Informácie pre znalcov

Informácie pre záujemcov o vykonávanie znaleckej činnosti (Informácie pre záujemcov o zápis do Zoznamu znalcov)

Podmienky na zápis do zoznamu znalcov

1.1. Podmienky na zápis fyzických osôb do zoznamu

(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonná,
 3. získala vzdelanie v odb​ore; v prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore,
 4. úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „odborné minimum“),
 5. po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej sedem rokov,
 6. zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
 7. úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 33 písm. b) ZZTP],
 8. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 9. nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) ZZTP alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP,
 10. zložila sľub.

(2)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje podľa § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu ZZTP a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada. 

(3)
K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až i). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3aa) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(Poznámka pod čiarou 3aa) odkazuje na  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. – čiže žiadosť o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov má obsahovať aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať ak ide o fyzickú osobu

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).​

(4)
Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti. 

(5)
O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. 

(6)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak fyzická osoba nespĺňa podmienky na zápis podľa odseku 1. 

(7)
Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) alebo ním poverenej osoby tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone činnosti dozviem.“ 

(8)
Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. 

(9)
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja

 1. osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, najmä vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov; žiadateľ predloží len osvedčené kópie tých dokladov, ktorými sa preukazuje získanie vzdelania v odbore podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZZTP,
 2. životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
 3. kópia dokladu o úspešnom absolvovaní osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona (ďalej len „odborné minimum“), ktoré žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti; u absolventov špecializovaného vzdelávania v odbore alebo odvetví podľa písmena e) sa má za to, že absolvovali aj odborné minimum, ak je žiadosť podaná do troch rokov od jeho úspešného absolvovania,
 4. kópia dokladu o úspešnom absolvovaní skúšky z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“), ktorú žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti,
 5. osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného vzdelávania (úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre nasledovné odbory alebo odvetvia:
  1. odbor cestná doprava,
  2. odbor ekonómia a manažment,
  3. odbor kriminalistika,
  4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky,
  5. odvetvie počítačové programy (softvér),
  6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností,
  7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác,
  8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení),
 6. doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa, z ktorých musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax v odbore musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti,
 7. doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, alebo inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje.

(10)
Ak je žiadateľ v čase podania žiadosti zapísaný v inom odbore alebo odvetví zoznamu, nevyžaduje sa od neho opätovné predloženie dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima. 

(11)
Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

1.2. Podmienky na zápis právnickej osoby do Zoznamu znalcov

(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu ako znaleckú organizáciu, ak

 1. je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 2. aspoň traja jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu , prokuristi, zamestnanci v stálej štátnej službe, zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prokuristami alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname,
 3. určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec najmenej päť rokov a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, zamestnancom v stálej štátnej službe, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme, prokuristom, štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
 4. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
 5. nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c), ZZTP alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP,
 6. je bezúhonná.

(2)
Žiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu obsahuje

 1. meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
 2. údaje podľa § 4 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu ZZTP a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu žiada.

(3) 

K žiadosti o zápis právnická osoba pripojí doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až d). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je právnická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(Poznámka pod čiarou 4a) odkazuje na  § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. – čiže žiadosť o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov má obsahovať aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov).

​Podľa § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať ak ide o právnickú osobu

 1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
 2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
 3. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 4. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná).​

(4)
Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci [ods. 1 písm. b)]. 

(5)
O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. 

(6)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak právnická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku 1.

1.2.1 Podmienky na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov pre výkon znaleckej činnosti pri stanovovaní hodnota majetku podniku (odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov)

Ministerstvo zapíše do odboru ekonomika a riadenie podnikov právnickú osobu, ak spĺňa podmienky zápisu do zoznamu podľa § 6 ZZTP (viď. predchádzajúci bod 1.2 Podmienky na zápis právnickej osoby do Zoznamu znalcov) a preukáže, že má vzťah podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZZTP aspoň s

 1. jedným znalcom, ktorý je fyzickou osobou, zapísaným v odbore ekonómia a manažment,
 2. dvoma znalcami, ktorí sú fyzickými osobami, zapísanými po jednom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, alebo odboru cestná doprava, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel, alebo odboru strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení, alebo odboru elektrotechnika, odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, alebo odboru priemyselné vlastníctvo, odvetvie priemyselné vlastníctvo.

1.2.2 Podmienky na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znalecký ústav

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak

 1. spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f) ZZTP,
 2. je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania podľa osobitného zákona,
 3. určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, ktorá získala v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, je zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom, zamestnancom v stálej štátnej službe, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme,
 4. vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.

Pri zápise právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu sa ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 ZZTP použijú primerane.

1.3. Osobitné ustanovenia o zápise do Zoznamu znalcov (§ 7 ZZTP)

(1)
Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 ZZTP a právnickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 6 ods. 1 ZZTP do zoznamu ako znalca, ak

 1. preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti podľa tohto zákona v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
 2. zložila vyrovnávaciu skúšku; ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť aspoň jedna osoba, ktorá je jej spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas.

(2)
Právnickú osobu ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku zapíše ministerstvo do zoznamu, ak spĺňa podmienky podľa § 6 ZZTP  a preukáže, že má aspoň troch znalcov zapísaných v odboroch a odvetviach, ktoré určuje § 3 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP.

1.4 Výkon znaleckej činnosti zahraničnými znalcami na území Slovenskej republiky (§ 15a ZZTP)

Smernica 2006/123/ES z 12.12.2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej tiež ,,smernica“) umožňuje osobám z iných členských štátov Európskej únie poskytovať služby v rámci Slovenskej republiky za rovnakých podmienok ako má občan Slovenskej republiky.

Právo dočasne vykonávať znaleckú činnosť aj na území Slovenskej republiky len na základe oprávnenia vzniknutého v inom členskom štáte Európskej únie, t. j. bez zápisu v Zozname znalcov vedenom ministerstvom, bolo zavedené zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu.

1.5 Žiadosť o zápis do Zoznamu znalcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (§ 33a ZZTP)

(1)
Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

(2)
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

 (3)
Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

1.6 Elektronicky podaná žiadosť zápis do Zoznamu znalcov (§ 33b ZZTP)

(1)
Elektronicky podaná žiadosť o zápis do Zoznamu znalcov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Podrobnosti upravuje zákon o e-governmente.

Žiadosť o zápis do Zoznamu znalcov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom.

Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov cez portál slovensko.sk​​

(2)
Forma príloh žiadosti o zápis od Zoznamu znalcov

Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

1.7 Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom.

Správny poplatok za zápis do Zoznamu znalcov

Konanie o zápise do zoznamu znalcov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 € – položka 5 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V prípade, že sa konanie o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vykonáva na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správneho poplatku je podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch v spojení s položkou 5 písm. h) zákona o správnych poplatkoch spoplatnené správnym poplatkom zníženým o 70,- €, t. j. sumou 95,50 €.

Prihláška na odbornú skúšku, priebeh a termíny odborných skúšok znalcov​

Prihláška na odbornú skúšku a priebeh odbornej skúšky znalca

(1)
Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky“).

(2)
Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo. Ak je prihláška doručená neskôr ako tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky z príslušného odboru alebo odvetvia, žiadateľ bude pozvaný na ďalší najbližší termín odbornej skúšky.

(3)
Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku.

(4)
Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Účel odbornej skúšky znalca musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(5)
Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky znalca sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a z vypracovania prípadovej štúdie z príslušného odvetvia. Ústna časť odbornej skúšky znalca slúži na položenie doplňujúcich otázok.

(6)
Podrobnosti o prihláške na odbornú skúšku znalca, resp. o jej priebehu upravujú ustanovenia § 5 a § 6 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ZZTP 

tlačivo – prihláška na odbornú skúšku znalca (DOCX, 25 KB)

Termíny odborných skúšok znalcov

Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku. Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania odbornej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lehote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa odbornej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní odbornej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

Termín uzávierky na podávanie prihlášok na odbornú skúšku znalcov je: 24. marca 2024. V zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky č. 228/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prihláška na odbornú skúšku musí byť Ministerstvu spravodlivosti SR doručená najneskôr tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky. Z uvedeného vyplýva, že prihláška musí byť v stanovenom termíne uzávierky podávania prihlášok ministerstvu doručená, nie podaná napríklad na poštovú prepravu. Prihlášku na odbornú skúšku môže uchádzač poslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu: znalec@justice.sk.

