Preskočiť na hlavný obsah

​Návrh rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy k otázke adopcií

V nadväznosti na informácie poskytnuté zástupkyňou vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Maricou Pirošíkovou o odnímaní detí slovenským biologickým rodičom vo Veľkej Británii bez relevantných dôvodov, informoval 13. novembra 2012 riaditeľ sekretariátu Výboru pre právne záležitosti a ľudské práva Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pán Andrew Drzemczewski, že v krátkom čase bude prejednaná správa o ľudských právach a rodinných súdoch, v ktorej výbor analyzoval fungovanie rodinných súdov v Európe. ​

Osobitne sa správa zameriava na niektoré prípady týkajúce sa odňatia detí z rodiny proti želaniu ich biologických rodičov, a to najmä v Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Portugalsku a Veľkej Británii. 
Ako sa v správe uvádza, deti by mali byť oddelené od biologických rodičov len v krajnom prípade, keďže rodinné prostredie vytvára najlepšie podmienky pre riadny vývoj detí. Deti by mali byť dávané na adopciu alebo do náhradnej starostlivosti len v súlade s princípmi stanovenými v Dohovore OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom by súdy mali prihliadať predovšetkým na najlepší záujem dieťaťa. Členské štáty by mali poskytnúť skutočnú pomoc rodinám v núdzi tak, aby znížili pokiaľ to je možné, počet prípadov, kedy sú deti odňaté ich rodičom. Správa vyzýva členské štáty na podpis, resp. ratifikáciu všetkých relevantných dohovorov Rady Európy o právach detí a na implementáciu smernice Výboru ministrov Rady Európy z roku 2010 o súdnictve orientovanom na deti (child-friendly justice).

Súčasťou správy je návrh rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v nasledujúcom znení:

1) Parlamentné zhromaždenie vyjadruje svoj záujem o fungovanie rodinných súdov v niektorých členských štátoch Rady Európy a najmä o prípady detí odňatých proti vôli ich biologických rodičov a v rozpore s právom na rešpektovanie rodinného života a zásadami spravodlivého súdneho konania. 

2) Odvolajúc sa na svoju predchádzajúcu prácu v tejto oblasti, najmä na Odporúčanie 874 z roku 1979 o Európskej charte práv dieťaťa a Odporúčanie 1121 z roku 1990 o právach detí, zhromaždenie zdôrazňuje svoje odhodlanie chrániť a podporovať práva a blahobyt detí. 

3) Zhromaždenie zdôrazňuje, že rodinné prostredie poskytuje pre riadny vývoj detí najlepšie podmienky. Pred tým, ako sú deti zverené tretím osobám alebo do ústavnej starostlivosti, mala by ich vlastným rodinám byť poskytnutá pomoc potrebná na zvládnutie ich problémov. 

4) Deti by teda mali byť oddelené od svojich biologických rodičov len za mimoriadnych okolností, pod súdnym dohľadom a v súlade s požiadavkami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989. 

5) Parlamentné zhromaždenie preto vyzýva členské štáty, aby

5.1. plne implementovali Dohovor OSN o právach dieťaťa;

5.2. ak tak ešte neurobili, aby podpísali a/alebo ratifikovali relevantné dohovory Rady Európy o právach dieťaťa, najmä Európsky dohovor o osvojení detí (revidovaný) a Európsky dohovor o výkone práv detí;

5.3. podporovali, šírili a monitorovali implementáciu smernice Výboru ministrov Rady Európy z roku 2010 o súdnictve orientovanom na deti (child-friendly justice);

5.4. zabezpečili, že vnútroštátne konanie o adopcii a umiestnení detí do náhradnej starostlivosti bude v súlade s princípmi zakotvenými v Dohovore o ochrane ľudských práva a základných slobôd;

5.5. zabezpečili, aby príslušné vnútroštátne orgány pri rozhodovaní o adopcii alebo o umiestnení detí do náhradnej starostlivosti:

5.5.1. brali do úvahy požiadavky Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

5.5.2. prihliadali v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa;

5.5.3. poskytovali účinnú pomoc rodinám v núdzi tak, aby znížili na minimum počet prípadov, kedy deti musia byť odňaté ich rodičom;

5.5.4. konali urýchlene tak, aby predišli nenapraviteľným škodám na rodinnom živote dotknutých osôb;

5.6. pokračovali v podpore aktivít orgánov Rady Európy na poli ochrany práv detí a ich blahobytu.

Pre bližšie informácie pozri TU