Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava III

Námestie Biely kríž 7, 836 07  Bratislava, IČO 00039501, ochrana.osobnych.udajov.OSBA3@justice.sk

tel.: 02/88813140

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informačná povinnosť Okresného súdu Bratislava III bude  priebežne aktualizovaná a preto si Okresný súd Bratislava III vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť  a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Okresný súd Bratislava III, ktorý určuje účel a podmienky spracúvania osobných údajov. Webového sídlo prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Pri spracúvaní osobných údajov súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. sú Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra a súdy SR.  Okresný súd Bratislava III je v p​ostavení príslušného orgánu len pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu. 

Osobné údaje získava súd priamo od dotknutých osôb, alebo od iných osôb a tretích strán, od orgánov verejnej moci, iných súdov či z verejných registrov.

Ak súd spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, alebo za účelom verejného záujmu a výkonu verejnej moci ktorá mu bola zverená, alebo za účelom uzatvorenia predzmluvných a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou je  dotknutá osoba povinná mu osobné údaje poskytnúť. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov by bola nemožnosť súdu plniť si zákonné povinnosti, vykonávať verejnú moc ktorá mu bola zverená alebo nemožnosť uzatvorenia predzmluvného a zmluvného vzťahu.

Kedy bude súd postupovať podľa nariadenia a kedy podľa zákona?

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá spadá pod právo Únie bude sa na prevádzkovateľa vzťahovať nariadenie. Uplatňovať sa ale bude aj zákon č. 18/2018 Z. z., a to s výnimkou jeho 2. a 3. časti. Zo zákona č. 18/2018 Z. z. bude pre prevádzkovateľa relevantná prvá časť okrem § 2 a § 5 a následne štvrtá až šiesta časť zákona č. 18/2018 Z. z. 

Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá nespadá pod právo Únie a prevádzkovateľ nie je v postavení  príslušného orgánu uplatňovať sa bude zákon č. 18/2018 Z. z. okrem jeho tretej časti. 

V prípade spracúvania osobných údajov  v postavení príslušného orgánu súd bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií podľa zákona č. 18/2018 Z. z. konkrétne jeho prvej časti a tretej až šiestej časti s ohľadom na niektoré ustanovenie z druhej časti. 

Z uvedeného teda vyplýva, že Okresný súd Bratislava III môže pri spracúvaní osobných údajov uplatňovať až tri rôzne právne režimy.

Zodpovedná osoba

Okresný súd Bratislava III poveril dňom 08.04.2014 zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom ochrana.osobnych.udajov.OS BA3@justice.sk,   alebo tel.: 02/88813140.

 Povinne si zodpovednú osobu musí poveriť  ten prevádzkovateľ,  ktorý spracúvanie osobných údajov vykonáva ako orgán verejnej moci s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci, alebo v prípade, ak sú hlavnými činnosťami daného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracovateľské operácie podľa čl. 37 ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia.

Povinnosť určiť zodpovednú osobu sa nevzťahuje iba na súdy pri výkone ich súdnej právomoci napr. pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov žalobcu aj žalovaného uvedených v návrhu na začatie konania, spracúvanie osobných údajov o majetkových pomeroch rodičov maloletého dieťaťa, alebo aj spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa v konaní o určení výšky výživného a pod. Okresný súd Bratislava III však nespracúva osobné údaje iba pri výkone svojej súdnej právomoci ale aj napr. v prípade spracúvania osobných údajov zamestnancov súdu

na účely výplaty mzdy a iných povinností zamestnávateľa, v prípade monitorovania kamerovým systémom a pod. Na takéto prípady spracúvania osobných údajov sa vzťahuje povinnosť súdu zodpovednú osobu určiť a poveriť. Platí teda, že s ohľadom na zachovanie nezávislosti súdnictva zodpovedná osoba nemôže monitorovať spracúvanie osobných údajov ku ktorému dochádza pri výkone súdnej právomoci.

Zásada ochrany osobných údajov

Osobné  údaje dotknutých osôb sú spracúvané v rámci plnenia povinností súdu za účelom výkonu súdnictva a súvisiacich povinností, výkonu správy súdu a zaistenia bezpečnosti. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k  osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou a prijatými  primeranými technickými a organizačnými opatreniami. 

Súd ako prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 GDPR a § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

 1. zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 2. obmedzenie účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalšie spracúvanie sa môže uskutočniť len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 3. minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 4. správnosť: prevádzkovateľ spracúva len správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje a zároveň prijal opatrenia, aby zabezpečil, že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia či aktualizujú,
 5. minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 6. integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 7. zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Práva dotknutých osob

Dotknutá osoba v závislosti od konkrétnych právnych titulov spracovania  osobných údajov  si môže uplatniť nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 2. právo na opravu – doplnenie (článok 16 GDPR, resp. § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 3. právo na výmaz (právo byť zabudnutý) – (článok 17 GDPR, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 4. právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 GDPR, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 6. právo podať sťažnosť u dozorného úradu (čl. 77 GDPR, resp. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z),
 7. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (článok 21 GDPR, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Právo na prístup k osobným údajom: 

dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom (kópiu / odpis) a to bezodplatne. Právo získať osobné údaje  nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu: 

dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz: 

dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, súd nie je povinní  osobné údaje dotknutej osoby vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné na:

 1. uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
 2. na splnenie právnej povinnosti súdu  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
 3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
 4. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdu

Právo na obmedzenie spracovania: 

dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť: 

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, má právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak dotknutá osoba  poskytla súdu osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku: 

dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu  osobných údajov u prevádzkovateľa  vždy vtedy, keď sú jej osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: 

ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvane nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.   

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle úradu.

Úrad nemá zmocnenie konať vo veciach a v prípadoch ak predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami, na ktorých  rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov. Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich súdnej právomoci, dozor podľa § 90 až 98  zákona č. 18/2018 Z.z. nad ochranou osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: 

v prípade, ak dotknutá osoba udelila Okresnému súdu Bratislava III súhlas so spracúvaním  jej osobných údajov, tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Svoje otázky alebo žiadosti môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov. Po posúdení dôvodnosti žiadosti bude dotknutá osoba do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti informovaná o spôsobe vybavenia a prijatých opatrení. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba vopred informovaná. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva Okresný súd Bratislava III je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom. Vzor žiadostí na uplatnenie práv dotknutej osoby Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojom webovom sídle.

Pri výkone rozhodovacích právomocí súdu si dotknutá osoba nemôže uplatniť , alebo len v obmedzenom rozsahu právo na výmaz, prenos, právo namietať spracúvaniu a právo podať sťažnosť podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z..  Právo na obmedzenie spracovania prináleží dotknutej osobe v prípade, že popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby súd mohol presnosť osobných údajov overiť alebo keď je spracovanie  protiprávne a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia.

Okresný súd Bratislava III si môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z.z. ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona č. 18/2018 Z.z., ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky,
 2. obranu Slovenskej republiky,
 3. verejný poriadok,
 4. plnenie úloh na účely trestného konania,
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 7. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 8. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g),
 9. ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 10. uplatnenie právneho nároku,
 11. hospodársku mobilizáciu.

Výkon súdných právomocí

Okresný súd Bratislava III pri výkone svojich súdnych právomocí spracúva osobné údaje výlučne za  účelom plnenia si právnych povinností a pri výkone verejnej moci ktorá mu bola zverená.

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí. Rozhodujú tiež v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ústredným orgánom štátnej správy (všeobecných) súdov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Základné právne predpisy týkajúce sa súdov a sudcov:

 • Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb.
 • Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
 • zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Vykonávacie predpisy: 

 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
 • používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom.

ZVEREJŇOVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška č. 482/2011 Zbierky zákonov MS SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí. Pred zverejnením rozhodnutí sa niektoré údaje anonymizujú. Cieľom je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii sú: 

 1. rodné číslo,
 2. číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,
 3. bydlisko,
 4. dátum narodenia,
 5. telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa,
 6. názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta,
 7. označenie katastrálneho územia,
 8. číslo listu vlastníctva,
 9. utajované informácie a obchodné tajomstvo,
 10. meno a priezvisko fyzickej osoby (okrem sudcov, súdnych úradníkov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, podnikateľov, právnych zástupcov a pod.),
 11. mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní.

Iné údaje o fyzickej osobe možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal. Ostatné údaje anonymizácii nepodliehajú.

Ktoré údaje v rozhodnutiach nepodliehajú anonymizácii?

Ide najmä o tieto údaje:

 1. označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, označenie iných súdov, titul, meno a priezvisko sudcu a súdneho úradníka vrátane titulu, mena a priezviska osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia,
 2. označenie rozhodcovského súdu,
 3. údaje o orgánoch verejnej moci, mená a priezviská ich štatutárnych zástupcov, vrátane notárov, súdnych exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov,
 4. údaje o právnických osobách, mená a priezviská štatutárnych orgánov a ich členov,
 5. mená a priezviská fyzických osôb podnikateľov,
 6. mená a priezviská zástupcov účastníkov konania a strán v konaní a zástupcov osôb zúčastnených na konaní a strán v konaní, ak zastupujú na základe plnomocenstva, alebo ich ustanovenia súdom,
 7. identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
 8. peňažné sumy vrátane spôsobu ich určenia,
 9. čísla faktúr, zmlúv a poistiek a iných podobných dokladov,
 10. vymedzenie času, dátum vrátane dátumu rozhodnutia,
 11. spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu vrátane spisových značiek a číslo konania iných súdov alebo iných orgánov verejnej moci; anonymizuje sa však tá ich časť, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a),
 12. mená a priezviská osôb, ktoré sú uvedené v citáciách rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov, ak rozhodnutie na takéto rozhodnutia poukazuje.

Ktoré rozhodnutia sa nezverejňujú?

Podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch sa nezverejňujú neprávoplatné rozhodnutia súdov a rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť.

Informačné centrum súdu

Informačné centrum súdu zabezpečuje styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii podľa osobitného predpisu a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov, sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovaním doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úradných potvrdení zo súdneho spisu v súlade s vyhláškou 543/2005 Z.z..

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní

Zverejňovanie plánovaných súdnych pojednávaní predstavuje záujem prevádzkovateľa poskytovať verejnosti informácie o plánovaných súdnych pojednávaniach na základe Vyhlášky č. 543/2005 Zbierky zákonov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné a krajské súdy.

Sprístupňovanie informácii na základe infozákona

Účelom spracúvania osobných údajov je sprístupňovanie informácií fyzickým a právnickým osobám na základe infozákona. Podľa infozákona majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby.  V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona je povinnou osobou aj Okresný súd Bratislava III.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov.

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

V zmysle infozákona súd zverejňuje aj objednávky, faktúry a zmluvy. V rámci menovaných dokumentov dochádza k spracúvaniu osobných údajov nasledovne:

 • objednávky a faktúry často obsahujú osobné údaje zamestnancov povinnej osoby, zamestnancov dodávateľa,
 • zmluvy obsahujú osobné údaje účastníkov zmluvy, štatutárne orgány alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy.

Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 6 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby –podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené.“

Podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje.“

Podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 7 infozákona „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

b) o faktúre za tovary, služby a práce

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby –podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.“

V nadväznosti na uvedené nie je potrebné získavať súhlas dotknutých osôb (osôb, ktorých údaje sa zverejňujú) s týmto zverejnením, lebo právnym základom tohto zverejnenia je existencia osobitného predpisu (infozákona) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti povinnej osoby. Avšak, ak by malo dôjsť k zverejneniu aj ďalších údajov než tých, ktoré vymenúva infozákon, je potrebné na takéto zverejnenie disponovať súhlasom dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov, ktoré neupravuje osobitný zákon sa vykonáva len so súhlasom dotknutej osoby. 

