Preskočiť na hlavný obsah

Väčšia ochrana spotrebiteľov

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.

Návrhom zákona sa do nášho právneho poriadku preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Návrh zákona má ambíciu zabezpečiť potrebnú rovnováhu medzi zlepšujúcim sa prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov, ktoré by neodôvodnene bránili podnikom vykonávať činnosť na vnútornom trhu.

K najzásadnejším zmenám, ktoré zákon prináša, patria:

  • zavedenie rovnakých kritérií pre oprávnené osoby, ktoré budú môcť podávať vnútroštátne aj cezhraničné žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Zoznam oprávnených osôb bude viesť ministerstvo hospodárstva, čo prirodzene vyplynulo zo súčasnej situácie, keďže už dnes MH SR vedie zoznam združení na ochranu spotrebiteľov;
  • zavedenie systému opt-in (formou prihlášok zo strany spotrebiteľov k žalobnému zámeru) v konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov;
  • zavedenie možnosti oprávnenej osoby požadovať od spotrebiteľov poplatok za zapojenie sa do konania na čiastočné krytie nákladov spojených s podaním žaloby (vo výške desať eur);
  • zavedenie pravidla, že neúspešná strana znáša trovy konania, s výnimkou spotrebiteľa – toto je možné len výnimočne (v dôsledku úmyselného konania alebo konania z nedbanlivosti zo strany spotrebiteľa);
  • zavedenie informačnej povinnosti voči spotrebiteľom zo strany ministerstva a oprávnených subjektov (o oprávnených subjektov, žalobách, a pod.);
  • zavedenie povinnej konzultácie oprávnenej osoby pred podaním žaloby o abstraktnej kontrole s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby tento upustil od porušovania právnych predpisov;
  • zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu/správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup;
  • zavedenie systému sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Materiál je možné pripomienkovať do 22.9.2022 a jeho úplné znenie je zverejnené na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-487