Štatistický výkaz sudcu

Základné informácie o štatistických výkazoch sudcov

Ročný štatistický výkaz sudcu vyhotovuje každoročne predseda súdu, a to k 31. marcu.

Do 30. apríla má byť zverejnený na webe MS SR.

V prípade výkazu nejde o hodnotenie práce sudcu, ale o špecifickú formu štatistického zisťovania stupňa výkonnosti sudcu; výkaz je však jedným z podkladov pre pravidelné hodnotenie sudcu.

Právna úprava výkazu sa nachádza v § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) a v inštrukcii 4/2012 Ministerstva spravodlivosti SR z 23. februára 2012 č. 16261/2012/100 o ročnom štatistickom výkaze sudcu.

Prvýkrát sa výkazy vyhotovujú za rok 2011 a zverejňujú sa najneskôr do 30. apríla 2012.

Ako čítať štatistický výkaz sudcu?

Podrobný popis výkazu

Podrobný popis (na stiahnutie) (PDF, 296 KB)

Čo znamenajú skratky vo výkaze?

Skratky používané pre jednotlivé agendy v prípade okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu označujú súdne registre, do ktorých sa zapisujú veci došlé na súd.

V prípade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa vychádza z rozvrhu práce tohto súdu. 

Prehľad skratiek jednotlivých súdnych agend:

Okresný súd

T* – trestnoprávne veci, v ktorých prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

Tv – trestnoprávne veci podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorých prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

Nt* – zahladenia odsúdenia, návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad, návrh na povolenie obnovy konania, návrh na prerušenie výkonu trestu, návrh na upustenie od výkonu trestu, návrh súvisiaci s ochranným opatrením, návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu, návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov.

Pp – návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa vykonáva trest, návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov, prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu, žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie, podnet na podmienečné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené; túto agendu vybavuje len okresný súd vedie každý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odňatia slobody.

Td – žiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

Tp* (prípravné konanie) – návrh na ustanovenie obhajcu, návrh na vydanie príkazu na zatknutie, návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu, návrh na vzatie obvineného do väzby, nariadenie vyšetrenia duševného stavu, sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku, návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

Tcud – konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu, konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, povolenie úkonov právnej pomoci, žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu.

Ntt* – veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný súd.


* Platí aj pre Špecializovaný trestný súd

C – návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci, návrh vyvolaný konaním o prejednanie dedičstva, spory zo spotrebiteľských zmlúv, návrh v rozkaznom konaní v občianskoprávnych veciach, ak sa proti platobnému rozkazu podal včas odpor alebo námietka alebo ak sa platobný rozkaz nevydal; do tohto súdneho registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť, návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov, návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby, návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka, spory z autorského práva a spory z práv príbuzných autorskému právu, spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti, spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru, návrh na vydanie rozkazu na plnenie a návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb, návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia vo veci, iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom, návrh na začatie konania o povolenie obnovy konania, vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní, vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Cpr – návrhy v pracovnoprávnych a obdobných sporoch.

Cd – tuzemské dožiadanie v občianskoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach, napríklad žiadosť o výsluch účastníka, svedka, sudcu, žiadosť o vykonanie iného dôkazu než výsluchu, napríklad vykonanie krvnej skúšky, zabezpečenie listinného dôkazu, žiadosť o doručenie písomnosti.

Ccud – dožiadania cudzích orgánov v občianskych veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje, najmä žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu, žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

Cb – návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach, návrh v skrátenom rozkaznom konaní v obchodno-právnych veciach, ak bol proti vydanému platobnému rozkazu včas podaný odpor alebo ak platobný rozkaz súd nevydal; do tohto registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej je podané odvolanie proti výroku o náhrade trov konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene alebo neoprávnenou osobou, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť, návrh na začatie konania, z ktorého je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv, návrh na začatie konania, ak je jeho predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, a iné návrhy, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka, návrh na začatie konania o povolenie obnovy konania v obchodných veciach, vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní, vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zm – návrhy na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, návrh vo veciach podľa § 175 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a zmenkové protesty.

CbPv – návrhy, ktorých predmetom sú vzťahy vyplývajúce z práv priemyselného vlastníctva upravených osobitnými predpismi, napríklad zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákonom č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cbcud – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, najmä žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu, žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

CbR – návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 200e Občianskeho súdneho poriadku.

Cbd – tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemského súdu v obchodnej veci

CbBu – návrhy, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania.

CbHs – veci, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže.

Cbi – návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

CbZm – návrhy ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zmenkového alebo šekového zákona, ak nie sú splnené podmienky na zápis do súdneho registra Zm, najmä návrhy o neplatnosť zmenky, o vydanie zmenky, o určenie, že zmenkový dlžník nie je zaviazaný zo zmenky, na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, ak sa proti nemu podali včasné a odôvodnené námietky.

K – návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

R – sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NcKR – sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa prvého a druhého bodu vzťahujúce sa na konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

P – sa veci podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa nezapisujú do súdnych registrov PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud a návrh na vyhlásenie za mŕtveho.

PPOm – návrhy na nariadenie predbežného opatrenie podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku.

Ps – návrh na pozbavenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony.

Po – vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

Pu – konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti.

Pd – žiadosti o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

Pcud – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých a iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine, najmä žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu, žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

S – žaloba proti právoplatným rozhodnutiam a postupom správnych orgánov (orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov, návrh, ktorým sú opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, návrh proti nečinnosti orgánu verejnej správy na vyslovenie povinnosti orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť, návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, konanie vo volebných veciach.

Scud – dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho konania.

D – oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list), právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho, návrh na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 175x ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak má základné náležitosti, a to doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku, podnet na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak ho podáva najmä súd, notár, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku, návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 231 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, návrh alebo podnet, ktorý smeruje k prejednaniu novoobjaveného majetku, ale neobsahuje základné náležitosti návrhu, napríklad dátum úmrtia poručiteľa, doklad o smrti poručiteľa, doklad o novoobjavenom majetku, ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom.

Dd – dožiadania ktoré sa týkajú dedičského konania.

Dcud – dožiadania do cudziny od cudzích orgánov v dedičských veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, najmä žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu, žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

Em – návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach výchovy maloletého dieťaťa.

Ed – dožiadania vo veciach výkonu rozhodnutia vo veciach výchovy maloletého dieťaťa.

Ecud – návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia, žiadosť účastníka o vydanie osvedčenia uvedeného v § 66.

Er – žiadosť exekútorov o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania pred vydaním poverenia z dôvodu nezloženia preddavku na odmenu exekútora a na náhradu hotových výdavkov, návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania, ak návrh nebol opravený alebo doplnený alebo ak nebol priložený exekučný titul.

Erd – dožiadania v exekučných veciach.

Ercud – návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené za vykonateľné alebo pri ktorom sa uznanie osobitným rozhodnutím alebo vyhlásenie vykonateľnosti nevyžaduje.

Ro – návrh na začatie konania občianskoprávnej povahy, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy alebo právo na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského peňažného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených navrhovateľom za predpokladu, že vydanie platobného rozkazu navrhuje navrhovateľ.

Rob – návrh na začatie konania v obchodných veciach, s výnimkou sporov zo spotrebiteľských zmlúv, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy alebo právo na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského peňažného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených navrhovateľom za predpokladu, že vydanie platobného rozkazu navrhuje navrhovateľ.

U – návrh na prijatie peňažných prostriedkov v hotovosti do úschovy, návrh na prijatie cenných papierov do úschovy, návrh na prijatie hnuteľných vecí hodiacich sa na úschovu, úschova z inej činnosti súdu podľa § 325 Občianskeho súdneho poriadku.

UL - návrhy na umorenie listín.

Krajské súdy – prvostupňová agenda

T – senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu.

Ntok – návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach vedených v registri T.

Ntol – návrh na uloženie ochrannej liečby (všetky druhy).

Ntod – návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu podľa zákona č. 448/2002 Z. z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Ntc – návrhy prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutia o prípustnosti vydania do cudziny, návrhy na uznanie cudzieho rozhodnutia a návrhy na rozhodnutie o vykonaní Európskeho zatýkacieho rozkazu. Tento register sa vedie mechanicky mimo elektronickej podateľne.

Ntt – návrhy a podania, ktoré obsahujú rôzny stupeň utajenia, podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

Td – sa zapisujú žiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

C – vec, v ktorej rozhoduje podľa § 9 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku krajský súd ako súd prvého stupňa.

Cd – dožiadania v občianskoprávnych a obchodných veciach, sa zapisuje žiadosť o vykonanie dôkazu na základe požiadavky iného súdu alebo dožiadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra sa zapisujú aj žiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

Cudz – sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

Cbi – návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich s konkurzom a vyrovnaním.

NcCb – sa zapisujú všetky obchodné veci, v ktorých od 1. januára 2005 nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu.

Cbnl – sa zapisujú návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vzťahov s tým spojených podľa § 64 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

K – návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

V – návrhy na vyrovnanie podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

NcKV – iné podania vzťahujúce sa na konkurzné a vyrovnacie konanie.

S – senátne veci týkajúce sa preskúmania rozhodnutí orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ako aj rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Do súdneho registra S sa zapisujú aj senátne veci v konaní o určení pohľadávky veriteľa v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu podľa § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sd – samosudcovské veci týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia.

Sn – veci týkajúce sa sporov medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym úradným postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia a spory o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrí, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení.

Sp – samosudcovské veci, okrem vecí zapisovaných do súdneho registra "Sd", týkajúce sa správneho súdnictva vrátane návrhov podľa § 250w Občianskeho súdneho poriadku. Do súdneho registra "Sp" sa zapisujú aj samosudcovské veci v konaní o určení pohľadávky veriteľa v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu podľa § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa podľa povahy veci nezapisujú do súdneho registra Sd alebo Sn.

SaZ – veci s azylovou problematikou.

Scud – veci s cudzím prvkom týkajúce sa správneho súdnictva v rámci prvostupňovej agendy.

Krajské súdy – odvolacia agenda

To – trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri T, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o zastavení trestného stíhania, o zmieri, o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie, o postúpení veci príslušnému súdu, o postúpení veci inému.

Tov – trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Tv, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o podmienečnom zastavení trestného stíhania, zastavení trestného stíhania, zmieri, vrátení veci prokurátorovi na došetrenie, postúpení veci príslušnému súdu, postúpení veci inému.

Tpo – veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa trestného poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.

Tos – veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných po podaní obžaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uložená poriadková pokuta, a o sťažnosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby.

Nto – veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti a o námietkach zaujatosti.

Ntro – sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.

Co - veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri C, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do súdnych registrov CoD, CoP alebo CoE.

CoD – veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri D, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve podľa tretej časti piatej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch U a UL, ak v nich bolo podané odvolanie.

CoP – veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch P, Ps, Pu a možno ich charakterizovať ako veci opatrovnícke a veci starostlivosti o maloletých, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

CoE – veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch E, Em, Er, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

CoPom – veci, ktoré sa týkajú predbežných opatrení vydaných okresným súdom podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu.

NcC – sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne, teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti o maloletých.

CoPr – veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cpr, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

Cob – veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov Cb, CbPv, CbCud, CbR, Nre, Exre, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

CoZm – veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov Zm a CbZm, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

CoKR – veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov K, R, NcKR a Cbi, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

Ncb – sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 16 Občianskeho súdneho poriadku v obchodnej agende všeobecne.

So – veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra S, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

NcS – spory o príslušnosť a námietky zaujatosti vo veciach podľa prvého bodu.

Najvyšší súd slovenskej republiky

Co – odvolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Cdo – dovolania v občianskoprávnych veciach proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov podľa § 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Cdo-V – dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR ako odvolacieho súdu podľa § 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

M-Cdo – mimoriadne dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam súdov podané generálnym prokurátorom podľa § 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

M-Cdo-V – mimoriadne dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR ako odvolacieho súdu podané generálnym prokurátorom podľa § 10a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Uro – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Uro-V – dovolania proti rozhodnutiam senátov Najvyššieho súdu SR vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí podľa § 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

M-Uro-V – mimoriadne dovolania generálneho prokurátora vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí podľa § 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Rkc – spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku (vo veciach, ktoré Najvyššiemu súdu SR predložil nesúhlasiaci súd).

Ndc – spory medzi súdmi o vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 104a ods. 3 a § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, návrhy na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodov uvedených v § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku, o určení súdu, ktorý vec prejedná a rozhodne podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Nc – námietky zaujatosti sudcov krajských súdov a sudcov Najvyššieho súdu SR podľa § 14 a § 16 Občianskeho súdneho poriadku.

Cpj – poznatky senátov z rozhodovacej činnosti súdov predkladané predsedovi príslušného kolégia za účelom prijatia ďalších opatrení, materiály z gremiálnych porád krajských súdov predkladané predsedami krajských súdov predsedom kolégií, materiály predkladané na zváženie, či otázky nemajú byť predložené na zaujatie stanoviska, materiály na predbežné prerokovanie správ predsedom kolégií, predkladané predsedami kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na podanie súhrnnej správy vecí týkajúcich sa evidencie judikatúry, pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, otázky príslušných orgánov, pokiaľ sa týkajú výkladu zákonov, návrhy týkajúce sa výkonu súdnictva, ktoré predkladajú predsedovia kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na ďalšie opatrenie, materiály Najvyššieho súdu SR, ktoré boli zaslané na Ústavný súd SR, rozhodnutia medzinárodných súdov a s tým súvisiace materiály.

Ncv – podania a ostatné písomnosti, ktoré svojím obsahom nepatria do iného registra, vrátane podaní nezrozumiteľných.

Nco – vlastné veci predsedu občianskoprávneho kolégia, bežná korešpondencia, opatrenia a ďalšie veci, ktoré sa nezapisujú do iného registra.

Obo – odvolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Obdo – dovolania v obchodnoprávnych veciach proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov podľa § 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

ObdoV – dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR ako odvolacieho súdu podľa § 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

MObdo – mimoriadne dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam súdov podané generálnym prokurátorom podľa § 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

MObdV – mimoriadne dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR ako odvolacieho súdu podané generálnym prokurátorom podľa § 10a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Rko – spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku (vo veciach, ktoré Najvyššiemu súdu SR predložil nesúhlasiaci súd).

Ndob – spory medzi súdmi o vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 104a ods. 3 a § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, návrhy na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodov uvedených v § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku, o určení súdu, ktorý vec prejedná a rozhodne podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, námietky zaujatosti sudcov krajských súdov a sudcov Najvyššieho súdu SR podľa § 14 a § 16 Občianskeho súdneho poriadku.

Obpj – poznatky senátov z rozhodovacej činnosti súdov predkladané predsedovi príslušného kolégia za účelom prijatia ďalších opatrení, materiály z gremiálnych porád krajských súdov predkladané predsedami krajských súdov predsedom kolégií, materiály predkladané na zváženie, či otázky nemajú byť predložené na zaujatie stanoviska, materiály na predbežné prerokovanie správ predsedom kolégií, predkladané predsedami kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na podanie súhrnnej správy vecí týkajúcich sa evidencie judikatúry, pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, otázky príslušných orgánov, pokiaľ sa týkajú výkladu zákonov, návrhy týkajúce sa výkonu súdnictva, ktoré predkladajú predsedovia kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na ďalšie opatrenie, materiály NS SR, ktoré boli zaslané na Ústavný súd SR, rozhodnutia medzinárodných súdov a s tým súvisiace materiály.

Nob – podania a ostatné písomnosti, ktoré svojim obsahom nepatria do iného registra, vrátane podaní nezrozumiteľných.
Nobs – vlastné veci predsedu obchodnoprávneho kolégia, bežná korešpondencia, opatrenia a ďalšie veci, ktoré sa nezapisujú do iného registra.

So – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v dávkových veciach sociálneho poistenia (sociálneho zabezpečenia).

Sža – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v azylovej agende (veci azylové cudzinecké); proti rozhodnutiam Migračného úradu MV SR a Cudzineckej polície MV SR.

Sžf – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v agende finančnej (veci daňové, colné, dotácie, subvencie, vratky rozpočtu, verejné obstarávanie, finančný a kapitálový trh; proti rozhodnutiam daňových úradov, Daňového riaditeľstva, colných úradov, Colného riaditeľstva, finančnej správy, MF SR a NB SR), Úradu pre verejné obstarávanie, Burzy cenných papierov).

Sžhpu – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v agende hospodárskej súťaže a priemyslových práv (rozhodovania proti Protimonopolnému úradu).

Sžhuv – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v agende hospodárskej súťaže a priemyslových práv (rozhodovania proti Úradu priemyselného vlastníctva).

Sžso – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v agende sociálnej (dávkové veci, nedávkové veci sociálneho poistenia, vojenské, policajné dôchodky a dávky, konania vo veciach zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, odškodňovanie podľa osobitných predpisov, sociálna starostlivosť a hmotná núdza; proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, MP a SV SR, MZ SR, Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, MS SR, VÚC, zdravotných orgánov, miest a obcí).

Sžp – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v agende osobitnej ochrany životného prostredia (najmä rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, krajských a obvodných úradov ŽP spolu so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a obcí, miest alebo samosprávnych krajov týkajúce sa ochrany prírody, krajiny, ovzdušia, ozónovej vrstvy, vodných sústav a liečivých žriediel, starostlivosti o ekologické hospodárstvo, lesy, rastlinné a živočíšne druhy a nerasty, odpadov jadrovej energetiky a ochrany pred hlukom a priemyselnými haváriami vrátane stavebného konania veľkých stavieb).