Výkon správy súdu

Pri plnení týchto úloh Okresný súd Bratislava III za účelom zaistenia riadneho hospodárskeho a finančného chodu spracúva osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov, fyzických osôb ako jednu zo zmluvných strán prípadne iných osôb. Súd ďalej spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia plynulého chodu aj po stránke personálnej a organizačnej.

Sťažnosti

Súd spracúva osobné údaje pri vybavovaní sťažností právnických a fyzických osôb podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch.

Justičná pokladnica a výkon správy súdnych pohľadávok

Register splatných súdnych pohľadávok  je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/14 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky.

Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, je správcom nezaplatených súdnych pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti a vznikli z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky § 2 písm. a zák. č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Pri správe a evidencii súdnych pohľadávok Okresný súd Bratislava III, justičná pokladnica, postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 25/2011 z 22. augusta 2011 č. 22533/2011-45.Podľa článku 2 ods. (2) metodického usmernenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zverejnenom zozname dlžníkov identifikovaný podľa údajov známych z príslušného verejného registra (Živnostenský register, Obchodný register).

Cieľom registra je vytvorenie komplexného prehľadu od dlžníkoch a nezaplatených súdnych pohľadávkach. Zavedením verejnej evidencie nezaplatených súdnych pohľadávok sa umožní štátu i verejnosti zdieľať informácie o jednotlivých súdnych pohľadávkach a dĺžke neuhradenia dlhu. Register umožňuje dlžníkom zistiť, či majú voči Slovenskej republike peňažný dlh z rozhodovacej činnosti súdov. Register má informatívny charakter. Centrálny register www. pohladavkystatu.sk vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Centrálny register sa člení podľa jednotlivých správcov.

Centrálny register obsahuje:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 2. názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
 3. sumu istiny pohľadávky štátu,
 4. dátum splatnosti pohľadávky štátu,
 5. právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.

Správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa odseku 2 do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu. To neplatí, ak správca uzavrel dohodu podľa § 7. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.

Oddelenie justičnej pokladnice vykonáva činnosť podľa zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok:

 1. vybavuje agendu odpúšťania justičných pohľadávok
 2. vymáha súdne pohľadávky
 3. spravuje súdne pohľadávky
 4. zastupuje štát ako oprávnenú osobu
 5. sleduje pohyb a vyhodnocuje stav pohľadávok
 6. zabezpečuje finančnú kontrolu

Monitorovanie priestorov

Právnym základom monitorovania a spracúvania obrazových záznamov je verejný záujem prevádzkovateľa zaistiť poriadok a bezpečnosť v budovách súdu podľa  zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Monitorovanie priestorov sa využíva aj v Informačnom centre súdu pri nahliadaní do súdnych spisov za účelom ochrany pred krádežou a neoprávnenou manipuláciou. Obrazový záznam vyhotovený Kamerovým systémom sa uchováva maximálne po dobu 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni vyhotovenia záznamu ak nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Obrazový záznam môže byť použitý aj z dôvodu kontroly primeranosti zásahu justičnej stráže.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v  príslušných právnych predpisoch, alebo po dobu pokiaľ neuplynie účel za ktorým boli osobné údaje spracúvané. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás na súde spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s vyhláškou 543/2005 Z.z..