Prihláška na vyrovnávaciu skúšku, priebeh a termíny vyrovnávacích skúšok znalcov

Prihláška na vyrovnávaciu skúšku a priebeh vyrovnávacej skúšky znalca

(1)
Účelom vyrovnávacej skúšky je overenie odborných znalostí a schopností uchádzača o zápis do zoznamu podľa § 7 ods. 1 ZZTP vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu.

(2)
Vyrovnávacia skúška je zameraná na tie oblasti odborných znalostí a schopností a použitie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadateľ vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti.

(3)
Vyrovnávacia skúška zahŕňa aj overenie znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky nevyhnutných na riadny výkon znaleckej činnosti.

(4)
Vyrovnávacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou. Na vznik, zloženie, rozhodovanie komisie, termín a priebeh vyrovnávacej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 2 až 13 a § 6 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP týkajúce sa odbornej skúšky znalca (viď bod 3).

Tlačivo – prihláška na vyrovnávaciu skúšku znalca (DOCX, 25 KB)

Termíny vyrovnávacích skúšok znalcov

Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín vyrovnávacej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna vyrovnávacia skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na vyrovnávaciu skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal vyrovnávaciu skúšku.

Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na vyrovnávaciu skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom vyrovnávacej skúšky. Súčasťou pozvánky na vyrovnávaciu skúšku je zoznam základných okruhov otázok na vyrovnávaciu skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania vyrovnávacej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lehote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa vyrovnávacej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní vyrovnávacej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch odborného minima znalcov

(1)
Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.

(2)
Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom znalecké ústavy pre záujemcov o znaleckú činnosť a tlmočnícke ústavy pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.

(3)
Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.

(4)
Termíny  odborného minima pre znalcov sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  odborného minima pre znalcov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých ústavov.​  

Aktuálne termíny odborného minima znalcov

Znalecký ústav – Slovenská technická univerzita v Bratislave pripravuje v dňoch 03.06. – 06.06.2024

Kurz: „Odborné minimum znalcov“
Forma vzdelávanie: prezenčne
Miesto konania: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava, blok C, II. poschodie, miestnosť č. 221
Kontaktná osoba: Eva Petrášová, tel. č.: 0918 640 420, e-mail: eva.petrasova@stuba.sk
Cena kurzu: 250,- eur bez DPH (300,- eur s DPH)

Znalecký ústav – Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravuje v dňoch 17.04. – 19.04 2024 a v dňoch 29.05. – 31.05.2024

Kurz: „Odborné minimum znalcov“
Forma vzdelávanie: prezenčne
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. č. 041/513 6904, e – mail: marcela.hruba@usi.sk
Cena kurzu: 350,- eur
Web: https://www.usi.sk/odborne-minimum/

Znalecký ústav – Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r. o. pripravuje v dňoch 27.05. – 31.05.2024

Kurz: „Odborné minimum znalcov“
Miesto konania: Bratislava, Právnická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava
Forma:  hybridná, t. j. prvé 4 dni dištančne, posledný deň prezenčne
Kontaktná osoba: PhDr. Robert Máthé, PhD., e-mail:  info@uzcpp.sk
web: Vzdelávacie aktivity – Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. (uzcpp.sk)

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave pripravuje v dňoch 12.03. – 15.03.2024

Kurz: „Odborné minimum znalcov“
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: +421 2 32 888 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk
web: https://www.usz.sk/sluzby/chcem-sa-stat-znalcom/
Prihlášku nájdete tu: https://www.usz.sk/prihlasovanie-na-odborne-minimum/
Cena kurzu: 350,- eur

Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch špecializovaného vzdelávania

(1)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre nasledovné odbory alebo odvetvia:

 1. odbor cestná doprava
 2. odbor ekonómia a manažment
 3. odbor kriminalistika
 4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 5. odvetvie počítačové programy (softvér)
 6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
 7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác
 8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

(2)
Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy na základe poverenia ministerstvom. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, najmenej na dobu trvania jedného kurzu špecializovaného vzdelávania.

(3)
Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore.

(4)
Špecializované vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého študijný program schválilo ministerstvo.

(5)
Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje osobitný predpis.

(6)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa preukazuje písomným potvrdením, ktoré vydávajú osoby uvedené v odseku 2.

(7)
Termíny  špecializovaného vzdelávania sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  odborného minima pre znalcov sú priebežne zverejňované aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých a tlmočníckych ústavov.

Zoznam a obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 228 2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382 2004 Z. z. (zoznam znaleckých odborov a odvetví) (PDF, 121 KB)

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.​

Základná právna úprava výkonu znaleckej činnosti

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Informácie pre znalcov zapísaných v Zozname znalcov

Poistenie znalcov

(1)
Znalec zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Znalec nemusí byť poistený počas prerušenia výkonu činnosti.

(3)
Znalec zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 33 193 eur.

(4)
Znalec je povinný preukázať ministerstvu svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti

(1)
Ministerstvo môže dočasne pozastaviť výkon činnosti až do právoplatného rozhodnutia vo veci

 1. znalcovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci so znaleckou  činnosťou,
 2. znalcovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

(2)
Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti znalcovi zapísanému v zozname, ak bol vzatý do väzby a nedošlo k jeho prepusteniu.

(3)
Ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení výkonu činnosti do 15 dní odo dňa zistenia dôvodu dočasného pozastavenia výkonu činnosti.

(4)
Doba dočasného pozastavenia výkonu činnosti znalca začína plynúť od doručenia rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti.

(5)
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti sa končí odpadnutím jeho dôvodu.

(6)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu činnosti nemá odkladný účinok.

(7)
Znalec s dočasne pozastaveným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Znalec s dočasne pozastaveným výkonom činnosti podľa odseku 1 je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby dočasného pozastavenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.

Prerušenie výkonu činnosti

(1)
Ministerstvo môže prerušiť výkon činnosti znalcovi zapísanému v zozname na základe ním podanej písomnej žiadosti, ak existuje dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, výkon verejnej funkcie, dlhodobý pobyt v zahraničí alebo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.


(2)
O prerušenie výkonu činnosti možno požiadať na obdobie v trvaní najmenej šesť mesiacov a najviac v trvaní dvoch rokov, a to aj opakovane. Prerušiť výkon činnosti možno najviac trikrát.


(3)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj dobu podľa odseku 2, na ktorú znalec žiada výkon svojej činnosti prerušiť. Táto doba musí byť určená buď

 1. počtom mesiacov alebo rokov,
 2. dátumom jej konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej sedem mesiacov pred požadovaným koncom doby prerušenia výkonu činnosti,
 3. dátumom jej začiatku s počtom mesiacov alebo rokov, na ktoré znalec žiada prerušiť výkon činnosti, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti, alebo
 4. dátumom jej začiatku a konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti.

(4)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti, ktorá nie je podaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa alebo nespĺňa podmienku doručenia s ustanoveným časovým predstihom podľa odseku 3 písm. b) až d), ministerstvo zamietne.


(5)
Doba prerušenia výkonu činnosti znalca začína plynúť odo dňa
a) právoplatnosti rozhodnutia o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. a) a b),
b) jej začiatku uvedeného v rozhodnutí o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. c) a d).


(6)
Ministerstvo rozhodne o prerušení výkonu činnosti alebo zamietnutí žiadosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 3.

(7)
Proti rozhodnutiu o prerušení výkonu činnosti nie je prípustné podať rozklad.


(8)
Prerušenie výkonu činnosti sa končí uplynutím doby prerušenia výkonu činnosti.


(9)
Ministerstvo na základe žiadosti osoby s prerušeným výkonom činnosti zruší rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti aj pred uplynutím doby podľa odseku 8. Rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti nemožno zrušiť pred uplynutím šiestich mesiacov od prerušenia výkonu činnosti.

(10)
Znalec s prerušeným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona a je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby prerušenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.

Overovanie odbornej spôsobilosti znalcov

(1)
Účelom overovania odbornej spôsobilosti je overenie, či fyzická osoba zapísaná v zozname ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorá preukázala ovládanie potrebných vedomostí a schopností v konaní o zápise do zoznamu (ďalej len „overovaná osoba“), postupovala pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zákonným a správnym spôsobom.

(2)
Overovanie odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo, súčinnosť mu poskytuje znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav (ďalej len „poverená osoba“). Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti (ďalej len „plán“).

(3)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa skladá z hodnotenia podaných znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov a v závislosti od výsledku ich hodnotenia sa môže skladať aj z ústnej časti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu pokrývajúcom jeden odbor, a to aj v prípadoch, ak je overovaná osoba zapísaná vo viacerých odboroch.

(4)
Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti upravujú ustanovenia § 12 až 14 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  ZZTP .

Prvé overovanie odbornej spôsobilosti

Počas rokov 2021 a 2022 sa uskutočnilo prvé overovanie odbornej spôsobilosti znalcov (ďalej len „OOSZ“). Cieľom bolo overenie toho, či znalci postupovali pri výkone znaleckej činnosti zákonným a správnym spôsobom. Ide o iný proces ako je výkon dohľadu zo strany ministerstva.

Do plánu OOSZ, schváleného ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, boli zaradení znalci z odboru Zdravotníctvo a farmácia a odvetví Súdne lekárstvo a Psychiatria. V súlade s právnou úpravou, do plánu OOSZ boli zaradení znalci, ktorí vypracovali mimoriadne vysoký počet znaleckých úkonov. Uvedené nemusí znamenať nič zlé, v mnohých prípadoch je vysoký počet znaleckých úkonov spôsobený napríklad tým, že v regióne pôsobí nízky počet znalcov z určitého odboru a odvetvia. Na druhej strane, pri nezvyčajne vysokom počte znaleckých úkonov, financovaných v prípade tohto odboru a odvetví zväčša z verejných prostriedkov, existuje silný verejný záujem preveriť, či nie je kvalita znaleckých úkonov negatívne ovplyvnená ich kvantitou.

OOSZ predstavuje proces, do ktorého je zapojený príslušný znalecký ústav a ministerstvo. Hodnotená  je teda vecná správnosť, ale aj dodržanie rôznych právne upravených náležitostí znaleckých úkonov. Na rozdiel od výkonu dohľadu je v prípade OOSZ nevyhnutné zapojenie znaleckého ústavu, no taktiež hodnotenie až troch znaleckých posudkov. Ak v znaleckých posudkoch nie sú zistené vážnejšie nedostatky, resp. také pasáže, ktoré vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie, znalec nie je pozvaný na ústnu časť OOSZ. V opačnom prípade sa znalec zúčastní ústnej časti OOSZ, kde má možnosť vyjadriť sa. Cieľom OOSZ je hlavne upozorniť na nedostatky, len v prípade zistenia závažných pochybení by bol výsledkom OOSZ klasifikačný stupeň „nevyhovel“. V takom prípade by to znamenalo dôvod na vyčiarknutie znalca zo zoznamu, čo by mu však po splnení všetkých podmienok nebránilo v opätovnom zápise. 

Na ostatné OOSZ bol poverený znalecký ústav forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. (ďalej len „forensic.sk“), jediný znalecký ústav vykonávajúci znaleckú činnosť v jednom aj druhom uvedenom odvetví odboru Zdravotníctvo a farmácia. V tomto prípade bola overovaná odborná spôsobilosť troch znalcov z odvetvia Súdne lekárstvo a piatich znalcov z odvetvia Psychiatria (dvaja z nich sú zapísaní tiež v odvetví Sexuológia).

