Oznamy o zmenách – rok 2019

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Martinovi Lopuchovi, PhD., sudcovi Okresného súdu Michalovce s účinnosťou od 1. januára 2020.

Zároveň sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Okresného súdu Michalovce, ktorá mu zanikla uplynutím 31. decembra 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Juraj Šteffel, podpredseda Okresného súdu Kežmarok, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 23. decembra 2019 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. decembra 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Hritzová, sudkyňa Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. decembra 2019 vzdala funkcie sudcu. Menovaná sudkyňa má od 1. januára 2016 prerušený výkon funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2019.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Štefanovi Harabinovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zanikne funkcia sudcu v zmysle § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynutím 31. decembra 2019. ​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Martu Šašinkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 246 z 26. novembra 2019),
 • JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 248 z 26. novembra 2019),
 • JUDr. Lenku Kostolanskú, sudkyňu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 249 z 26. novembra 2019),
 • JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 251 z 26. novembra 2019).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Ivanu Nemčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 250 z 26. novembra 2019).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Františkovi Kováčovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. januára 2020,
 • JUDr. Oľgu Lichnerovú, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. februára 2020,
 • JUDr. Alici Beňovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s činnosťou od 1. februára 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ladislav Bujňák, sudca Okresného súdu Košice I, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 16. decembra 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Sklenka, sudca Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. decembra 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2019.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Katarína Janečková, sudkyňa Okresného súdu Rožňava, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. decembra 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31. decembra 2019.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Žáková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. decembra 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31.decembra 2019. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 16. decembra 2019 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného krajského súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2019.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval: 

 • Mgr. Ivetu Sonderlichovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice – okolie s účinnosťou od 15. decembra 2019,
 • JUDr. Ingrid Doležajovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. januára 2020.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Soňu Mihaľákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice II s účinnosťou od 15. decembra 2019. ​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Štefanovi Harabinovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. decembra 2019.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

21. novembra 2019 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • Mgr. Mária Černáková, s pridelením na Okresný súd Levice,
  • Mgr. Eva Dobríková, s pridelením na Okresný súd Komárno,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Peter Dudič, s pridelením na Okresný súd Rožňava,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Eva Lampartová, s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Gabriela Lukáčová, s pridelením na Okresný súd Humenné,
  • ​JUDr. Zuzana Salajová, s pridelením na Okresný súd Kežmarok.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15. novembra 2019. ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Miriam Repáková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, ktorá má od 1. novembra 2019 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. novembra 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 30. novembra 2019. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ivana Nemčeková, podpredsedníčka Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 12. novembra 2019 vzdala výkonu funkcie podpredsedu menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. novembra 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Rastislava Plutinského do funkcie predsedu Okresného súdu Dolný Kubín s účinnosťou od 15. novembra 2019. ​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Petra Štifta, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 208 z 28. októbra 2019),
 • ​JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 209 z 28. októbra 2019).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 213 z 26. novembra 2018 tak, že dočasné pridelenie Mgr. Sone Pekarčíkovej na Najvyššom súde Slovenskej republiky skončilo 31. októbra 2019 a zároveň menovanú sudkyňu Krajského súdu v Bratislave prekladá na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2019 (uznesením č. 207 z 28. októbra 2019),
 • mení svoje uznesenie č. 35 z 18. februára 2019 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Baňackého, PhD. na Krajskom súde v Košiciach končí dňom 30. novembra 2019 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Košice – okolie prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. decembra 2019 (uznesením č. 206 z 28. októbra 2019).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Viera Obermanová, sudkyňa Okresného súdu Košice II, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky  6. novembra 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 30. novembra 2019. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. novembra 2019:

 • JUDr. Davidovi Lindtnerovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava III,
 • ​JUDr. Miriam Repákovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I.

Menovaným sudcom bol prerušený výkon funkcie sudcu na základe ich žiadosti a vyjadrenia Sudcovskej rady príslušného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Miroslav Jamrich, podpredseda Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 30. októbra 2019 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. októbra 2019. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. novembra 2019: 

 • JUDr. Zuzanu Lapšanskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Pezinok,
 • JUDr. Adrianu Konkolovskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Komárno,
 • JUDr. Ivicu Hanuskovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • JUDr. Emíliu Guľovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice I,
 • ​JUDr. Branislava Gazdaga do funkcie podpredsedu Okresného súdu Košice I.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. októbra 2019 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. októbra 2019.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky 10. októbra 2019 vymenovala do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky: 

 • JUDr. Ladislava Duditša, sudcu Krajského súdu v Košiciach,
 • JUDr. Petra Straku, sudcu Krajského súdu v Prešove,
 • ​JUDr. Libora Duľu, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca stal sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. ​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Gabrielu Klenkovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu Najvyšší súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020 (uznesenie č. 177 z 30.septembra 2019).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Marcela Kirnága, sudcu Okresného súdu Bardejov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Michalovce s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 176 z 30. septembra 2019).​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ján Kozenko, sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8.októbra 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31.októbra 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jána Auxta do funkcie predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2019. 

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2019 (uznesenie č. 193 z 30. septembra 2019).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mareka Košča do funkcie predsedu Okresného súdu Humenné s účinnosťou od 1. októbra 2019.

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Mareka Košča, sudcu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Humenné s účinnosťou od 1. októbra 2019 (uznesenie č. 194 z 30. septembra 2019).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Donič, sudca Okresného súdu Humenné, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 27. septembra 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. septembra 2019. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mnister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval: 

 • JUDr. Alenu Purgat Martinusovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. októbra 2019,
 • JUDr. Milana Majerníka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. októbra 2019,
 • JUDr. Jozefa Kuruca do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. októbra 2019,
 • ​JUDr. Vladimíra Kozáčika do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 15. októbra 2019. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. októbra 2019: 

 • JUDr. Radoslava Lacka do funkcie predsedu Okresného súdu Košice I,
 • JUDr. Adriána Pažúra do funkcie predsedu Okresného súdu Košice II,
 • Mgr. Nicolu Kuzmiakovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Košice – okolie,
 • JUDr. Janu Dubivskú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bardejov,
 • JUDr. Ladislava Bujňáka do funkcie predsedu Okresného súdu Trebišov,
 • JUDr. Ivetu Mihókovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Vranov nad Topľou.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1.októbra 2019: 

 • Mgr. Ľudovíta Majerčíka do funkcie predsedu Okresného súdu Komárno,
 • ​JUDr. Romana Greguša do funkcie predsedu Krajského súdu v Nitre. V tejto súvislosti sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Krajského súdu v Nitre. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Borisa Tótha do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 22. septembra 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Romana Bolebrucha do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 22. septembra 2019.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Zdenkovi Čanigovi, sudcovi Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 1. septembra 2019.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Gabriele Repkovej, sudkyni Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 1. septembra 2019. ​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Viere Lamprechtovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. septembra 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Rastislava Jakuboviča do funkcie predsedu Okresného súdu Galanta s účinnosťou od 1. septembra 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Kmeťová, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 9. augusta 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. augusta 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Katarína Jusková, sudkyňa Okresného súdu Košice II, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. augusta 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. augusta 2019. 

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Jánovi Kováčovi, sudcovi Okresného súdu Nitra 27. júla 2019 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou. ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Ondreja Melišeka, sudcu Okresného súdu Komárno, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky s účinnosťou od 1. októbra 2019 (uznesením č. 144 z 24. júna 2019),
 • JUDr. Mariána Dunčka, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 140 z 24. júna 2019),
 • JUDr. Jozefa Šuleka, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 141 z 24. júna 2019),
 • JUDr. Martinu Brniakovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 142 z 24. júna 2019),
 • Mgr. Andreja Kekelyho, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 144 z 24. júna 2019).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 145 z 24. júna 2019),
 • JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. septembra 2019 do 29. februára 2020 (uznesenie č. 146 z 24. júna 2019).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Tomáša Minárika do funkcie podpredsedu Okresného súdu Veľký Krtíš s účinnosťou od 1. júla 2019. ​

Odvolanie z funkcie sudcu

12. júna 2019 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Darinu Ličkovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Milan Petričko, predseda Okresného súdu Trebišov, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. júna 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu a predsedu Okresného súdu Trebišov zanikne uplynutím 30. júna 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Juraj Babjak, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. júna 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30.júna 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zuzana Ď​urišová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. júna 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2019.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. júna 2019: 

 • JUDr. Katarínu Bartalskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I,
 • JUDr. Reného Miltáka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava I.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Annu Kašajovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2019 (uznesením č. 118 z 22. mája 2019),
 • JUDr. Andreja Radomského, sudkyňu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. júla 2019 (uznesením č. 112 z 22. mája 2019),
 • Mgr. Miriam Kamenskú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra 2019 (uznesením č. 111 z 22. mája 2019),
 • Mgr. Janu Janics Bajánkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 117 z 22. mája 2019).

Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 20 z 28. januára 2019 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Nadeždy Wallnerovej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 31. mája 2019 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Malacky, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2019 (uznesením č. 116 z 22. mája 2019),
 • mení svoje uznesenie č. 132 z 25. júna 2018 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Buchvalda na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 31. mája 2019 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Bratislava II, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2017 (uznesením č. 115 z 22. mája 2019),
 • ​mení svoje uznesenie č. 219 z 26. novembra 2018 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA na Krajskom súde v Prešove končí dňom 30. júna 2019 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Prešov, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. júla 2019 (uznesením č. 113 z 22. mája 2019).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Martinu Zeleňákovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu Najvyšší súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 (uznesenie č. 114 z 22. mája 2019).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júna 2019: 

 • JUDr. Adriánu Šimkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Malacky,
 • JUDr. Barboru Sopkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Banská Bystrica. ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Peter Chovanko, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý má od 1. marca 2017 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 27. mája 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31.mája 2019.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • ​9. mája 2019
  • JUDr. Moniku Blahutiakovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V,
  • JUDr. Igora Burgera, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Valériu Píšovú, sudkyňu Okresného súdu Prievidza,
  • ​JUDr. Annu Savkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • Mgr. Kristínu Valkovú, sudkyňu Okresného súdu Senica,
 • 10. mája 2019
  • JUDr. Milana Deáka, sudcu, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Evu Kösegiovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Juraja Mihála, sudcu Okresného súdu Bratislava I,
  • Mgr. Annu Móroczovú, sudkyňu Okresného súdu Dunajská Streda,
  • JUDr. Danielu Šramelovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave,
 • 14. mája 2019
  • JUDr. Miroslava Číža, sudcu Okresného súdu Považská Bystrica,
 • 17. mája 2019
  • ​JUDr. Miladu Dzuroškovú, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Všetci  vyššie uvedení sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

22. mája 2019 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Tomáš Kelner, s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Filip Gylányi, s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • JUDr. Denisa Bučková s pridelením na Okresný súd Pezinok,
  • JUDr. Jana Kurnotová, s pridelením na Okresný súd Malacky,
  • Mgr. Ján Pastirčík, s pridelením na Okresný súd Malacky,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Lucia Baštová, s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
  • JUDr. Emília Mišenková, s pridelením na Okresný súd Stará Ľubovňa,
  • Mgr. Lucia Kallová, s pridelením na Okresný súd Stará Ľubovňa,
  • Mgr. Marcela Holubová, s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Daniel Petričko, s pridelením na Okresný súd Michalovce,
  • JUDr. Antónia Svičinová, s pridelením na Okresný súd Rožňava,
  • JUDr. Ing. Lenka Figulová, s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ján Vanko, predseda Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 14. mája 2019 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného krajského súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2019. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Pavla Macháča, sudcu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2019 (uznesením č. 86 z 29. apríla 2019).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Petra Vrbjara do funkcie predsedu Okresného súdu Piešťany s účinnosťou od 1. júna 2019.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Mgr. Miriam Plavčáková, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 18. apríla 2019 vzdala výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. apríla 2019.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky 17. apríla 2019 vymenoval JUDr. Ľuboša Szigetiho, predsedu Okresného súdu Galanta do funkcie podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca stal sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

V súvislosti s vyššie uvedeným sa menovaný vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Galanta.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. apríla 2019: 

 • JUDr. Jána Goliana, PhD. do​JUDr. Vieru Malinowsku do funkcie predsedníčky Okresného súdu Malacky. V tejto súvislosti sa menovaná vzdala funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Malacky.
  funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava I,
 • ​JUDr. Vieru Malinowsku do funkcie predsedníčky Okresného súdu Malacky. V tejto súvislosti sa menovaná vzdala funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Malacky.

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž: 

 • JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2019 do 30. septembra 2019 (uznesenie č. 77 z 25. marca 2019),
 • JUDr. Sone Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 78 z 25. marca 2019).​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Eriku Šobichovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu Najvyšší súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 69 z 25. marca 2019).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Moniku Jankovskú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2019 (uznesením č. 68 z 25. marca 2019).​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Pavlovi Sládkovi, sudcovi Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 13. marca 2019,
 • ​JUDr. Edite Bakošovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. apríla 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Štefan Novák, LL.M., podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 26. februára 2019 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 28. februára 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Radoslava Rusnáka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 15. februára 2019.​

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

26. februára 2019 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Mária Adamečková, s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • JUDr. Maroš Maškovič, s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Miroslav Jankola, s pridelením na Okresný súd Bratislava IV,
  • Mgr. Ina Šingliarová, s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD., s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Helena Marcinkechová, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
  • JUDr. Ľuboš Ondrejička, s pridelením na Okresný súd Senica,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Barbora Čavojská, s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Alena Hudecová, s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Marta Szántaiová, s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD., s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • ​JUDr. Beáta Polyáková, s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Jana Križanová, s pridelením na Okresný súd Topoľčany,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Lenka Janíková, s pridelením na Okresný súd Čadca,
  • Mgr. Jozef Chovan, s pridelením na Okresný súd Martin,
  • JUDr. Martin Chlebo, s pridelením na Okresný súd Námestovo,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Martina Holecová, s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Andrea Daráková, s pridelením na Okresný súd Bardejov,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Danica Hovančáková, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
  • ​JUDr. Martin Záhorčák, s pridelením na Okresný súd Trebišov. ​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Ivonu Hrčekovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019 (uznesenie č. 55 z 18. februára 2019),
 • JUDr. Miroslava Baňackého, PhD., sudcu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. marca 2019 do 31. marca 2020 (uznesenie č. 35 z 18. februára 2019),
 • Mgr. Zuzanu Čisovskú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. marca 2020 (uznesenie č. 36 z 18. februára 2019),
 • JUDr. Rastislava Pellu, sudcu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. októbra 2019 (uznesenie č. 37 z 18. februára 2019),
 • JUDr. Denisu Novotnú Mlinárcsikovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. októbra 2019 (uznesenie č. 39 z 18. februára 2019),
 • JUDr. Františka Čisovského, sudcu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. novembra 2019 do 30. apríla 2020 (uznesenie č. 38 z 18. februára 2019),
 • JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. novembra 2019 do 31. mája 2020 (uznesenie č. 40 z 18. februára 2019). ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Trnková, sudkyňa Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 14. februára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2019. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Milana Husťáka, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2019 (uznesením č. 17 z 28. januára 2019),
 • JUDr. Ivetu Jenčovú, sudkyňu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad s účinnosťou od 1. júla 2019 (uznesením č. 18 z 28. januára 2019).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 (uznesenie č. 21 z 28. januára 2019),
 • JUDr. Karola Riháka, sudcu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2020 (uznesenie č. 19 z 28. januára 2019),
 • JUDr. Nadeždu Wallnerovú, sudkyňu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2019 do 29. februára 2020 (uznesenie č. 20 z 28. januára 2019).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Katarínu Stanislavskú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave s činnosťou od 1. februára 2019.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Mária Blahovská, podpredsedníčka Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. januára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie sudcu doručené Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. januára 2019.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. februára 2019:

 • JUDr. Kataríne Javorčíkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave,
 • JUDr. Stanislavovi Dutkovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava I,
 • ​JUDr. Jánovi Skalickému, sudcovi Okresného súdu Pezinok.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Štefan Ťažký, sudca Okresného súdu Kežmarok, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 25. januára 2019 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Miklová, sudkyňa Okresného súdu Nové Zámky, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 17. januára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2019.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Cecília Melišková, sudkyňa Okresného súdu Nové Zámky, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 17. januára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2019.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Blahovská, podpredsedníčka Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. januára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2019. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Edita Kušnírová, sudkyňa Okresného súdu Rožňava, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. januára 2019 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2019. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 24. januára 2019 prijal návrh kandidáta JUDr. Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca zaregistruje ako kandidát vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2019, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2018, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2018“.