Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

Zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

Od  11. januára 2023 je v Informačnom systéme Registra úpadcov (IS RÚ) sprístupnená funkcionalita, ktorá umožňuje zverejniť zoznam pohľadávok aj v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní, začatých pred 1. júlom 2016.

Ak ohľadom vyššie uvedených konaní aj naďalej pretrvávajú nezrovnalosti (napr. doplnenie údajov v IS RU nie je naďalej umožnené, konanie sa v IS  RU nezobrazuje, a pod.), môžete ich nahlásiť prostredníctvom nasledovnej e-mailovej správy: support.ru@justice.sk

V prípade nahlasovania nezrovnalostí, je potrebné v e-mailovej správe,  pre jednoznačnejšiu identifikáciu konania, uviesť nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko alebo názov správcu;
  • značka správcu;
  • spisová značka konania;
  • príslušný súd;
  • dátum začatia konkurzného konania / reštrukturalizačného konania;
  • dátum vyhlásenia konkurzu / dátum povolenia reštrukturalizácie.