​Praktické informácie pre občanov k odovzdávaniu odsúdených osôb

Osoba odsúdená na trest odňatia slobody na území zmluvného štátu Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21.3.1983 môže byť za podmienok určených v tomto Dohovore odovzdaná na výkon uloženého trestu do jej domovského štátu.

Ďalšie informácie poskytujú: zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v odsudzujúcom štáte alebo aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach.

Vlastnú žiadosť (podnet) na odovzdanie na výkon trestu do SR odporúčame podávať vždy orgánom odsudzujúceho štátu.

Odovzdanie na výkon trestu do Slovenskej republiky neznamená, že súdy Slovenskej republiky budú môcť preskúmať Vaše odsúdenie (vinu či uložený trest). Bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený podľa Vášho názoru spravodlivo alebo nespravodlivo, je súd v Slovenskej republike viazaný skutkovými zisteniami súdu, ktorý Vás odsúdil, a nemôže obsah rozsudku spochybňovať.

Pred odovzdaním na územie SR musí príslušný krajský súd uznať odsudzujúci cudzí trestný rozsudok. Ak ho uzná, súčasne premení uložený trest na trest zodpovedajúci právnemu poriadku SR alebo rozhodne, že sa bude pokračovať vo výkone trestu uloženého cudzím rozsudkom. Toto rozhodnutie Vám bude doručené a budete mať právo podať proti nemu odvolanie (najmä ak bolo uznanie cudzieho rozsudku zamietnuté), alebo budete môcť vziať späť svoj pôvodný súhlas s odovzdaním, ak by Vám podmienky výkonu trestu očakávané v Slovenskej republike na základe rozhodnutia o uznaní nevyhovovali.

Upozorňujeme, že na odovzdanie na výkon trestu nemáte právny nárok, ide iba o možnosť, ktorá sa uskutoční, ak bol cudzí rozsudok uznaný v SR a boli splnené ďalšie podmienky dohovoru.

Súčasne upozorňujeme, že po odovzdaní na územie Slovenskej republiky už nie je možné žiadať o vrátenie do výkonu trestu na územie odsudzujúceho štátu alebo na územie iného štátu.

Slovenská republika zákonom č. 549/2011 Z.z. transponovala rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV zo dňa 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii. Tento režim odovzdávania na výkon trestu odňatia slobody v členských štátov EÚ nahrádza a zrýchľuje konanie podľa Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21.3.1983.

Často kladené otázky

Na odovzdanie je potrebný:
a)Váš súhlas, prípadne súhlas Vášho zákonného zástupcu, ak ste boli pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola Vaša spôsobilosť obmedzená,
b)súhlas štátu, v ktorom ste boli odsúdený („odsudzujúci štát“), a
c)súhlas Slovenskej republiky („vykonávajúci štát“).

Vaše odovzdanie do Slovenskej republiky sa môže uskutočniť za týchto podmienok:
a)ak ste občanom Slovenskej republiky alebo máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
b)ak rozsudok, ktorým Vám bol uložený trest, je už konečný (právoplatný),
c)ak v čase podania žiadosti odsudzujúcim štátom o Vaše odovzdanie do SR máte vykonať ešte najmenej šesť mesiacov trestu odňatia slobody; táto doba môže byť kratšia len vo výnimočných prípadoch, a
d)ak trestný čin, pre ktorý ste boli odsúdený, je súčasne aj trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Základnou podmienkou, aby ste mohli trest uložený v cudzine vykonávať v Slovenskej republike je, aby cudzí trestný rozsudok bol uznaný na území Slovenskej republiky. Návrh na uznanie predkladá ministerstvo spravodlivosti po doručení rozsudku z cudziny príslušnému krajskému súdu. Krajský súd rozhoduje po vyjadrení prokurátora.

a) rozsudok bol vydaný v konaní, ktoré zodpovedá zásadám obsiahnutým v článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
b) osoba nebola odsúdená pre trestný čin, ktorý má výlučne politický alebo vojenský charakter,
c) výkon trestu nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky premlčaný,
d) osoba nebola pre tento skutok už odsúdená slovenským súdom,
e) nebol na území Slovenskej republiky už uznaný rozsudok súdu iného štátu voči tej istej osobe pre ten istý skutok, a
f) uznanie neodporuje verejnému poriadku Slovenskej republiky.

Cudzí rozsudok sa uzná tak, že trest v ňom uložený krajský súd premení na trest, ktorý by mohol uložiť, ak by v konaní o spáchanom trestnom čine rozhodoval slovenský súd.
Súd nesmie pritom uložiť trest prísnejší, ako bol trest uložený v cudzom rozsudku, ani ho premeniť na iný druh trestu.
Ak však dĺžka trvania a druh trestu odňatia slobody uloženého uznávaným cudzím rozsudkom sú zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, súd v rozhodnutí o uznaní súčasne rozhodne, že sa bude vo výkone trestu uloženého cudzím rozsudkom pokračovať bez jeho premeny. Tento postup je vylúčený, ak súd uzná cudzí rozsudok len pre niektorý z viacerých trestných činov, ktorých sa týka.
Krajský súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručuje aj odsúdenému, a tento má právo proti rozhodnutiu sa odvolať.

