Preskočiť na hlavný obsah

REFORMA TRESTNEJ POLITIKY NAPREDUJE PRÁCAMI NA ZMENÁCH V TRESTNOM PORIADKU

Bratislava 20. apríla 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v prácach na modernizácii
trestnej politiky, ktorej cieľom je účinnejšie efektívnejšie presadzovanie cieľov trestného práva. Po
úspešnom predložení návrhu reformy Trestného zákona do Národnej rady SR má v súčasnosti prioritu
reforma trestného práva procesného, teda vypracovanie návrhu novely Trestného poriadku. To bolo
témou dnešného pracovného stretnutia odborného kolégia, ktoré za týmto účelom zriadil minister
spravodlivosti Viliam Karas.


Úlohou kolégia a následne jednotlivých pracovných skupín bude vypracovanie paragrafového návrhu
zmien v trestnom procese. Novela Trestného poriadku bude postavená na troch pilieroch, o ktorých
ministerstvo informovalo už začiatkom tohto roka:


Modernizácia trestného procesu bude podľa ministra V. Karasa stáť na trochu pilieroch:


1) Zefektívnenie a zjednodušenie prípravného konania
„Vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní musia mať viac času na reálne odhaľovanie trestnej
činnosti. Preto sa budeme sústrediť aj na znižovanie procesnej náročnosti a administratívnej
prácnosti, pri rešpektovaní práva na obhajobu.“


2) Dôsledné rešpektovanie základných práv, princípu rovnosti zbraní, kontradiktórnosti
a posilnenie práv poškodených.
„Vytváranie lepších možností na účinné odhaľovanie trestnej činnosti nesmie ísť za žiadnych okolností
na úkor základných práv. Toto je našou povinnosťou podľa ústavy i medzinárodných záväzkov.
Akékoľvek snahy zjednodušovať si prácu na úkor základných práv, sú preto nebezpečnými skratkami,
ktoré nesledujú cieľ spravodlivosti.“


3) Odborná revízia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
„Je zrejmé, že niektoré postupy orgánov činných v trestnom konaní a fungovanie riadnych
a mimoriadnych opravných prostriedkov sú v súčasnosti podrobované kritike a vyvolávajú verejnú
diskusiu, ktorá neprispieva k posilňovaniu dôvery v riadne fungovanie justičných inštitúcií. Trestný
poriadok ako celok musí obsahovať primerane vyvážené nástroje na nápravu prípadných
nezákonností. Inak by dochádzalo k neodôvodneným zásahom do základných práv. Preto je toto
jediná príležitosť podrobiť aj tieto inštitúty odbornému pripomienkovaniu.“


Pri prácach na novele Trestného poriadku Ministerstvo spravodlivosti SR plní skorší sľub, podľa
ktorého budú aj do prác a tomto kódexe bude zapojený odborníci zo všetkých relevantných častí
justície, ako aj ľudia, ktorí každodenne pracujú s Trestným poriadkom. Rovnako ako pri zmenách
Trestného zákona, aj v prípade procesu bude preferované hľadanie čo najširšieho konsenzu všetkých
zložiek