REGISTRATÚRNY PLÁNPrehľad členenia
registratúrneho plánu:
Používané skratky:


A – Riadenie a
organizačná činnosť súdu
RZ – registratúrny znak


B – Ekonomická agenda
ZH – znak hodnoty


C – Personálna agenda
LU – lehota uloženia


D – Občianskoprávna
agendaE – Trestnoprávna
agendaF – Obchodnoprávna
agendaG – Správne súdnictvoH – Justičná pokladnicaI – Obchodný registerRZ
NÁZOV VECNEJ SKUPINY
ZH
LU
A, B, C SPRÁVA SÚDUA
Riadenie a organizačná
činnosť


AA
Agenda kancelárie
predsedu súdu


1
Správny register
A

2
Register sťažností a
podnetov
A

3
Menoslov k správnemu
registru
A

4
Spisy správnej agendy

5
5
Spisy sťažností a
podnetov

5
6
Lehotníky k správnemu
registru a kalendáre

3
7
Rozvrh práce vrátane
dodatkov
A
10
8
Agenda disciplinárnych
konaní

5
9
Riadiace akty
(organizačný poriadok, pokyny, opatrenia, usmernenia a pod.)
A
10
10
Vyraďovanie
registratúrnych záznamov (návrhy a zoznamy)
A
10
11
Revízna správa

5
12
Slobodný prístup k
informáciám

5
AB
Agenda obrany a ochrany
utajovaných skutočností


1
Organizácia civilnej
ochrany obyvateľstva

3
2
Agenda hospodárskej
mobilizácie

3
3
Administratívne pomôcky
na evidenciu utajovaných skutočností
A
10
4
Preverovanie osôb
určených pre styk s utajovanými skutočnosťami a s tým súvisiaca agenda

5
5
Správy o stave
utajovaných skutočností na súde
A
10
6
Bezpečnostná
dokumentácia ochrany utajovaných skutočností
A
5
7
Agenda Zboru väzenskej
a justičnej stráže

5
8
Súdny register Ntt

75
9
Súdne spisy súdneho
registra Ntt

10
AC
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci


1
Agenda úrazov a výkazy

5

– smrteľné úrazy
A
10
2
Bezpečnostné opatrenia
– dokumentácia

5
3
Energetická
dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)

5
4
Školenia BOZP
(programy) a protokoly o osvedčení o vykonanej skúške zo znalosti pravidiel
BOZP

5
AD
Požiarna ochrana


1
Požiarna ochrana –
dokumentácia

5
2
Energetická
dokumentácia (zmluvy, odbery a pod.)

5
3
Evidencia hasičskej
techniky

5
4
Evidencia hasičských
hliadok

5
B
Ekonomická agenda


BA
Mzdová agenda


1
Rozpis počtu
zamestnancov a mzdových prostriedkovvýkazy– ročné
A
5

– mesačné, štvrťročné,
polročné

5
2
Výplatné listiny

10
3
Mzdové listy

50
4
Daňové preplatky a
nedoplatky, odvody, odvolania, platobné príkazy, pokyny, predpisy, zľavy,
úľavy, výnimky, zmeny daňového vyhlásenia, daňové priznania (riadne,
dodatočné alebo opravné)

10
5
Spisy o odmenách
zamestnancov

5
6
Dávky nemocenského
poistenia

10
7
Agenda sociálneho fondu

10
BB
Financovanie a
účtovníctvo


1
Bankové a účtovné
doklady

10
2
Faktúry

10
3
Knihy faktúr

10
4
Pokladničné knihy

5
5
Štátne štatistické
výkazy– ročné
A
5

– mesačné, štvrťročné,
polročné

5
6
Štatistické prehľady

10
7
Rozpočet– ročný
A
5

– mesačný, štvrťročný,
polročný

5
8
Rozpočtové opatrenia a
regulácie

5
9
Rozbory hospodárenia– ročné
A
5

– krátkodobé

5
10
Služobné cesty

5
11
Kontrola hospodárenia s
prostriedkami štátneho rozpočtu (ekonomická kontrola)