Sžo – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v ostatnej agende.

Sž – žaloby a opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy (§ 247, § 250l Občianskeho súdneho poriadku), veci vo vecnej príslušnosti Najvyššieho súdu SR.

Sžnč – návrhy proti nečinnosti orgánu verejnej správy (štvrtá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku).

Sžz – návrhy na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy (piata hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku).

Sr – návrhy vo veciach politických strán podľa zákona č. 85/2005 Z. z., združovania podľa zákona č. 83/1990 Z. z., nadácií podľa zákona č. 34/2002 Z. z., registrácie štatútu podľa zákona č. 131/2002 Z. z.

Sv – návrhy vo volebných veciach podľa siedmej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Sdo – opravné prostriedky proti rozhodnutiam senátov správneho kolégia NS SR – 5 členný senát.

Rks – návrhy v prípadoch sporov o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa
§ 8a Občianskeho súdneho poriadku, ak návrh predložil orgán štátnej správy.

Nds – návrhy na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodov uvedených § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku, v sporoch o vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 104a ods. 3 a § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, o určení súdu, ktorý vec prejedná a rozhodne podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Ndzk – námietky zaujatosti smerujúce voči sudcom krajských súdov podľa § 14 a § 16 Občianskeho súdneho poriadku.

Ndzn – námietky zaujatosti smerujúce voči sudcom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

Snj – poznatky senátov z rozhodovacej činnosti súdov predkladané predsedovi príslušného kolégia za účelom prijatia ďalších opatrení, materiály z gremiálnych porád krajských súdov predkladané predsedami krajských súdov predsedom kolégií, materiály predkladané na zváženie, či otázky nemajú byť predložené na zaujatie stanoviska, materiály na predbežné prerokovanie správ predsedom kolégií, predkladané predsedami kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na podanie súhrnnej správy vecí týkajúcich sa evidencie judikatúry, pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, otázky príslušných orgánov, pokiaľ sa týkajú výkladu zákonov, návrhy týkajúce sa výkonu súdnictva, ktoré predkladajú predsedovia kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na ďalšie opatrenie, materiály Najvyššieho súdu SR, ktoré boli zaslané na Ústavný súd SR, rozhodnutia medzinárodných súdov a s tým súvisiace materiály, vlastné veci predsedu trestného kolégia, bežná korešpondencia, opatrenia a ďalšie veci, ktoré sa nezapisujú do iného registra.

Ns – podania a ostatné písomnosti, ktoré svojim obsahom nepatria do iného registra, vrátane podaní nezrozumiteľných.
To – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov v trestných veciach, ak tieto súdy rozhodovali v prvom stupni. K registru To sa vedie zoznam väzieb.

Tost – sťažnosti proti rozhodnutiam krajských súdov v trestných veciach, ak tieto súdy rozhodovali v prvom stupni.

Toš – odvolania proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu. K registru Toš sa vedie zoznam väzieb.

Tošs – sťažnosti proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu.

Tdo – dovolania podľa § 368 a nasl. Trestného poriadku účinného od 1. 1. 2006.

Tdoš – dovolania v agende Špecializovaného trestného súdu podľa § 368 a nasl. Trestného poriadku účinného od 1. 1. 2006.

TdoV – dovolania proti rozhodnutiam senátov Najvyššieho súdu SR rozhodujúcich o riadnom opravnom prostriedku podľa Trestného poriadku účinného do 1. 1. 2006.

TdoVš – dovolania v agende Špecializovaného trestného súdu podľa § 368 nasl. Trestného poriadku účinného od 1. 1. 2006.

Urto – odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov o uznaniach cudzozemských rozhodnutí.

Ntv – veci, v ktorých je podaný návrh na predĺženie lehoty trvania väzby v zmysle § 71 ods. 2 Trestného poriadku účinného do 1. 1. 2006.

Ntvš – veci, v ktorých je podaný návrh na predĺženie lehoty trvania väzby v zmysle § 71 ods. 2 Trestného poriadku účinného do 1. 1. 2006 vo veciach spadajúcich do kompetencie Špecializovaného trestného súdu.

Ndt – spory o príslušnosť medzi súdmi nižších stupňov (§ 22 Trestného poriadku), návrhy súdov nižších stupňov na odňatie a prikázanie veci (§ 23 Trestného poriadku), návrhy na vylúčenie sudcov krajského súdu alebo jemu na roveň postaveného súdu a sudcov Najvyššieho súdu SR (§ 32 Trestného poriadku) a návrhy generálneho prokurátora o nepripustení poškodených v trestnom konaní (§ 47 ods. 3 Trestného poriadku).

