Ochrana osobných údajov Krajský súd Prešov

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDRP“).

Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Krajský súd v Prešove, ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „krajský súd“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobám, od ktorých osobné údaje získava a spracúva  informácie podľa:

 • Zákona
 • článku 13 a 14 Nariadenia.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Krajský súd v Prešove  
Hlavná 22
080 01 Prešov 
tel.: 0518880200,  fax: 0518880192, 0518880282, e-mail.: podatelnaKSPO@justice.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail.: ochrana.osobnych.udajov.kspo@justice.sk
tel.: 0518880150

Informačná povinnosť krajského súdu bude priebežne aktualizovaná a preto si krajský súd vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálna verzia je vždy prístupná na tejto webovej stránke. 

Pri spracúvaní osobných údajov krajským súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Osobné údaje získava krajský súd priamo od dotknutých osôb, alebo od iných osôb a tretích strán, od orgánov verejnej moci, iných súdov či z verejných registrov.

V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov:

 1. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Osobné údaje budú spracúvané po dobu stanovenú jednotlivými osobitnými predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia alebo §13 ods. 1 Zákona v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese (občianskoprávne veci), v trestnom konaní (trestnoprávne veci) na základe osobitných predpisov:
  • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
  • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
  • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
  • zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch
  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 323/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • zákon č. 8/2005 Z. z.  o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
 2. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním sťažností a petícií V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 3. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa v súvislosti s evidenciou dodávateľov a vedením účtovníctva v Ekonomickom informačnom systéme V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 6. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s agendou verejného obstarávania V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Právny základ:
  • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 8. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností v súvislosti s vedením agendy registratúry Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi. Právny základ:
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
  • vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súd
 9. Spracúvanie osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov, evidenciou vstupu do objektu Právny základ:
  • zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, ochrany bezpečnosti osôb, dodržiavania verejného poriadku, .zisťovanie bezpečnostných incidentov. Obrazový záznam vyhotovený kamerovým systémom sa uchováva po dobu 7 kalendárnych dní, okrem prípadov potreby využitia záznamu ako dôkazového materiálu v trestnom alebo priestupkovom konaní.
 10. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom, alebo osobitným vzťahom sudcu, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitostí, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie Právny základ:
  • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
  • súhlas dotknutej osoby
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákon

V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

Kategórie dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv. V iných prípadoch sa takýto prenos neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v  príslušných právnych predpisoch, v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s vyhláškou  MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské  súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy  

Zásady ochrany osobných údajov:

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie kedykoľvek namietať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov,

vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tomto dokumente nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje zverejňujeme len za účelom výkonu súdnictva na úradnej tabuli a webovom sídle krajského súdu, a to výhradne na základe osobitných predpisov.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb):

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané prevádzkovateľom, týkajú. Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (článok 15 GDPR, resp. § 21 Zákona)
 • právo na opravu osobných údajov (článok 16 GDPR, resp. § 22 Zákona)
 • právo na výmaz osobných údajov (článok 17 GDPR, resp. § 23 Zákona)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR, resp. § 24 Zákona)
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (článok 21 GDPR, resp. § 27 Zákona)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 GDPR, resp. § 26 Zákona)
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR / § 16 ods. 2 písm. a) Zákona bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním – len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 Zákona)
 • právo podať dozornému orgánu, ktorým je úrad návrh na začatie konania (v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 GDPR, resp. ustanovenia § 100 Zákona podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov).