Ochrana osobných údajov Krajský súd Bratislava

Informačná povinnosť Krajského súdu v Bratislave

Záhradnícka 10, 813 66, Bratislava, IČO 00215759, ochrana.osobnych.udajov.KSBA@justice.sk,
tel.: 02/88810150

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť Krajského súdu v Bratislave bude  priebežne aktualizovaná a preto si Krajský súd v Bratislave vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť  a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.

Informačná_povinnosť_KSBA_01.10.2021 (PDF, 839 KB)