Pokyny pre autorov príspevkov do JUSTIČNEJ REVUE:

 1. Do redakcie treba posielať príspevky elektronickou poštou na mailovú adresu justicna.revue@justice.sk, prípadne poštou na CD.
 2. Rukopis treba posielať v jednoduchom formáte "rtf" (bez komplikovaných grafických úprav) a priebežne číslovať.
 3. Nad titulkom príspevku uviesť meno autora (autorov) a jeho (ich) pracovisko.
 4. Názov príspevku musí byť krátky a výstižný;v slovenskej a anglickej verzii.
 5. K príspevku napísať synopsu (stručná charakteristika obsahu článku v rozsahu 3 až 5 riadkov); v slovenskej a anglickej verzii.
 6. Poznámky pod čiarou písať za sebou a priebežne ich číslovať.
 7. Pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia).
 8. Rozsah odborného článku nesmie presahovať 12 normostrán (pri 1 800 znakoch na jednu stranu), rozsah informácie 4 normostrany, rozsah recenzie 3 normostrany. Pri odborných štúdiách nesmie presiahnuť 20 normostrán (odborná štúdia však musí obsahovať všetky náležitosti vedeckého štýlu; náležitý poznámkový a odkazový aparát i použitú literatúru).
 9. Za vecnú stránku príspevku zodpovedá autor. Zároveň garantuje, že príspevok nebol uverejnený v odbornej ani inej tlači.
 10. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho-ktorého čísla a rubriky.
 11. Vždy treba uviesť svoju presnú adresu.
 12. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
 13. Autori v príspevkoch vyjadrujú vlastný názor k danej problematike.
 14. Autor udeľuje súhlas na zaradenie príspevku do informačných systémov Wolters Kluwer SR s. r. o., a na jeho následné verejné rozširovanie a verejný prenos v týchto informačných systémoch.