5
12
Evidencia pohľadávok
neuhradených v lehote

5
BC
Správa majetku


1
Verejné obstarávanie

10
2
Nájomné zmluvy

5
3
Prevod nehnuteľného
majetku
A
5
4
Dokumentácia nehnuteľností
(projekty, plány, pozemky a pod.)
A
10
5
Zmluvné vzťahy s
užívateľmi nehnuteľností (zmluvy, rozmiestnenie užívateľov, úhrady za
vykurovanie, elektrinu, plyn, vodné a stočné, výpožičky)

5
6
Doklady o opravách

5
7
Inventarizácie (plán,
komisie, zápisnice, vyraďovanie a likvidácia)
A
5
8
Autoprevádzka– prevádzky a opravy
motorových vozidiel

5

– pohonné látky

3
9
Škodová komisia

5
BD
Rôzne


1
Rôzne

5
C
Personálna agenda


CA1
Kolektívne zmluvy
A
5
2
Výkazy o stave
zamestnancov– mesačné, štvrťročné,
polročné

5

– ročné
A
5
3
Výkazy o pracovnej
neschopnosti

5
4
Osobné spisy

70
5
Dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru

5
6
Služobné a iné
preukazy, osvedčenia (po skončení pracovného pomeru)

5
7
Vymenovanie sudcov

10
8
Výchova a zvyšovanie
kvalifikácie zamestnancov

5
9
Rekreácie

5
10
Prísediaci

10
11
Dohody o hmotnej
zodpovednosti

5
12
Zdravotné poistenie,
dôchodky, poistenie v nezamestnanosti

10
13
Závodné stravovanie

5
14
Dochádzka

5
15
Výberové konania sudcov

5
16
Výberové konania a
výbery zamestnancov

5
17
Žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru

5
18
Zamestnávanie občanov
so zdravotným postihnutím

5
19
Všeobecná personálna
agenda

5
CB
Knižnica


1
Evidencia knižničného
fondu (základná a pomocná)
A
5
D, E, F, G, H, I VÝKON
SÚDNICTVA1
Súdne registre a
menoslovy
A
75
2
Kalendáre a lehotníky

1
3
Štatistické listy a
výkazy

5
4
Zoznamy odoslaných
súdnych spisov (ZO knihy)

3
5
Overovacie knihy

30
6
Výkony sudcov

5
8
Dožiadania iných súdov
(súdne registre dožiadaní – tuzemských a cudzozemských)

10
9
Evidenčná kniha
informačného centra súdu

10
10
Kniha úschov

10
11
Kniha došlých zmeniek

10
12
Doručovacia kniha
súdneho doručovateľa

10
13
Kniha osvedčení
verejných listín

10
14
Kniha vyššieho overenia

10
15
Ostatné evidenčné
pomôcky

10
D
Občianskoprávna agenda


DA
Občianskoprávne veciC, Cpr, Cr, Csr, Csp,
Ca, Ccud (okresný súd)C, Cd, Cudz (krajský
súd – prvostupňová agenda)Co, CoPr, CoR, CoSr,
CoD, CoP, CoE, CoEk, CoUp, CoPno, CoPom, NcC (krajský súd – odvolacia agenda)


1
Veci súdneho registra
C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cudz– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
2
Veci súdneho registra
Ccud

10
3
Veci súdneho registra
Cd (krajský súd – prvostupňová agenda)

10
4
Zberné spisy súdu
druhého stupňa

10
DB
Opatrovnícke veci a
veci starostlivosti súdu o maloletýchP, PPOm, Pc, Ps, Po,
Pu, Pcud


1
Veci súdneho registra
P, Pc– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)

75
2
Neodkladné opatrenia
podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku (PPOm)

10
3
Obmedzenie a vrátenie
spôsobilosti na právne úkony (Ps)– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)

75
4
Povolenie uzavrieť
manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny
register P)

20
5
Vyhlásenie o uznaní
otcovstva (Po)– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)

75
6
Prípustnosť prevzatia a
držania v zdravotníckom zariadení– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)

