Ochrana osobných údajov Okresný súd Malacky

Mierové námestie 10, 901 19 Malacky, IČO 42128226, ochrana.osobnych.udajov.OSMA@justice.sk

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť Okresného súdu Malacky bude priebežne aktualizovaná a preto si Okresný súd Malacky vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.