Výbery na miesta vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a probačných a mediačných úradníkov

 
Výbery na miesta vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a probačných a mediačných úradníkov upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších zmien a doplnení.