Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1241 – 1245 výsledkov zo 1261

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom novelizácie je vytvoriť podmienky pre zlepšenie prístupu k informáciám s ohľadom na skúsenosti z doterajšieho uplatňovania zákona v praxi. Novela bola vypracovaná aj na základe výstupov expertnej skupiny zloženej zo zástupcov a zástupkýň ...

25.5.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 11. januára 2011 rozsudok v prípadoch Košický a ďalší proti Slovenskej republike, a Radvák, Radváková proti Slovenskej republike. V oboch prípadoch išlo o neprimeranú dĺžku konania. Európsky súd priznal sťažovateľom celkovo sumu vyše 8 800 eur. Košický a ďalší proti SR V prípade Košický a ďalší proti Slovenskej republike ...

1.1.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 15. februára 2011 rozsudok v prípade Bubláková proti Slovenskej republike. Sťažovateľka žalovala Slovenskú republiku pre neprimeranú dĺžku konania o rozvod, ktoré trvalo viac ako štyri roky. Európsky súd priznal pani Bublákovej odškodnenie a náhradu výdavkov vyše 4 800 eur. Pani Bubláková žalovala Slovenskú republiku pre porušenie článku 6 ods. ...

1.1.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Mošať proti Slovenskej republike. Pán Mošať žaloval Slovenskú republiku pre porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v dôsledku neprimeranej dĺžky konania o výkon rozhodnutia vedeného na Okresnom súde Bratislava IV, v ktorom bol v postavení povinného. Predmetné konanie trvalo 4 roky a 8 ...

1.1.2011

Európsky súd pre ľudské práva prijal 14. septembra 2010 rozhodnutie v prípade Lóška proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil jednotlivé námietky pána Lóšku za neprijateľné z dôvodu ich zjavnej nepodloženosti. Pán Lóška sa sťažoval, že exekučné konanie vedené voči nemu nebolo spravodlivé a verejné. Ďalej namietal, že rozhodnutia Sociálnej poisťovne, týkajúce sa jeho povinnosti prispievať na ...

1.1.2011