Oznamy o zmenách – rok 2022

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

14. decembra 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
JUDr. Tomáš Hajduk, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

Mgr. Vladimír Herich, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

JUDr. Emília Kosturková, hosťujúcia sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

Mgr. Vladimír Sedmohradský, Mgr. Marián Miškolci a Mgr. Peter Mach, PhD., s pridelením na Okresný súd Bratislava I,​

Mgr. Tamara Ondrušková, Mgr. Ing. Erika Klincková, JUDr. František Jančok a JUDr. Zdenka Halabrínová, s pridelením na Okresný súd Bratislava II,

Mgr. Milan Valla, s pridelením na Okresný súd Bratislava III,

JUDr. Jana Wolf a JUDr. Klára Kučerková, s pridelením na Okresný súd Bratislava V,

Mgr. Zuzana Matúšová a JUDr. Radovan Hvizdoš, s pridelením na Okresný súd Pezinok,

JUDr. Veronika Miková, s pridelením na Okresný súd Malacky,

pre obvod Krajského súdu v Žiline:
Mgr. Marcela Karman, s pridelením na Okresný súd Žilina,​

pre obvod Krajského súdu v Prešove:
JUDr. Dušana Remetová, s pridelením na Okresný súd Prešov,

pre Špecializovaný trestný súd:
JUDr. Renáta Greif Radovčičová.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Magdaléna Andreánska, predsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 15. decembra 2022 vzdala výkonu funkcie predsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2022.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Miroslavovi Rybčákovi, sudcovi Okresného súdu Bardejov a JUDr. Eve Barcajovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. decembra 2022.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Milanovi Vaľušovi, sudcovi Okresného súdu Vranov nad Topľou 12. decembra 2022 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Imricha Hlavičku do funkcie podpredsedu Okresného súdu Komárno s účinnosťou od 1. decembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Martin Piovartsy, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 9. decembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2023:

JUDr. Romana Farkaša, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok (uznesením č. 308 z 16. novembra 2022),

JUDr. Evu Bielikovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok (uznesením č. 307 zo 16. novembra 2022).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Martin Fiľakovský, sudca Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím  31. decembra 2022.

Znovu ujatie sa funkcie sudcu

JUDr. Kajetán Kičura, sudca Okresného súdu Čadca, ktorý má od 24. marca 2020 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujíma výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 7 cit. Zákona s účinnosťou od 1. januára 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Roman Benedikovič, sudca Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. decembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. decembra 2022:

JUDr. Petra Kuruca do funkcie predsedu Okresného súdu Poprad,

JUDr. Martin Stretavský do funkcie predsedu Okresného súdu Michalovce.

Stáž sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodol o stáži JUDr. Evy Farkašovej, sudkyni Okresného súdu Prešov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Olivera Kolenčíka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. decembra 2022.

Ukončenie stáže sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že JUDr. Eva Behranová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave uplynutím 30. novembra 2022 ukončila stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Eve Barcajovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. decembra 2022.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

21. novembra 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
Mgr. Peter Lizúch, s pridelením na Krajský súd v Bratislave,

pre obvod Krajského súdu v Trnave:
JUDr. Dana Molitorys Mgr. Marianna Kubicová, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,

pre obvod Krajského súdu v Nitre:
Mgr. Erika Kovačičová, s pridelením na Okresný súd Nitra,​

pre obvod Krajského súdu v Žiline:
Mgr. Denisa Slivová, s pridelením na Krajský súd v Žiline,​

pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
JUDr. Darina Štoffová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

pre obvod Krajského súdu v Prešove:
Mgr. Lucia PavlíkováJUDr. Tomáš Dulina, hosťujúci sudcovia s pridelením pre obvod Krajského súdu v Prešove,
JUDr. Peter Uhrinovský, PhD., JUDr. Radoslav Harangozo a JUDr. Ondrej Havír, s pridelením na Okresný súd Prešov,
JUDr. Anna Hrehová, s pridelením na Okresný súd Humenné,

pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
JUDr. Viktória Ladičkovská, JUDr. Zsolt Suver a JUDr. Zuzana Andrejčáková, hosťujúci sudcovia s pridelením pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
JUDr. Dominika Polivková a Mgr. Jozef Hajdu, s pridelením na Okresný súd Košice I,
Mgr. Marcela Grancová, s pridelením na Okresný súd Košice II,
JUDr. Ján Baláž, s pridelením na Okresný súd Rožňava,

pre Najvyšší správny súd SR:
JUDr. Martin Tiso s pridelením na Najvyšší správny súd SR.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Alena Purgat Martinusová, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 15. novembra 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ján Rybárik, sudca Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. novembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Dana Kálnayová, sudkyňa Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. novembra 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zuzana Doricová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. novembra 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2022.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Marii Mészárosovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda, ktorá má od 1. decembra 2020 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 30. novembra 2022.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. novembra 2022 (uznesením č. 260 z 19. októbra 2022),

JUDr. Tatianu Muzikovú, sudkyňu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra s účinnosťou od 1. januára 2023 (uznesením č. 258 z 19. októbra 2022),

JUDr. Michal Dzurdzík, PhD., sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2023 (uznesením č. 261 z 19. októbra 2022),

JUDr. Michaelu Braškovú, sudkyňu Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina s účinnosťou od 1. apríla 2023 (uznesením č. 257 z 19. októbra 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

Mariána Mokoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. novembra 2022,

JUDr. Ivetu Gildeinovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Humenné s účinnosťou od 1. novembra 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Oľgu Kováčovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Komárno s účinnosťou od 1. novembra 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

JUDr. Vladislava Bírasa, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 15. októbra 2022,

Mgr. Andreu Kubjatkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Čadca s účinnosťou od 1. novembra 2022,

Mgr. Danku Majdákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Stará Ľubovňa s účinnosťou od 1. novembra 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. októbra 2022:  

JUDr. Jozefa Šutku, sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesením č. 208 z 21. septembra 2022),

JUDr. Erika Tomusa, sudcu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 209 z 21. septembra 2022).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Buchvald, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. septembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Milene Fegyesovej, sudkyni Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. augusta 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Ivanu Datlovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15. septembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Tamara Sklenárová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 25. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Peteja, sudca Špecializovaného trestného súdu, ktorý má od 18. júla 2017 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. augusta 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zlata Simková, sudkyňa Krajského súdu v Prešove sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Daniela Konerackého do funkcie podpredsedu Okresného súdu Levice s účinnosťou od 1. októbra 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Oľge Csémyovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. októbra 2022.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ivete Zelenayovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. augusta 2022.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Viera Zoľáková, sudkyňa Krajského súdu v Prešove sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Petrovi Tóthovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Kubusová, sudkyňa Okresného súdu Poprad sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jozef Milučký, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 28. júla 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. júla 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Zitu Leimbergerovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťouod 1. septembra 2022(uznesením č. 143 z 20. júla 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Zuzanu Korčekovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 15. júla 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia ​§ 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Miriamu Žákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. júla 2022. 

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ondrejovi Samašovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 30. júna 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z.  súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júla 2022: 

 • JUDr. Janu Coboriovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Tibora Gála do funkcie podpredsedu Okresného súdu Brezno. ​

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

20. júna 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • Simona Brngálová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Lucia Kostolanská, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Lucia Horvátová, s pridelením na Krajský súd v Trenčíne,
  • Dagmar Mičková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • Lucia Šuleková, s pridelením na Okresný súd Nitra,​
  • Filip Grznárik, s pridelením na Okresný súd Nitra,​
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Martin Jažembovský, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Michaela Saganová​, s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • Ing. Matúš Škarbala, osťujúcisudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
 • Monika Heldáková, s pridelením na Okresný súd Kežmarok,​
  • Monika Heldáková, s pridelením na Okresný súd Kežmarok,​
  • Svetlana Filipová, s pridelením na Okresný súd Kežmarok.​​

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Bejdová, sudkyňa Okresného súdu Svidník sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 22. júna 2022 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2022. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • Mgr. Danielu Drnákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 123 z 15. júna 2022),
 • JUDr. Renátu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd  v Bratislave s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 124 z 15. júna 2022),
 • JUDr. Jozefa Šuleka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. októbra 2022 (uznesením č. 126 z 15. júna 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Romana Fitta z funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III. Funkcia predsedu okresného súdu zanikla menovanému uplynutím 10. júna 2022​.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Petra Hvizdoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 15. júna 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ľubomír Bušík, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marek Olekšák, podpredseda Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022: 

 • JUDr. Daniela Ilavského do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave,
 • ​JUDr. Boženu Michaláčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Skalica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Eva Behranová, podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. mája 2022. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ingrid Doležajovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Dagmar Cabadajová, sudkyňa Krajského súdu v Žiline, ktorá má od 1. februára 2021 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 31. mája 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ingrid Doležajová, podpredsedníčka Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 27. mája 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. René Štepánik, sudca Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 26. mája 2022 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022: 

 • JUDr. Reného Miltáka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava I,
 • JUDr. Antona Jačeka do funkcie predsedu Krajského súdu v Trnave,
 • ​JUDr. Ľuboša Murgaša do funkcie predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Zároveň oznamujeme, že JUDr. René Milták sa vzdal funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava I z dôvodu jeho vymenovania do funkcie predsedu menovaného okresného súdu.​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Dagmar Podhorcovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. mája 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Stáž sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodla o stáži JUDr. Evy Behranovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky​ na obdobie od 1. júna 2022 do 31. mája 2023.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Jarmile Schromovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza s účinnosťou od 1. júna 2022 do 31. mája 2025.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022:

 • JUDr. Natáliu Slivenskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava,
 • Mgr. Alenu Búlikovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • Mgr. Ninu Dubovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 87 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Michaelu Krajčovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 102 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Dominiku Horváthovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 88 z 18. mája 2022),
 • Mgr. Mareka Janigloša, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 89 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Mareka Olekšáka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 90 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Bc. Viktora Marka, sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 91 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 92 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 93 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Gabrielu Dubovú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Vranov nad Topľou, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné s účinnosťou od 1. septembra 2022 (uznesením č. 99 z 18. mája 2022).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Peter Csank, podpredseda Okresného súdu Rimavská Sobota, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 11. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Martin Murgaš, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. mája 2022 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Miroslavu Kvetkovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Revúca s účinnosťou od 15. mája 2022 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Michal Eliaš, podpredseda Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 4. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • JUDr. Michala Eliaša, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 57 z 28. apríla 2022),
 • JUDr. Stanislavu Noskovú, sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica s účinnosťou od 1. septembra 2022 (uznesením č. 59 z 28. apríla 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. apríla 2022: 

 • JUDr. Moniku Bellovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Senica,
 • JUDr. Janu Krnáčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Zvolen.​

Stáž sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodla o stáži JUDr. Janky Gibaľovej, sudkyni Okresného súdu Lučenec na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2022 do 11. mája 2022.​​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ladislavovi Pirosovi, sudcovi Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. júna 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Stanislava Galoviča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Lučenec s účinnosťou od 1. apríla 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Simonu Štanglovičovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Galanta s účinnosťou od 1. mája 2022 (uznesením č. 35 z 9. marca 2022).​

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

24. februára 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Juraj Dziak, s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Viktória Pagáčová, PhD., s pridelením na Okresný súd Galanta,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD., hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Petra Cipková, s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • ​JUDr. Dušan Kucbel, s pridelením na Okresný súd Lučenec.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Magdaléne Blažovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 28. februára 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. marca 2022: 

 • JUDr. Martinu Vančovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV,
 • JUDr. Elišku Šnajderovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Banská Bystrica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Oľgu Kováčovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Komárno s účinnosťou od 1. marca 2022 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ľudo​vít Majerčík, predseda Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 9. februára 2022 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Adriana Konkolovská, podpredsedníčka Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 8. februára 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Vladimíra Topoľančíka, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. marca 2022 (uznesením č. 20 zo 16. januára 2022). ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Táňa Veščičiková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 7. februára 2022 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Marianu Philadelphyovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 15. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Barbora Sopková, podpredsedníčka Okresného súdu Banská Bystrica, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 24. januára 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. januára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

 • JUDr. Mariána Rošaka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin,
 • JUDr. Daniela Ivanka, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Eriku Bebčákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. februára 2022 (uznesením č. 6 z 19. januára 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

 • JUDr. Petra Štefčíka do funkcie predsedu Okresného súdu Partizánske,
 • JUDr. Ondreja Kekeňáka, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. januára 2022: 

 • JUDr. Mariannu Hosťoveckú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta,
 • ​JUDr. Renátu Krajčiovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
 • JUDr. Petra Tobiaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove.​

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2021, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2021„.

Začnite editovať obsah

Začnite editovať obsah – Nadpis

Začnite editovať obsah – Nadpis