75
7
Veci súdneho registra
Pcud

10
C
Výkon rozhodnutiaE, Em, Ecud


1
Výkon rozhodnutia vo
veciach výchovy maloletých– súdny spis s
právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
2
Súdne spisy vo veciach
výkonu rozhodnutia v iných veciach

10
DD
Dedičské veciD, Dcud


1
Veci súdneho registra D

75
2
Veci súdneho registra
Dcud

10
DE
Exekučné veciEr, Ek, Ercud


1
Veci súdneho registra
Er, Ercud

20
DF
Notárske úschovy a
umorenie listiny


1
Veci súdneho registra U

10
2
Veci súdneho registra
UL

75
E
Trestnoprávna agenda


EA
T, Tk, Tv, Nt, Pp, Tp,
Tcud, Pr, M, Ntt (okresný súd)T, Ntok, Ntol, Ntod,
Ntc, Ntt (krajský súd – prvostupňová agenda)To, Tov, Tpo, Tos, Nto,
Ntro (krajský súd – odvolacia agenda)


1
Trestné spisy –
výnimočné tresty
A
30
2
Trestné spisy– súdny spis s právoplatným
rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
3
Veci súdneho registra
Nt– súdny spis s
právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
4
Veci súdneho registra
Pp

10
5
Rehabilitácie (bývalý
súdny register Rt)– súdny spis s
právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
6
Veci prípravného
konania (Tp)

10
7
Spisy probácie a
mediácie

10
8
Zberné spisy súdu
druhého stupňa (vrátane bývalého súdneho registra Rto)

10
9
Veci súdneho registra
Ntt

10
10
Veci súdneho registra
Ntr (prvostupňová aj odvolacia agenda)

10
11
Veci súdneho registra
Tcud

20
F
Obchodnoprávna agenda


FA
Cb, CbPv, Cbcud, CbR,
CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl (okresný súd)Cbi, NcCb, Cbnl
(krajský súd – prvostupňová agenda)Cob, CoPv, CoZm, CoKR,
CobVO, Ncb (krajský súd – odvolacia agenda)


1
Veci súdu prvého stupňa(Cb, CbPv, CbR, CbBu,
CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl, NcCb, Cbnl vrátane agendy krajských súdov,
ktorú vybavovali v prvom stupni do 31. decembra 2004)– súdny spis s
právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
2
Veci súdneho registra
Cbcud

10
3
Zberné spisy súdu
druhého stupňa

10

(vrátane agendy
krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 31. decembra 2004)


B
Konkurzné, vyrovnacie a
reštrukturalizačné veciK, R, NcKR, OdK, OdS,
Odi (okresný súd)K, V, NcKV (krajský
súd)


1
Veci súdnych registrov
K, R, NcKR, OdK, OdS a Odi (okresný súd)

20
2
Veci súdnych registrov
K, V, NcKV (krajský súd)

20
3
Evidenčná pomôcka Kp

5
4
Evidenčná pomôcka Vylo

5
G
Správne súdnictvo


GA
S, Scud (okresný súd)S, Sa, SaZ, NcS, Scud
(krajský súd)


1
Veci súdnych registrov
S, Sa, SaZ– súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné rozhodnutie (rovnopis)

75
2
Veci súdnych registrov
NcS, Scud

10
H
Justičná pokladnica


HA
JP (okresný súd a
krajský súd)


1
Súdne spisy JP (agenda
pohľadávok po vybavení – zaplatené)

5
2
Výkon rozhodnutia– súdny spis s
právoplatným rozhodnutím (prvopis)

20

– právoplatné
rozhodnutie (rovnopis)

75
3
Trvalý odpis a trvalé
upustenie od vymáhania súdnych pohľadávok

10
I
Obchodný register


IA
Re, Nre, Exre, Nsre,
Pok, Vym (registrový súd)