Ndtš – spory o príslušnosť v agende Špecializovaného trestného súdu, návrhy Špecializovaného trestného súdu na odňatie a prikázanie veci, návrhy na vylúčenie sudcov Špecializovaného trestného súdu a návrhy generálneho prokurátora o nepripustení poškodených v trestnom konaní (§ 47 ods. 3 Trestného poriadku) spadajúcich do kompetencie Špecializovaného trestného súdu.

TošNd – návrhy na vylúčenie sudcov Najvyššieho súdu SR rozhodujúcich v agende Toš.

Tdošd – návrhy na vylúčenie sudcov Najvyššieho súdu SR rozhodujúcich v agende Tdoš.

Tor – trestné veci o sťažnostiach, odvolania a námietkach podľa zákona č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tpj – poznatky senátov z rozhodovacej činnosti súdov predkladané predsedovi príslušného kolégia za účelom prijatia ďalších opatrení, materiály z gremiálnych porád krajských súdov predkladané predsedami krajských súdov predsedom kolégií, materiály predkladané na zváženie, či otázky nemajú byť predložené na zaujatie stanoviska, materiály na predbežné prerokovanie správ predsedom kolégií, predkladané predsedami kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na podanie súhrnnej správy vecí týkajúcich sa evidencie judikatúry, pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, otázky príslušných orgánov, pokiaľ sa týkajú výkladu zákonov, návrhy týkajúce sa výkonu súdnictva, ktoré predkladajú predsedovia kolégií predsedovi Najvyššieho súdu SR na ďalšie opatrenie, materiály Najvyššieho súdu SR, ktoré boli zaslané na Ústavný súd SR, rozhodnutia medzinárodných súdov a s tým súvisiace materiály.

Nt – podania a ostatné písomnosti, ktoré svojim obsahom nepatria do iného registra, vrátane podaní nezrozumiteľných.

Nts – vlastné veci predsedu trestnoprávneho kolégia, bežná korešpondencia, opatrenia a ďalšie veci, ktoré sa nezapisujú do iného registra.

Ilustračný príklad

Sudca „Jozef Novák“ má prideľovanú agendu C a P v pomere C 20% a Cpr 80%, resp. v pomere 0,2:0,8.

Vo výkaze v časti 4 sú tieto údaje o pridelených veciach za predchádzajúci rok:

Riadok pridelené stĺpec agenda C 128 a riadok pridelené stĺpec agenda P 393

Priemerná výkonnosť na súde a na Slovensku je v daných agendách, v prípade, že sudca vybavuje jednotlivé agendy každú v pomere 1,00 (100%) za ten istý rok nasledovná:

Riadok pridelené agenda C 502/405 a riadok pridelené agenda P 439/589

Porovnanie údajov:
128 : 502/405
(podľa tohto porovnania sa môže zdať, že sudca má výsledky podpriemer na súde aj za SR)

393 : 439/589
(podľa tohto porovnania sa môže zdať, že sudca má výsledky podpriemer na súde aj za SR)

Nakoľko sudca nevybavuje ani jednu agendu v pomere 1,00 (100%), pre porovnanie je potrebné prepočítať  údaje o priemernej výkonnosti na súde a na Slovensku v danej agende, a to vynásobením pomeru sudcu pre tú ktorú agendu. Týmto prepočtom sa získa priemerný údaj o výkonnosti porovnateľný pre sudcu, ktorý vybavuje danú agendu v rovnakom pomere:

Pre agendu C:
502 x o,2 = 100,4
405 x 0,2 = 81

Pre agendu P:
439 x 0,8 = 351,2
589 x 0,8 = 471,2

Takto získaný údaj o priemernej výkonnosti je potrebné porovnať s údajmi  v položke 4 – v oboch položkách údaje zohľadňujú pomer agendy u sudcu. Porovnanie takto prepočítaných údajov je exaktnejšie:

Agenda C:
128(sudca) : 100,4 (súd)/81 (SR)      T.j. sudca „Jozef Novák“ mal pridelených v agende C viac vecí aj ako je priemer na súde aj ako je priemer za SR 

Agenda P:
393(sudca) : 351,2 (súd)/471,2 (SR)    T.j. sudca „Jozef Novák“ mal pridelených v agende C viac vecí ako je priemer na súde, ale menej ako je priemer za SR 

Vzor štatistického výkazu (na stiahnutie)

Vzor štatistického výkazu (na stiahnutie) (PDF, 129 KB)

Vyhľadávanie v štatistických výkazoch sudcov