Preskočiť na hlavný obsah

Na Slovensku sa posilňuje restoratívna justícia. Pilotný projekt má podobu prelomového návrhu novely Trestného zákona

Bratislava, 18. apríla 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR presadzuje do praxe princípy restoratívnej
justície a podporuje alternatívne riešenia sporov aj v civilnej oblasti. Ide o dôležité priority rezortu,
ktoré sa realizujú aj v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov
prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej
republike.

Najvýznamnejším úspechom v tejto oblasti je vypracovanie rozsiahlej a prelomovej novely Trestného
zákona, ktorá mení trestnú politiku podľa princípov restoratívnej justície a približuje ju viac ku koreňom
európskej právnej tradície. „Návrh zákona bol predložený do Národnej rady SR a zatiaľ mu bola
vyjadrená široká politická podpora. Ak zákon bude schválený, tak budeme môcť s hrdosťou povedať,
že v oblasti restoratívnej justície sme konečne prešli od slov k činom,“ povedal minister spravodlivosti
Viliam Karas. V trestnej oblasti sa ukazuje ako problém nielen platná legislatíva, ale aj nedostatok
probačných a mediačných úradníkov. „Porovnaním s inými štátmi EU sme dospeli k tomu, že jeden
probačný úradník by mal mať ideálne na starosti v priemere 50 živých prípadov. Stav v podmienkach
Slovenskej republiky k 1. januáru 2023 bol v priemere až 166 prípadov,“ priblížil Vladimír Cehlár,
riaditeľ Sekcie restoratívnej justície a probácie.

Výsledky projektu
Ministerstvo v rámci projektu zrealizovalo vzdelávanie so zameraním na restoratívnu justíciu vo
všetkých ôsmich krajoch. Vzdelávania sa zúčastnilo až 99 sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych
úradníkov.
V rámci Krajského súdu Žilina (na siedmich okresných súdoch) sa následne uskutočnilo pilotné
overovanie jednotlivých modulov efektívneho využívania restoratívnych programov. V čase realizovania
projektu (roky 2021 a 2022) zaevidovali 727 prípadov podnetov a žiadostí na mediáciu v trestných
veciach. Pre porovnanie, v tom istom čase stav s inými krajmi, kde sa projekt nerealizoval: Prešovský
kraj 420 prípadov, Košický kraj 391 prípadov, Banskobystrický kraj 150 prípadov a ostatné kraje menej
ako 100. Výsledok pilotného testovania na Krajskom súde v Žiline hodnotí MS SR pozitívne: „Poznatky
z aplikačnej praxe a výstupy zo zrealizovaných 57 supervízii sme priebežne implementovali do návrhu
novely Trestného zákona. V projekte boli štyria špecialisti pre mediáciu v trestných veciach a jeden
probačný a mediačný úradník. Tento tím piatich odborníkov zrealizoval všetkých 727 mediácii. Všetky
nastavené moduly v rámci kraja sa osvedčili a je možné ich aplikovať aj v rámci iných krajských súdov,“
dodal V. Celhár

Riešenie civilných sporov (kvalitné právne poradenstvo a mediácia)
Alternatívny spôsob riešenia sporov sa ukazuje ako účinný aj v oblasti civilného práva. Vedenie
klasickej sporovej agendy, malo byť až tým posledným východiskom, keď zlyhá všetko ostatné. Najlepšia
prevencia pred vedením komplikovaných sporov pred všeobecnými súdmi je dobrý prístup už pri
riadnom odbornom poskytovaní právnych služieb advokátmi. Ďalej sú to rozličné nástroje
rozhodcovského konania, ale aj špecifickej oblasti civilnej mediácie. Práve na oblasť civilnej mediácie
sa zameral aj zmieňovaný projekt, do ktorého sa zapojili sudcovia a sudkyne z 25 okresných súdov.
Mediáciu aktívne odporúčali sudcovia z 22 okresných súdoch vo všetkých krajoch a mediáciu ako takú
odporučilo aspoň v jednom prípade viac ako 60 sudcov a vyšších súdnych úradníkov. „Na mediáciu bolo
celkovo odporučených 196 prípadov. V takmer polovici z tých, v ktorých mediácia aj začala, bola
uzatvorená dohoda alebo čiastková dohoda,“ vysvetlila Beata Swanová, odborná garantka projektu
civilnej časti.

Operačný program Efektívna verejná správa
Projekt Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho
využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike je súčasťou operačného programu
Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.