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané.

b) Uznanie osobitným rozhodnutím súdu

Napriek tomu, že cudzie rozhodnutia vydané v členských štátoch EÚ sa navzájom uznávajú bez potreby osobitného konania, v prípade právneho záujmu môže účastník podať napriek tomu návrh na uznanie alebo neuznanie cudzieho rozhodnutia v manželskej veci osobitným rozhodnutím súdu.

Na podanie návrhu a konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

Návrh sa spravuje slovenským právnym poriadkom (pozri časť A. bod 4.a/ vyššie). K návrhu sa pripájajú len doklady uvedené v bode a/ vyššie.

Konanie sa spravuje citovaným nariadením (Kapitola III oddiel 2).

POZOR:

Rozhodnutia vydané

 • v Dánsku
 • pred 1.1.2007 v Bulharsku alebo Rumunsku
 • pred 1.7.2013 v Chorvátsku
 • pred 1.5.2004 v ostatných členských štátoch Európskej únie,

ak ide o manželskú vec, kde aspoň jedným z účastníkov je slovenský občan, treba posudzovať podľa bodu A vyššie.

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v Európskej únii

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v Európskej únii (PDF, 686 KB)