Oznamy o zmenách – rok 2022

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Marianu Philadelphyovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 15. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Barbora Sopková, podpredsedníčka Okresného súdu Banská Bystrica, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 24. januára 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. januára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

  • JUDr. Mariána Rošaka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin,
  • JUDr. Daniela Ivanka, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Eriku Bebčákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. februára 2022 (uznesením č. 6 z 19. januára 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

  • JUDr. Petra Štefčíka do funkcie predsedu Okresného súdu Partizánske,
  • JUDr. Ondreja Kekeňáka, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. januára 2022: 

  • JUDr. Mariannu Hosťoveckú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta,
  • ​JUDr. Renátu Krajčiovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
  • JUDr. Petra Tobiaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove.​

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2021, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2021„.