Ochrana osobných údajov Krajský súd Banská Bystrica

​Informačná povinnosť Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDRP“).

Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „krajský súd“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobám, od ktorých osobné údaje získava a spracúva  informácie podľa:

 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • článku 13 a 14 Nariadenia.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Správny súd v Banskej Bystrici
Robotnícka 6
97401 Banská Bystrica

Tel: +42148860720, e-mail: podatelna.spravnysudbb@justice.sk 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Email: ochrana.osobnych.udajov.spravnysudbb@daniela-galisova
Tel: +421488860740

 • Informačná povinnosť krajského súdu bude priebežne aktualizovaná a preto si krajský súd vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálna verzia je vždy prístupná na tejto webovej stránke.
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je krajský súd , ktorý určuje účel a podmienky spracúvania osobných údajov. Webové sídlo prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Pri spracúvaní osobných údajov krajským súdom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 Zákona sú Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra a súdy Slovenskej republiky. Krajský súd je v postavení príslušného orgánu len pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu.
 • Osobné údaje získava krajský súd priamo od dotknutých osôb, alebo od iných osôb a tretích strán, od orgánov verejnej moci, iných súdov či z verejných registrov.
 • Ak krajský súd spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, alebo za účelom verejného záujmu a výkonu verejnej moci ktorá mu bola zverená, alebo za účelom uzatvorenia predzmluvných a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou je dotknutá osoba povinná mu osobné údaje poskytnúť. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov by bola nemožnosť súdu plniť si zákonné povinnosti, vykonávať verejnú moc ktorá mu bola zverená alebo nemožnosť uzatvorenia predzmluvného a zmluvného vzťahu.
 • Zodpovedná osoba, s ohľadom na zachovanie nezávislosti súdnictva nemôže monitorovať spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza pri výkone súdnej právomoci.

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia  zákonných povinností prevádzkovateľa podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 Zákona v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese (občianskoprávne veci), v trestnom konaní (trestnoprávne veci) na základe osobitných predpisov:
  • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 323/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 8/2005 Z. z.  o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška č. 482/2011 Z. z. MS SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a Inštrukcia č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí. Pred zverejnením rozhodnutí sa niektoré údaje anonymizujú. Cieľom je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
 2. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním sťažností a petícií. Právny základ:
  • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 3. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií. Právny základ:
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 4. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti  s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Právny základ:
  • zákon č. 54/ 2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 5. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s evidenciou dodávateľov a vedením účtovníctva v Ekonomickom informačnom systéme. Právny základ:
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 6. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku. Právny základ:
  • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 7. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti  s agendou verejného obstarávania. Právny základ:
  • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.
 8. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti v súvislosti  s vedením agendy registratúry. Právny základ:
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o e-Governmente), vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské  súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.
 9. Spracúvanie osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov, evidenciou vstupov do objektu. Právny základ:
  • zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže,  verejný záujem prevádzkovateľa týkajúci sa najmä ochrany majetku, ochrany bezpečnosti osôb, právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku a následné zisťovanie bezpečnostných incidentov. Obrazový záznam vyhotovený kamerovým systémom sa uchováva maximálne po dobu 7 dní, ak nie je využitý na účely konania  trestného alebo konania o priestupkoch. Identifikácia fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do priestorov krajského súdu na základe § 47 ods. 7 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Prevádzkovateľ získava osobné údaje fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do priestorov budovy krajského súdu a je oprávnený požadovať: – meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu, číslo cestovného dokladu.
 10. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom, alebo osobitným vzťahom sudcu, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie. Právny základ najmä:
  • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, súhlas dotknutej osoby, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 8 – sudcovia a zamestnanci oslobodení od pracovnej povinnosti), V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

Kategórie dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov postupuje prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo súvisí s plnením účelu spracúvania.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, dohovorov a zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v  príslušných právnych predpisoch, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s vyhláškou  MS SR č. vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské  súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy  

Zásady ochrany osobných údajov:

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie kedykoľvek namietať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tomto Vyhlásení nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje zverejňujeme len za účelom výkonu súdnictva na úradnej tabuli a webovom sídle krajského súdu a to výhradne na základe osobitných predpisov.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb):

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané prevádzkovateľom, týkajú. Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (článok 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona),
 • právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia , resp. § 22 Zákona),
 • právo na výmaz osobných údajov (článok 17 Nariadenia, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (článok 21 GDPR, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 GDPR, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR / § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním – len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.),
 • právo podať dozornému orgánu, ktorým je úrad návrh na začatie konania (v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)

Informácie o práve podať návrh na začatie konania – § 100 Zákona