Preskočiť na hlavný obsah
Z technických príčin nie sú dostupné Aktuality a mailové adresy - podateľne súdov a informačné centrá

​Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo rezolúcie o ochrane práv detí

Na zasadnutí stáleho výboru prijalo ​Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 30. novembra 2012 dve rezolúcie, ktoré sa týkajú detí a ochrany ich práv a záujmov. Prvá sa zameriava na fungovanie rodinných súdov v štátoch Rady Európy a druhá na medzištátne osvojenia detí.

V prvej uvedenej rezolúcii parlamentné zhromaždenie zdôraznilo, že deti majú byť oddelené od svojich rodičov len za veľmi výnimočných okolností. Pokiaľ ide o niektoré štáty (vrátane Veľkej Británie), parlamentné zhromaždenie vyjadrilo znepokojenie nad tým, ako v nich fungujú rodinné súdy. Pred tým, ako je dieťa zverené do starostlivosti iných osôb alebo inštitúcie, ich vlastným rodinám by mala byť poskytnutá potrebná pomoc s cieľom preklenúť vzniknuté problémy. Bolo zdôraznené, že akákoľvek adopcia alebo umiestenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti musí byť v súlade s medzinárodnými štandardami, vrátane Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru o právach dieťaťa. Podľa zástupkyne vlády SR pred ESĽP ide o významný návod pre štáty, ako postupovať v podobných  prípadoch. Teraz by mali uvedenému prispôsobiť svoju legislatívu a prax. Pokiaľ tak neurobia a dôjde k podaniu sťažností na ESĽP, tento bude brať do úvahy ako priťažujúcu okolnosť to, že parlamentným zhromaždením identifikované problémy neboli vyriešené v súlade s ním prijatou rezolúciou. Uvedenému bude venovať zvýšenú pozornosť aj Výbor ministrov Rady Európy pri výkone rozsudkov konštatujúcich porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v danej oblasti, a to najmä pri vyžadovaní všeobecných opatrení, ktoré má štát prijať pri výkone rozsudku. Tie môžu spočívať v závislosti od okolností v zmene legislatívy alebo praxe. Protokolom č. 14 bola zavedená výboru ministrov nová právomoc pre prípad, že zmluvná strana odmieta vykonať konečný rozsudok. Môže v tomto ohľade proti nej iniciovať konanie pred ESĽP. V takomto prípade by rozhodovala veľká komora ESĽP zložená zo 17 sudcov.

Pri prijímaní rezolúcie o medzištátnych adopciách parlamentné zhromaždenie zdôraznilo, že táto problematika sa dotýka mnohých krajín, či už sú v pozícii krajiny „odovzdávacej“ alebo „prijímacej“. Najviac sú vždy dotknuté deti, pre ktoré je to na jednej strane často najlepšia možnosť nájsť opateru po tom, ako prišli o starostlivosť rodičov. Na druhej strane však ide tiež o zásah do základných práv a osobnej identity dieťaťa. Presunutie dieťaťa do cudzej krajiny a novej rodiny, vo všeobecnosti vnímané ako humanitárny skutok, je pre dieťa traumatizujúca skúsenosť a preto musí byť prevedená s najvyššou starostlivosťou. Parlamentné zhromaždenie pripomenulo, že hlavným cieľom osvojenia je nájsť rodinu pre dieťa a nie dieťa pre rodinu. Na pozadí medzinárodných štandardov a vo svetle opakujúcich sa správ o medzištátnych osvojeniach, pri ktorých najlepší záujem dieťaťa nestojí vždy v popredí, chce takto Parlamentné zhromaždenie vyvolať sústredenú snahu chrániť dotknuté deti na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by mali prijať a implementovať prísne pravidlá, ktorými zabezpečia dodržiavanie základných práv detí vo všetkých štádiách konania o medzištátnom osvojení.

Viac informácií nájdete TU.