Doručovanie písomností v jednotlivých štátoch

V prípade potreby doručovať písomnosti adresátom v cudzine prichádza do úvahy niekoľko možností ako postupovať a to v závislosti od konkrétneho štátu, kam sa písomnosť zasiela. V prípade členských krajín Európskej únie (vrátane Dánska) sa postupuje podľa ustanovení Nariadenia (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie).

Príslušným orgánom zmluvných štátov Dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 15. novembra 1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.), ktoré nie sú členskými štátmi EÚ sa zasiela žiadosť o doručenie písomností podľa tohto dohovoru. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE SÚDY A NOTÁROV: v konaniach vedených notárom ako súdnym komisárom môže žiadosť podľa horeuvedeného haagskeho dohovoru a nariadenia EÚ vypracovať a odoslať notár. Uvedené je v súlade s príslušnými vyhláseniami Slovenskej republiky k predmetným právnym nástrojom a tiež s ustanovením § 161 CMP, nakoľko ani jeden z týchto nástrojov nestanovuje súd ako výlučný odosielajúci orgán. Usmernenia dostupné nižšie preto v prípade odosielania žiadostí do zahraničia platia rovnako pre súdy a notárov-súdnych komisárov. 


Ak daný štát nie je zmluvnou stranou žiadnej mnohostrannej medzinárodnej zmluvy, súdy pri doručovaní písomností postupujú podľa príslušnej dvojstrannej medzinárodnej zmluvy a ak takáto neexistuje, v prípade bezzmluvného styku prichádza na rad osobitný postup (zasielanie tzv. diplomatickou cestou).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE SÚDY A NOTÁROV: v konaniach vedených notárom ako súdnym komisárom môže žiadosť podľa dvojstranných zmlúv vypracovať notár v prípade, že zo znenia konkrétnej medzinárodnej zmluvy nevyplýva opak. Väčšina dvojstranných zmlúv predpokladá ministerský styk, teda žiadosť (či už vypracovaná súdom alebo notárom) musí byť zaslaná Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré ich za splnenia formálnych požiadaviek zmluvy následne postúpi do zahraničia.  

Usmernenie k Nariadeniu o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností​​

Usmernenie pre okresné súdy vykonávajúce doručovanie písomností v civilných veciach adresátom v Slovenskej republike na základe dožiadania cudzích orgánov podľa Dohovoru o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach​