Ochrana osobných údajov Okresný súd Piešťany

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z  27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), informujeme o účele, rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ:  

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36 
921 01 Piešťany
IČO: 45014809

Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.OSPN@justice.sk , t.č. +421/33/88 251 50

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností okresného súdu (prevádzkovateľa), ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov (napr. výkon súdnictva), z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z uzatvorených zmlúv a na základe verejného záujmu okresného súdu, ktorý je nevyhnutný na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej okresnému súdu.  Pri spracúvaní osobných údajov Okresným súdom Piešťany ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

 • Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore).
 • V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie kedykoľvek namietať.
 • Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
 • Po uplynutí lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.
 • Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Vaše osobné údaje zverejňujeme len za účelom výkonu súdnictva na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného súdu Piešťany a to výhradne na základe osobitných predpisov. Prevádzkovateľom webového sídla je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ môže preniesť vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii len v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných predpisov, dohovorov a medzinárodných zmlúv. V iných prípadoch sa takýto prenos neuskutočňuje.

Aké máte právo?

Ako dotknutá osoba v závislosti od konkrétnych právnych titulov spracovania vašich osobných údajov si môžete uplatniť tieto práva:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným predpisom za účelom materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali a dožadovali práva odolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a práva namietať.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený záujem na spracúvanie, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu alebo nezákonne, môžete podať podnet zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Okresného súdu Piešťany a to prostredníctvom emailu ochrana.osobnych.udajov.OSPN@justice.sk, tel. číslo: +421/33/88 251 50. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri výkone súdnictva, dozor podľa § 90 až 98 zákona č. 18/2018 Z. z. nad ochranou osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

JUDr. Peter Vrbjar

predseda Okresného súdu Piešťany​