1
Registrové spisy

75
2
Spisy zbierky listín

75
3
Kniha výpisov z
obchodného registra

10
4
Kniha zbierky listín

10
J
Register partnerov
verejného sektora


Ja
PRe, PNre, PExre,
PNsre, PPok, PVym

75
1
Spis v agende registra
partnerov verejného sektora


K
Upomínacie konanie


KA
Up


1
Platobný rozkaz


Kategórie príjemcov, ktorým možu byť osobné údaje poskytnuté

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje súd ako prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, právnych základoch spracúvania, príjemcoch, rozsahu osobných údajov či existencii profilovania uvádzame nasledovný prehľad v xls dokumente s názvom Spracovatelske_cinnosti_KSBA, ktorý je k dispozícii na stiahnutie.

Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri ich spracúvaní príslušným orgánom

Súd ako príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb, ako sú najmä:

 1. osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať trestný čin,
 2. osoby odsúdené za spáchanie trestného činu,
 3. obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú na základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, že sú alebo by mohli byť obeťami trestného činu,
 4. iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a to najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili v rámci trestného konania, osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo kontaktné osoby alebo spoločníci niektorej z osôb podľa písmen a) a b)

Toto rozlišovanie má význam najmä v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach  ale napríklad aj pri informovaní verejnosti o trestnom konaní (prezumpcia neviny). Podľa § 6 Trestného poriadku je súd oprávnený utajiť skutočnosti, ktoré sú spôsobilé zmariť objasnenie a vyšetrenie veci pričom dbá na to, aby nezverejnil chránené osobné údaje a informácie osobného charakteru týkajúce sa najmä rodinného života, bydliska, korešpondencie a pod. ktoré s trestnou vecou priamo nesúvisia. S osobitným zreteľom súd dbá na to, aby sa nezverejňovali osobné údaje maloletých, mladistvých či poškodených

Základné zásady spracúvania osobných údajov sú pre príslušné orgány pri plnení trestnoprávnych úloh veľmi podobné všeobecným zásadám spracúvania osobných údajov.

 1. minimalizácia údajov: osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
 2. obmedzenia účelu: osobné údaje  sú získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nespracúvajú sa ďalej  spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ten istý príslušný orgán alebo iný príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na archiváciu, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel v súvislosti s plnením úloh na účely trestného konania, ak prijme primerané záruky ochrany práv dotknutých osôb,
 3. zákonnosť: súd ako príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania, ktoré boli pôvodne získané na iný účel, je možné, ak spracúvanie osobných údajov je na účel trestného konania nevyhnutné a primerané.
 4. pôvod a pravdivosť:  súd ako príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné údaje založené na skutočnostiach a osobné údaje založené na osobných hodnoteniach. Pred poskytnutím osobných údajov alebo pred prenosom osobných údajov overí ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť, ak je to možné, a prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neposkytovali alebo neprenášali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. K poskytnutiu a prenosu osobných údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia prijímajúcemu príslušnému orgánu posúdiť ich mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti, ak to okolnosti dovoľujú. Nesprávne osobné údaje súd ako príslušný orgán nemôže poskytovať a prenášať; neoverené osobné údaje musí pri poskytovaní alebo prenose takto označiť a musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak súd ako príslušný orgán neoprávnene poskytne osobné údaje alebo neoprávnene prenesie osobné údaje alebo poskytne nesprávne osobné údaje alebo prenesie nesprávne osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcu a žiadať príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli, aby ich bez zbytočného odkladu opravili, doplnili, vymazali alebo aby obmedzili spracúvanie takých osobných údajov.

Výkon práv

Osobné údaje, ktorých sa žiadosť o výkon práv dotknutej osoby týka, sú súčasťou súdneho spisu v rámci trestného konania, tieto práva dotknutých osôb pri výkone súdnictva v trestnoprávnych veciach sa vykonajú podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch

Účel spracúvania (PDF, 505 KB)