Oznamy o zmenách – rok 2017

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:   

 • 7. decembra 2017
  • JUDr. Bohuslava Majerníčka, sudcu Okresného súdu Kežmarok,
 • 8. decembra 2017
  • Mgr. Františka Bereca, sudcu Okresného súdu Trenčín (podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. mal prerušený výkon funkcie sudcu – poberateľ starobného dôchodku)
 • 12. decembra 2017
  • JUDr. Elenu Šuríkovú, sudkyňu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
 • 15. decembra 2017
  • JUDr. Ferdinanda Zimmermanna, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • 22. decembra 2017
  • JUDr. Jána Galla, sudcu Okresného súdu Rožňava,
 • 27. decembra 2017
  • JUDr. Milana Gylánika, sudcu Okresného súdu Čadca,
 • 29. decembra 2017
  • JUDr. Stanislavu Markovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne,

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Moniku Liptákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. júla 2018 (uznesením č. 151 z 18. decembra 2017),
 • JUDr. Martu Barkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018 (uznesením č. 153 z 18. decembra 2017),
 • JUDr. Ivanu Štiftovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018 (uznesením č. 155 z 18. decembra 2017),
 • JUDr. Mariána Blahu, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2018 (uznesením č. 152 z 18. decembra 2017).

Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 835 z 27. februára 2017 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Moniky Školníkovej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 28. februára 2018 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018 (uznesením č. 154 z 18. decembra 2017),
 • mení svoje uznesenie č. 836 z 27. februára 2017 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Romana Majerského na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 28. februára 2018 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Pezinok, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018 (uznesením č. 156 z 18. decembra 2017).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Rastislava Vargu, LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 (uznesenie č. 157 z 18. decembra 2017).

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Jozef Škrab, sudca Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 22. decembra 2017 vzdal výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Miroslava Jamricha do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 1. januára 2018.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Oznamujeme Vám, že JUDr. Ivo Parada, podpredseda Okresného súdu Svidník, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 14. decembra 2017 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Zároveň podľa ustanovenia § 38 ods. 7 citovaného zákona ministerka spravodlivosti poverila JUDr. Iva Paradu plnením úloh na Okresnom súde Svidník podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu. 

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Marta Rybárová, sudkyňa Okresného súdu Trenčín, ktorá má od 1. októbra 2016 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. decembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Štefan Bujňák, predseda Okresného súdu Svidník, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 11. decembra 2017 vzdal výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Zároveň podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menovanému sudcovi zanikne funkcia predsedu Okresného súdu Svidník uplynutím dňom zániku výkonu funkcie sudcu.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Roman Tóth, sudca Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. decembra 2017 vzdal výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Eva Sakálová, sudkyňa Najvyššiho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Zdenka Cabanová, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2017. 

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

4. decembra 2017 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Ágnes Nagyová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Denisa Drúžková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Lea Gubová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Martin Jenis s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Branislav Harabin s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Silvia Rovňáková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Peter Králik s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • Mgr. Monika Kadlicová s pridelením na Krajský súd v Trnave,
  • JUDr. Anita Filová s pridelením na Krajský súd v Trnave,
  • JUDr. Jana Koblišková s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
  • JUDr. Peter Duman s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
  • Mgr. Stanislav Kováč s pridelením na Okresný súd Galanta,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Gabriela Chudovská s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • Mgr. Michal Frátrik s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Lucia Kovačinová s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica,
  • Mgr. Alena Búliková s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Alena Mihalčinová s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • Mgr. Marek Janigloš s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Tatiana Muziková s pridelením na Okresný súd Levice,
  • Mgr. Matúš Staríček s pridelením na Okresný súd Topoľčany,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Mgr. Michaela Priesolová s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • Mgr. Peter Majcher s pridelením na Okresný súd Martin,
  • JUDr. Petra Lacková s pridelením na Okresný súd Ružomberok,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Peter Molčan s pridelením na Krajský súd v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Zuzana Krajčovicová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Dominika Rejdovianová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Lucia Šupenová s pridelením na Okresný súd Lučenec,
  • JUDr. Janka Gibaľová s pridelením na Okresný súd Lučenec,
  • JUDr. Katarína Ďurianová s pridelením na Okresný súd Zvolen,
  • JUDr. Michal Tagaj s pridelením na Okresný súd Zvolen,
  • JUDr. Štefan Juhás s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Dominika Vitteková, PhD. s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Zuzana Berežná s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Jana Jančíková s pridelením na Okresný súd Humenné,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Michaela Doňáková s pridelením na Okresný súd Košice I,
  • JUDr. Lucia Petríková s pridelením na Okresný súd Košice I,
  • JUDr. Zuzana Sinčáková s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
  • JUDr. Matej Okály s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves,
  • JUDr. Richard Klimek, PhD. s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves,
  • JUDr. Petra Pavlisová s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Zlatici Spurnej, sudkyni Okresného súdu  Žiar nad Hronom s účinnosťou od 12. decembra 2017.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. januára 2018:

 • JUDr. Rastislava Stieranku, sudcu Okresného súdu Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (uznesením č. 126 z 20. novembra 2017),
 • Mgr. Janku Benkovičovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 128 z 20. novembra 2017),
 • JUDr. Moniku Géciovú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 129 z 20. novembra 2017),
 • JUDr. Martina Kolesára, sudcu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 130 z 20. novembra 2017) a
 • JUDr. Alenu Mikovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 131 z 20. novembra 2017).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 837 z 27. februára 2017 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Marcely Malatkej na Krajskom súde v Žiline končí dňom 30. novembra 2017 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Žilina, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. decembra 2017 (uznesením č. 124 z 20. novembra 2017),
 • mení svoje uznesenie č. 777 z 28. novembra 2016 tak, že dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Mazúcha na Krajskom súde v Žiline končí dňom 30. novembra 2017 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Martin, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. decembra 2017 (uznesením č. 125 z 20. novembra 2017).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Danicu Kočičkovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 (uznesenie č. 133 z 20. novembra 2017),
 • JUDr. Danu Wänkeovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2018 do 30. novembra 2018 (uznesenie č. 134 z 20. novembra 2017),
 • JUDr. Katarínu Slováčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 (uznesenie č. 135 z 20. novembra 2017) a
 • JUDr. Eriku Šobichovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019 (uznesenie č. 132 z 20. novembra 2017).

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Jarmila Badíková, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 14. novembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. Dušan Chamula, sudca Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 9. novembra 2017 vzdal výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. Ladislav Halla, sudca Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 9. novembra 2017 vzdal výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Dana Wänkeová, podpredsedníčka Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 7. novembra 2017 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. novembra 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Petra Kuruca do funkcie predsedu Okresného súdu Poprad s účinnosťou od 1. novembra 2017.

Súčasne oznamujeme, že JUDr. Peter Kuruc, podpredseda Okresného súdu Poprad,  sa  vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Poprad od 1. novembra 2017 z dôvodu jeho vymenovania do funkcie predsedu menovaného okresného súdu,.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. októbra 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Andreja Matušovica do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. novembra 2017. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Miroslavu Janečkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018 (uznesenie č. 57 zo 16. októbra 2017).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Ingrid Kalinákovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. novembra 2017 (uznesením č. 56 zo 16. októbra 2017).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Daniele Šramelovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. októbra 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. Magdaléna Želinská, sudkyňa Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. októbra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. októbra 2017. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 16. októbra 2017 (uznesením č. 35 z 25. septembra 2017),
 • Mgr. Luciu Mizerovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. novembra 2017 (uznesením č. 36 z 25. septembra 2017),
 • JUDr. Olivera Kolenčíka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. novembra 2017 (uznesením č. 38 z 25. septembra 2017),
 • Mgr. Michala Novotného, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2018 (uznesením č. 37 z 25. septembra 2017).

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Lea Švrčeková, sudkyňa Okresného súdu Košice – okolie, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 29. septembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. septembra 2017.

Odvolanie z funkcie sudcu

23. septembra 2017 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Jozefa Kanása, predsedu Okresného súdu Nové Zámky.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanému funkcia sudcu a predsedu uvedeného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. októbra 2017:

 • Mgr. Andreu Kubjatkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Čadca a
 • Mgr. Daniela Konerackého do funkcie podpredsedu Okresného súdu Levice.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Helena Dudzíková, sudkyňa Okresného súdu Topoľčany, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. septembra 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mariána Mokoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Judite Dubjelovej, sudkyni Okresného súdu Stará Ľubovňa s účinnosťou od 21. augusta 2017.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

Oznamujeme Vám, že 26. júla 2017 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Eva Kresl s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • Mgr. Linda Anovčinová s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD. s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Kamila Nagyová s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Katarína Maniačková s pridelením na Okresný súd Galanta,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Martina Mochnáčová s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Miroslava Hudecová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • Mgr. Vladimír Hudzík s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Mgr. Martina Rusnáková s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Katarína Švecová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Jaroslava Gerdová s pridelením na Okresný súd Lučenec,
  • JUDr. Stanislava Nosková s pridelením na Okresný súd Rimavská Sobota,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Marian Hoffmann, PhD. s pridelením na Krajský súd v Prešove,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Júlia Malegová s pridelením na Okresný súd Košice II.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:     

 • 7. júla 2017
  • Zdenu Zamecovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava,
  • JUDr. Boženu Sukupčákovú, sudkyňu Okresného súdu Senica,
  • JUDr. Vieru Schubertovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Martinu Mišovicovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 10. júla 2017
  • JUDr. Lýdiu Mendelovú, sudkyňu Okresného súdu Prievidza,
  • JUDr. Jozefa Mészárosa, sudcu Krajského súdu v Trenčíne,
 • 12. júla 2017
  • JUDr. Jarmilu Jurkovičovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV,
 • 17. júla 2017
  • JUDr. Juraja Floroviča, sudcu Krajského súdu v Trenčíne,
 • 1. augusta 2017
  • JUDr. Juraja Semana, sudcu Najvyššieho súdu SR,
 • 3. augusta 2017
  • JUDr. Ľubomíra Dobríka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne.

Vyššie uvedení sudcovia (okrem JUDr. Juraja Floroviča a JUDr. Juraja Semana) mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Ivanovi Spurnému, sudcovi Okresného súdu Žiar nad Hronom, s účinnosťou od 16. júla 2017 a
 • JUDr. Vladimírovi Petejovi, sudcovi Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, s účinnosťou od 18. júla 2017.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

4. júla 2017 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Antónia Bednarčík s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Zuzana Belanová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Katarína Skubáková s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Jana Mičeková s pridelením na Okresný súd Galanta,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Andrea Fraňová s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
  • JUDr. Tomáš Rudáš s pridelením na Okresný súd Prievidza,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Dana Bartová s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Veronika Vnuková s pridelením na Okresný súd Nitra,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Antónia Ďuranová s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • JUDr. Ing. Lucia Novysedláková s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Eva Bomborová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Martin Kostúr s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Martin Ľupták, PhD. s pridelením na Krajský súd v Banskej Bystrici
  • JUDr. Katarína Morová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Svetlana Novysedláková s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • Mgr. Stanislava Salajová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Eva Segečová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Eliška Šnajderová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Dorota Topoľančíková s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Dominika Vavreková, LL.M. s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Roman Lajoš s pridelením na Okresný súd Bardejov,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Tomáš Paranič s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Miroslav Majerník s pridelením na Okresný súd Rožňava.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Róberta Jankovského do funkcie podpredsedu Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 15. júla 2017.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Jána Slovinského, sudcu Krajského súdu v Košiciach na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. júla 2017 (uznesenie č. 956 z 26. júna 2017),
 • JUDr. Dianu Vlčkovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 (uznesenie č. 960 z 26. júna 2017).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2017 (uznesením č. 955 z 26. júna 2017), ktorého súčasne dočasne pridelila na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves.
 • JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. septembra 2017 (uznesením č. 958 z 26. júna 2017),
 • JUDr. Dušana Špireka, sudcu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra s účinnosťou od 1. decembra 2017 (uznesením č. 957 z 26. júna 2017) a
 • JUDr. Michala Antalu, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. marca 2018 (uznesením č. 954 z 26. júna 2017).

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 (uznesenie č. 959 z 26. júna 2017). 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • Mgr. Eve Straškovej, sudkyni Okresného súdu Veľký Krtíš, s účinnosťou od 1. júla 2017 a
 • JUDr. Milene Daubnerovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I, s účinnosťou od 1. júla 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ľubica Spálová, podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 19. júna 2017 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave. Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. júna 2017. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mariánovi Kusému, sudcovi Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 1. júla 2017.  

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Dušana Szabóa do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 1. júla 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. Eva Marčeková, sudkyňa Okresného súdu Martin, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. júna 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. Mária Pajerchinová, Dr., sudkyňa Okresného súdu Poprad, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. júna 2017 vzdala výkonu funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Peter Šamo, sudca Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. júna 2017 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Magdaléna Korčáková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. júna 2017 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2017.

Vzdanie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Vladislav Puškáš, sudca Okresného súdu Bardejov, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. júna 2017 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2017.  

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Petra Hvizdoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 15. júna 2017.  

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Ľubomíra Šabľu, sudcu Okresného súdu Revúca, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2018 (uznesením č. 897 z 29. mája 2017),
 • JUDr. Mária Šuleja, sudcu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2018 (uznesením č. 898 z 29. mája 2017).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Katarína Batisová, podpredsedníčka Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 1. júna 2017 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. júna 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Antona Jačeka do funkcie predsedu Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2017.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

18. mája 2017 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Martina Bollová s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • Mgr. Katarína Mužilová s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • Mgr. Nina Dubovská s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Ľudmila Jančovičová s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Juraj Kapinaj s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Alžbeta Marková s pridelením na Okresný súd Bratislava IV,
  • JUDr. Martina Vančová s pridelením na Okresný súd Bratislava IV,
  • JUDr. Mária Moskvičová, PhD. s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
  • Mgr. Eva Vallová s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
  • JUDr. Rastislav Žigo s pridelením na Okresný súd Malacky,
  • JUDr. Miroslava Belašičová s pridelením na Okresný súd Pezinok,
  • JUDr. Pavol Uhrík s pridelením na Okresný súd Pezinok,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Marek Filo s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Michal Eliaš s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Ľudmila Hricková s pridelením na Okresný súd Piešťany,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Mária Bačová s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Eva Širilová s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Miroslava Šibíková s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Ing. Mgr. Martin Bekeš s pridelením na Okresný súd Martin,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Katarína Petráň Vinczeová s pridelením na Okresný súd Rimavská Sobota,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Lenka Benčová s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Barbara Michalková s pridelením na Okresný súd Bardejov,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Renáta Ďurková s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ingrid Kišacovú, PhD. do funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. júna 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Miroslavu Kvetkovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Revúca s účinnosťou od 15. mája 2017.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vojtech Ševčík, sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 20. apríla 2017 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. apríla 2017. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Monike Blahutiakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. júna 2017.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Lenku Kováčovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesenie č. 874 z 24. apríla 2017). 

Ukončenie stáže sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodla, že Mgr. Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, uplynutím 30. apríla 2017 ukončí stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Júlia Henteková, sudkyňa Okresného súdu Komárno, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 26. apríla 2017 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2017.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

24. apríla 2017 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Michaela Buceková, s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • JUDr. Lenka Kudravá, s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • JUDr. Oxana Kovalová Báreková, s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Kristína Srnková, s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Péter Nagy, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
  • JUDr. Evelyn Csémyová, s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Dominika Horváthová, s pridelením na Okresný súd Piešťany,
  • Mgr. Pavel Ištók, s pridelením na Okresný súd Piešťany,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Vlasta Ondrejková, s pridelením na Okresný súd Nitra,
  • JUDr. Dominika Hudecová, s pridelením na Okresný súd Komárno,
  • Mgr. Ľubomíra Podmaníková, s pridelením na Okresný súd Topoľčany,
  • Mgr. Mariana Pondelová, s pridelením na Okresný súd Levice,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Michaela Sedláková, s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • Mgr. Marek Rebej, s pridelením na Okresný súd Bardejov,
  • JUDr. Gabriela Dubová, s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou,
  • JUDr. Matúš Kalanin, s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Soňa Glezgo, s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Diana Bičová, s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu: 

 • 16. marca 2017
  • JUDr. Soňu Smolovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 17. marca 2017
  • JUDr. Oľgu Belkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline,
  • JUDr. Helenu Kosorínovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Evu Michalcovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Danicu Michalkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • Mgr. Emu Novodomcovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Miroslava Šantu, sudcu Okresného súdu Zvolen,
 • 24. marca 2017
  • JUDr. Alicu Olijášovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • 27. marca 2017
  • Máriu Pacherovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne,
 • 31. marca 2017
  • JUDr. Milana Segeča, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • 12. apríla 2017
  • JUDr. Jozefa Kuriana, predsedu Okresného súdu Poprad.

Vyššie uvedení sudcovia (okrem JUDr. Milana Segeča a JUDr. Jozefa Kuriana) mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Romana Fitta do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 15. apríla 2017. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Alenu Blaškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Partizánske s účinnosťou od 1. mája 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Monika Školníková, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava II, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 5. apríla 2017 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 30. apríla 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ľuboša Murgaša do funkcie predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš s účinnosťou od 1. apríla 2017.

JUDr. Ľuboš Murgaš, podpredseda Okresného súdu Veľký Krtíš, v súvislosti s jeho vymenovaním do funkcie predsedu menovaného okresného súdu, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 30. marca 2017 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. marca 2017.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Janu Vargovú, sudkyňu Okresného súdu Čadca, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 858 z 27. marca 2017),
 • JUDr. Katarínu Batisovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2017 (uznesením č. 860 z 27. marca 2017).

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 781 z 28. novembra 2016 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Dany Bystrianskej na Krajskom súde v Košiciach končí dňom 31. marca 2017 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Košice I, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 859 z 27. marca 2017).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Moniku Bellovú do funkcie podredsedníčky Okresného súdu Senica s účinnosťou od 1. apríla 2017.  

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Zdenke Zamecovej, sudkyni Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 1. apríla 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. apríla 2017:

 • JUDr. Stanislava Galoviča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Lučenec a
 • JUDr. Ivana Pavloviča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Edite Sahánkovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 5. apríla 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Annu Kašajovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 13. marca 2017.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Milan Repáň, sudca Krajského súdu v Žiline, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. marca 2017 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Rastislav Dlugoš,  podpredseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, sa vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 28. februára 2017.

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž:

 • JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 (uznesenie č. 843 z 27. februára 2017) a
 • JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 (uznesenie č. 838 z 27. februára 2017).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Ivanu Nemčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 (uznesenie č. 834 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Marcelu Malatkú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 (uznesenie č. 837 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Moniku Školníkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. mája 2017 do 30. apríla 2018 (uznesenie č. 835 z 27. februára 2017) a
 • JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. mája 2017 do 30. apríla 2018 (uznesenie č. 836 z 27. februára 2017).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Miriam Repákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 833 z 27. februára 2017),
 • Mgr. Patríciu Skotnickú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 826 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Michala Dzurdzíka, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 827 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Ivanu Jahnovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 828 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Evu Mészárosovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 829 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Denisu Šaligovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2017 (uznesením č. 831 z 27. februára 2017),
 • JUDr. Lenku Halmešovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2017 (uznesením č. 832 z 27. februára 2017) a
 • Mgr. Annu Mihálikovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. septembra 2017 (uznesením č. 830 z 27. februára 2017).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 691 z 30. mája 2016 tak, že dočasné pridelenie Mgr. Aleny Čakváriovej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 28. februára 2017 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 824 z 27. februára 2017),
 • mení svoje uznesenie č. 692 z 30. mája 2016 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Paulíny Pacherovej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 28. februára 2017 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 825 z 27. februára 2017).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Iva Paradu do funkcie podpredsedu Okresného súdu Svidník s účinnosťou od 1. marca 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Janu Srokovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Stará Ľubovňa s účinnosťou od 1. marca 2017.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Eva Behranová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. marca 2017. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ľubici Filovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ivana Daňa do funkcie podpredsedu Okresného súdu Humenné s účinnosťou od 1. marca 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Boženu Michaláčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Skalica s účinnosťou od 10. februára 2017.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Eriku Čanádyovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 812 z 30. januára 2017),
 • Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 813 z 30. januára 2017).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Daniela Ivanka, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica s účinnosťou od 2. februára 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2017:

 • JUDr. Jozefa Maruščáka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach a
 • JUDr. Mariana Tengelyho do funkcie podpredsedu Okresného súdu Rožňava.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Miroslavovi Čížovi, sudcovi Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 1. februára 2017.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Miroslav Soga, sudca Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. januára 2017 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2017.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ladislav Vašut, sudca Okresného súdu Považská Bystrica, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 9. januára 2017 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 15. januára 2017:

 • JUDr. Máriu Blahovskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves a
 • Mgr. Juraja Lukáča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Liptovský Mikuláš.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Juraj Szököl, sudca Okresného súdu Lučenec, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. januára 2017 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2017.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2017, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2016, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2016“