Predmetom odvolania nemôže byť otázka viny, pretože uznávajúci slovenský súd nemá právo o tejto otázke rozhodovať.
Predmetom odvolania môžu byť iba skutočnosti, ktoré majú relevanciu na uznanie/neuznanie cudzieho rozhodnutia, výšku trestu uloženého uznávacím rozhodnutím resp. spôsob rozhodnutia súdu (premena trestu alebo pokračovanie vo výkone trestu).

Uznaný cudzí rozsudok má rovnaké právne účinky ako rozsudok slovenského súdu. Ak bol cudzí rozsudok uznaný krajským súdom, z doručeného rozsudku bude zrejmé, aký trest budete v Slovenskej republike po odovzdaní vykonávať. Do dĺžky tohto trestu sa započíta doba výkonu väzby a trestu, ktoré ste už vykonali v odsudzujúcom štáte. Rozhodnutie o tom urobí okresný súd až po Vašom odovzdaní na územie Slovenskej republiky.

Upozorňujeme, že v prípade Vášho odovzdania sú orgány Slovenskej republiky oprávnené Vás trestne stíhať, odsúdiť alebo držať vo väzbe za každý iný trestný čin, ktorý ste spáchali. Nemôžu Vás však už stíhať za trestný čin, za ktorý vykonávate svoj terajší trest odňatia slobody.

Odovzdanie nebráni tomu, aby bol odsúdený účastný amnestie vyhlásenej tak v odovzdávajúcom štáte ako aj v Slovenskej republike. Táto zásada platí tiež pre udelenie milosti a zmiernenie Vášho trestu.

Ak sa po odovzdaní objavia skutočnosti, ktoré odsúdený považuje za dôvody na preskúmanie rozsudku (sťažnosť pre porušenie zákona alebo obnova konania) vydaného v odsudzujúcom štáte, je na takýto návrh a konanie príslušný iba súd odsudzujúceho štátu.

V prípade konania o mimoriadnom opravnom prostriedku v odsudzujúcom štáte nie je možné podľa súčasného právneho stavu zabezpečiť Vašu osobnú časť v tomto konaní, ak ste už boli odovzdaný do vykonávajúceho štátu. Z tohto dôvodu, ak už sťažnosť pre porušenie zákona alebo návrh na obnovu konania boli podané (alebo ak ich podanie zamýšľate) je potrebné na tieto skutočnosti upozorniť, aby k Vášmu odovzdaniu nedošlo skôr, než o nich bude v odsudzujúcom štáte rozhodnuté.

Ak by z akéhokoľvek dôvodu zanikla v odsudzujúcom štáte vykonateľnosť rozsudku vydaného súdom odsudzujúceho štátu, orgány Slovenskej republiky Vás z výkonu trestu prepustia okamžite po tom, ako budú o tejto skutočnosti informované odsudzujúcim štátom. Podobne, ak bude zastavený výkon trestu v Slovenskej republike v súlade s trestným právom Slovenskej republiky, nebudete musieť vykonať trest uložený Vám odsudzujúcim štátom, ak by ste sa tam vrátili.

Záujem o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky je potrebné vyjadriť orgánom odsudzujúceho štátu. Je ho možné oznámiť aj orgánom Slovenskej republiky (diplomatickému zástupcovi Slovenskej republiky v odsudzujúcom štáte alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky), avšak z procesného hľadiska je rýchlejší postup, ak svoj záujem oznámite orgánom štátu, v ktorom ste vo výkone trestu odňatia slobody.
V prípade, že orgány odsudzujúceho štátu sú ochotné odovzdať Vás do Slovenskej republiky, zašlú slovenským orgánom údaje o Vašej osobe a okolnostiach, ktoré viedli k Vášmu odsúdeniu, ako aj údaje o charaktere a výške uloženého trestu.
Ak bude rozsudok odsudzujúceho štátu uznaný na území Slovenskej republiky, môže Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky udeliť súhlas s Vašim odovzdaním na územie Slovenskej republiky. Ak ani odsudzujúci štát, ani odsúdený svoje súhlasy s odovzdaním následne neodvolajú, dôjde k dohode o termíne Vášho odovzdania na územie Slovenskej republiky.
Po Vašom odovzdaní do Slovenskej republiky vykonáte trest v zmysle rozhodnutia krajského súdu o uznaní, po započítaní väzby a časti trestu, ktoré ste v cudzine už vykonali.