Doručovanie písomností v jednotlivých štátoch

V prípade potreby doručovať písomnosti adresátom v cudzine prichádza do úvahy niekoľko možností ako postupovať a to v závislosti od konkrétneho štátu, kam sa písomnosť zasiela. V prípade členských krajín Európskej únie (vrátane Dánska) sa postupuje podľa ustanovení Nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie).

Príslušným orgánom zmluvných štátov Dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.), ktoré nie sú členskými štátmi EÚ sa zasiela žiadosť o doručenie písomností podľa tohto dohovoru. 

Ak daný štát nie je zmluvnou stranou žiadnej mnohostrannej medzinárodnej zmluvy, súdy pri doručovaní písomností postupujú podľa príslušnej dvojstrannej medzinárodnej zmluvy a ak takáto neexistuje, v prípade bezzmluvného styku prichádza na rad osobitný postup (zasielanie tzv. diplomatickou cestou).

Usmernenie k Nariadeniu o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností​​

Usmernenie pre okresné súdy vykonávajúce doručovanie písomností v civilných veciach adresátom v Slovenskej republike na základe dožiadania cudzích orgánov podľa Dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach​