Preskočiť na hlavný obsah

Šanca na návrat pre odsúdených

Ako demokratická krajina musíme využívať príležitosti na zlepšovanie podmienok väzenstva. K jeho humanizácii a zmierňovaniu obmedzení osôb vo výkone väzby aj výkone trestu nás opakovane vyzývajú tak vnútroštátne ako aj medzinárodné inštitúcie a je to i záväzok z programového vyhlásenia vlády. Dôležitým z tohto pohľadu je aj národný projekt Šanca na návrat, ktorý pomáha odsúdeným vrátiť sa do bežného života, uplatniť sa na trhu práce a minimalizovať riziko opakovaného páchania trestnej činnosti. Projekt vznikol z iniciatívy Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020. Počas implementácie prešlo projektom viac ako 2500 odsúdených a vzhľadom na jeho prínosy je na stole pokračovanie v projekte a jeho rozšírenie do všetkých ústavov.    

Vzhľadom na fakt, že sa projekt Šanca na návrat blíži do cieľovej rovinky, navštívila ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, kde o projekte diskutovala aj s odsúdenými ženami. V tomto ústaveabsolvovalo základný resocializačný a výchovno-vzdelávací program v rámci projektu 102 odsúdených. V súčasnosti je do programu v ústave v Nitre-Chrenovej zapojených 12 odsúdených žien.

„Ešte ako vyučujúca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity som spolu so študentmi práva rozbiehala práve v tomto ústave projekt na oboznamovanie sa odsúdených s právom. Poznám tento ústav a teším sa, že je zapojený do tohto, ale aj do ďalších projektov,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková a zároveň dodala, že sa chce usilovať, aby sa takéto aktivity rozšírili do všetkých ústavov na Slovensku a boli ich trvalou súčasťou. „Ako spoločnosť musíme zmeniť náš prístup k väzenstvu a odsúdeným. Doteraz bol tento prístup spojený skôr s potrebou oddeliť ľudí, ktorí spáchali trestné činy od ostatnej spoločnosti a vôbec sa akoby nemyslelo na to, že títo ľudia sa predsa raz vrátia späť. Musí nám záležať na tom, aby títo ľudia boli motivovaní a pripravení vrátiť sa do spoločnosti a riadne sa do nej začlenili, aby nepáchali ďalej trestnú činnosť,“ uzatvorila ministerka M. Kolíková.

Výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré vznikli v rámci projektu, absolvujú odsúdení v rámci výstupných oddielov tri až šesť mesiacov pred ukončením trestu odňatia slobody. Odsúdení sa vo výstupných oddieloch učia rôznym praktickým veciam, ktoré im majú zjednodušiť návrat a začlenenie sa do bežného života. Nezriedka ide o odsúdených, ktorí sa pre dlhoročný pobyt za mrežami nikdy nestretli napríklad s eurami v bežnom živote, nepoznajú mobilný telefón, dotykovú obrazovku. S pomocou lektorov v základnom programe píšu životopisy, tvoria svoj vlastný mesačný rozpočet, alebo sa napríklad pripravujú na pracovný pohovor. Vytvorených bolo aj 9 špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov zameraných na konkrétne rizikové faktory u odsúdených, ktorí sú napríklad páchateľmi domáceho násilia, trpia závislosťami, či na mladistvých odsúdených.

Vďaka projektu sa darí Zboru väzenskej a justičnej stráži inovatívnym a efektívnejším spôsobom pripravovať odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života, znížiť riziká ich sociálneho vylúčenia, zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, ako aj minimalizovať riziká opakovaného páchania trestnej činnosti. Odsúdeným sa venujú psychológovia, sociálni pracovníci či sociálni metodici z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spätná väzba odsúdených, ktorí za ostatné tri roky absolvovali projektové výchovno-vzdelávacie programy, je pozitívna. Podarilo sa podstatne skvalitniť životné podmienky vo výstupných oddieloch. Odsúdení pozitívne vnímajú formu práce, podporu na plynulý prechod do občianskeho života. Napriek tomu, že projekt má zatiaľ pomerne krátke trvanie a napĺňanie jeho cieľov sa len postupne vyhodnocuje, pozitívne možno hodnotiť už priebežné výsledky o recidíve odsúdených po 1 roku od prepustenia, ktoré indikujú, že v porovnaní s odsúdenými neumiestnenými do výstupných oddielov má výstupný oddiel pozitívny efekt z hľadiska recidívy na vysokorizikových odsúdených. Zámerom je pokračovať v danom projekte, rozšíriť ho do všetkých 18 ústavov (aktuálne sa realizoval v desiatich ústavoch) a cez inovatívne aktivity, individuálny prístup a zacielené programy poskytovať odsúdených naďalej „Šancu na návrat“. Ich vedenie k riadnemu životu bez páchania trestnej činnosti a uplatnenie sa na trhu práce je dôležité aj pre bezpečnosť spoločnosti ako takej.

Informačná brožúra s doplňujúcimi informáciami o projektu:

2022_05_24_Brožúra_Šanca na návrat (PDF, 2 MB)

Tlačová konferencia – Nitra-Chrenová
ÚVTOS Nitra-Chrenová prehliadka
ÚVTOS Nitra-Chrenová prezentácia