Preskočiť na hlavný obsah

Správa o konferencii k téme fungovania ESĽP

​V dňoch 26. a 27. marca 2015 sa v Bruseli konala konferencia  „Implementácia Európskeho dohovoru o ľudských právach: našej spoločnej zodpovednosti“.

​Konferencia bola jedným z hlavných podujatí prebiehajúceho belgického predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy. Po konferenciách v Interlakene (2010), Izmire (2011) a Brightone (2012) išlo o štvrtú konferenciu k téme fungovania ESĽP, pričom dôraz sa kládol na problematiku implementácie Dohovoru a výkonu rozsudkov. Zodpovedá tomu aj štruktúra deklarácie a jej ťažiskové časti. Pripravená deklarácia bola schválená jednomyseľne.

Vystúpenia členských štátov potvrdili podporu systému ochrany ľudských práv zavedeného Radou Európy. V úvodnom paneli vystúpili belgický minister spravodlivosti K. Geens, generálny tajomník Rady Európy T. Jagland, predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy A. Brasseur, predseda ESĽP D. Spielmann, podpredseda Európskej komisie K F. Timmermans, podpredseda Európskeho súdneho dvora K. Lenaerts a Komisár Rady Európy pre ľudské práva N. Muižnieks. Nasledovali vystúpenia vedúcich delegácií z členských štátov Rady Európy. Delegácie viedli ministri spravodlivosti, štátni tajomníci, prípadne zástupcovia vlád v konaní pred ESĽP. Vedúca delegácie SR, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR v konaní pred ESĽP v prejave vyzdvihla významný prínos systému Európskeho dohovoru o ľudských právach v Európe a ocenila snahy ESĽP v oblasti zníženia počtu nevybavených zjavne neprijateľných sťažností. Zdôraznila však, že rýchlosť konania nemôže ísť na úkor riadneho výkonu spravodlivosti a ocenila preto snahu ESĽP v blízkej budúcnosti uvádzať stručné odôvodnenie rozhodnutí samosudcu. Uviedla, že súčasná prax ESĽP (pozn.: oznamuje iba, že sťažnosť zjavne nespĺňa podmienky prijateľnosti bez uvedenia, aké konkrétne) je kritizovaná značným množstvom slovenských advokátov, ktorí nevedia, aké podmienky prijateľnosti neboli splnené v nimi zastupovaných prípadoch pred ESĽP. Zároveň uviedla, že naše orgány by uvítali stručné odôvodnenie rozhodnutí o nariadených predbežných opatreniach a panelu piatich sudcov veľkej komory o odmietnutí postúpenia veci veľkej komore. Následne s odkazom na princíp subsidiarity zdôraznila primárnu zodpovednosť  zmluvných strán za aplikáciu a účinnú implementáciu Európskeho dohovoru o ľudských právach, či už ide o oboznamovanie s judikatúrou ESĽP, zavádzanie účinných prostriedkov nápravy alebo náležitý výkon rozsudkov ESĽP. Potom  uviedla viacero príkladov dobrej praxe zo Slovenskej republiky týkajúcej sa zmienených aspektov (inter alia inštitút ústavnej sťažnosti, obnova vnútroštátneho konania v nadväznosti na rozsudok ESĽP, vyhotovovanie prekladov všetkých rozsudkov a významných rozhodnutí proti Slovenskej republike a významných rozsudkov týkajúcich sa iných štátov, početné školiace aktivity kancelárie zástupcu vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a advokátom). Uvedený prejav reflektoval a podporil hlavné myšlienky pripraveného návrhu Bruselskej deklarácie.