Na ústnu časť OOSZ boli pozvaní dvaja znalci, pre zvyšných šiestich znalcov skončilo OOSZ zaslaním stanoviska obsahujúceho upozornenie na menšie nedostatky, ktorým sa bude potrebné vyvarovať.

Ústna časť OOSZ sa uskutočnila 3. júna 2022, obaja zúčastnení znalci vyhoveli, a teda aj výsledok celého OOSZ bol v ich prípade „vyhovel“.

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces OOSZ bol sprevádzaný viacerými medializovanými informáciami, ktoré boli v značnej miere zavádzajúce, uvádzame záverom niekoľko poznámok k týmto informáciám o OOSZ:

 1. Plán OOSZ schválila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa návrhu príslušného organizačného útvaru ministerstva. Na procese výberu osôb, ktorých odborná spôsobilosť bola overovaná, sa žiadnym spôsobom nepodieľal forensic.sk.
 2. Poverenou osobou môže byť jedine znalecký ústav, poverenie akéhokoľvek iného subjektu by bolo v rozpore s právnou úpravou.
 3. Ministerstvo si „nenajalo“ forensic.sk. Náklady OOSZ plne znášajú overované osoby (znalci),  zo strany ministerstva nebola forensic.sk uhradená žiadna suma, tak ako by nemohla byť uhradená ani žiadnej inej poverenej osobe. Ide o obdobnú situáciu ako pri organizovaní odborných skúšok znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
 4. Paušálna náhrada nákladov OOSZ bola stanovená približne vo výške znalečného uhradeného za vypracovanie jedného (bežného) znaleckého posudku. Ide o pomerne nízku sumu, pretože každá overovaná osoba vypracováva ročne trojciferný počet znaleckých úkonov.
 5. Znaleckým ústavom môže byť právnická osoba, čiže nielen verejná vysoká škola, ale i obchodná spoločnosť. Právna forma nemá relevanciu z hľadiska rozsahu oprávnenia znaleckého ústavu a ani z hľadiska jeho odbornosti.
 6. OOSZ nemôže slúžiť na to, aby poverená osoba (znalecký ústav) odstránila svoju konkurenciu:
  • znaleckú činnosť v najnáročnejších prípadoch vykonávajú znalecké ústavy, nie fyzické osoby, čiže sa nedá hovoriť o konkurencii,
  • počet osôb zaradených do plánu OOSZ je relatívne nízky, išlo len o jednotky percent znalcov z odvetví Súdne lekárstvo a Psychiatria,
  • v odbore Zdravotníctvo a farmácia je problémom nízky počet znalcov na vysoký počet zadaní, nie to, že by bolo potrebné rozdeliť málo zadaní medzi privysoký počet znalcov,
  • o nesprávnosti predstavy o odstraňovaní konkurencie svedčí aj výsledok OOSZ.

Ministerstvo plánuje uskutočniť OOSZ z ďalších odborov a odvetví, napríklad vo vzťahu k znalcom z odboru Stavebníctvo a odvetviu Odhad hodnoty nehnuteľností.

Zmeny v Zozname znaleckých odborov a odvetví a s tým súvisiace zmeny v Zozname znalcov účinné od 01.08.2018

Dňa 01.08.2018 nadobudla účinnosť vyhláška č. 228/2018, ktorou sa vykonáva zákon  č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ktorá o. i. upravuje aj zmeny názvov niektorých odborov podľa jazykov (príloha č. 10)

Vyhláška č. 228/2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na uvedené boli v Zozname znalcov  vykonané nasledovné zmeny:

I) Zmeny názvov znaleckých odborov a odvetví

Číslo / Nový názov / Pôvodný názov

02 01 01 Nábytok; pôvodne Nábytok (sektorový a kancelársky)
02 02 02 Bytové doplnky; pôvodne Bytové doplnky (priemyselný spotrebný tovar, svietidlá, koberce a dekoračný textil, úžitkové sklo, úžitková keramika, okrem elektroniky, elektrospotrebičov, strojov, starožitností a umeleckých predmetov)
03 00 00 Cestná doprava; pôvodne Doprava cestná
04 00 00 Letecká doprava; pôvodne Doprava letecká
05 00 00 Vodná doprava; pôvodne Doprava vodná
06 00 00 Železničná doprava; pôvodne Doprava železničná
07 01 01 Drahé kovy; pôvodne Drahé kovy (pravosť a rýdzosť – bez stanovenia zberateľskej hodnoty mincí a medailí)
07 03 03 Hodiny; pôvodne Hodiny (hodinárske výrobky, časomiery)
08 01 01 Výrobky z dreva; pôvodne Výrobky z dreva (okrem nábytku)
15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností; pôvodne Geodézia a kartografia
15 01 00 Geodézia, kartografia a fotogrametria; pôvodne Geodézia
15 02 00 Kataster nehnuteľností; pôvodne Kartografia a fotogrametria
20 01 01 Strunové nástroje; pôvodne Strunové nástroje (okrem klávesových)
20 04 04 Klávesové nástroje; pôvodne Klávesové nástroje (okrem elektronických)
23 02 02 Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa, spracovanie dreva; pôvodne Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesa, Spracovanie lesa
27 01 00 Ručné písmo; pôvodne Ručné písmo (identifikácia pisateľa)
29 02 02 Rastlinná produkcia; pôvodne Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)
29 03 03 Živočíšna produkcia; pôvodne Živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna)
32 00 00 Ochrana pred požiarmi; pôvodne Požiarna ochrana
34 05 00 Dopravná psychológia; pôvodne Psychológia dopravy
36 05 05 Textil; pôvodne Textil (koberce)
37 03 00 Vodné stavby; pôvodne Vodohospodárske stavby
37 05 00 Líniové stavby; pôvodne Líniové vedenia a rozvody
43 04 00 Ťažba nerastov; pôvodne Ťažba nerastov (minerály)
44 03 01 Výtvarné umenie; pôvodne Umenie výtvarné
44 02 02 Ľudové umenie; pôvodne Umenie ľudové
45 01 00 Choroby zvierat; pôvodne Choroby zvierat (vnútorné, infekčné a parazitárne)
45 03 02 Chov koní; pôvodne Chov koní (hipológia)
48 01 00 Anestéziológia a intenzívna medicína; pôvodne Anestéziológia a resuscitácia
48 02 00 Dermatovenerológia; pôvodne Dermatovenerológia (dermatológia, venerológia)
48 04 00 Hematológia a transfuziológia; pôvodne Hematológia a transfuziológia (vyšetrovanie krvi v paternitných sporoch)
48 05 00 Hygiena a epidemiológia; pôvodne Hygiena a epidemiológia (hygiena práce – pracovné lekárstvo)
48 01 00 Anestéziológia a intenzívna medicína; pôvodne Anestéziológia a resuscitácia
48 02 00 Dermatovenerológia; pôvodne Dermatovenerológia (dermatológia, venerológia)
48 04 00 Hematológia a transfuziológia; pôvodne
48 04 00 Hematológia a transfuziológia (vyšetrovanie krvi v paternitných sporoch)
48 05 00 Hygiena a epidemiológia, pôvodne
48 05 00 Hygiena a epidemiológia (hygiena práce – pracovné lekárstvo
48 06 01 Úrazová chirurgia; pôvodne Traumatológia
48 07 00 Vnútorné lekárstvo; pôvodne Interná medicína
48 07 01 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; pôvodne Diabetológia
48 07 03 Pneumológia a ftizeológia; pôvodne Ftizeológia
48 07 10 Pracovné lekárstvo; pôvodne Choroby z povolania
48 11 00 Oftalmológia; pôvodne Oftalmológia (očné lekárstvo)
48 13 00 Otorinolaryngológia; pôvodne Otorinolaryngológia (ORL – ušné, nosné, krčné, foniatria, audiológia)
48 15 00 Súdne lekárstvo; pôvodne Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)
48 16 00 Pediatria; pôvodne Pediatria (detské lekárstvo)
48 17 00 Psychiatria; pôvodne Psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria)
48 18 00 Rádiológia a rádiodiagnostika; pôvodne Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia)
48 20 00 Zubné lekárstvo; pôvodne Stomatológia (čeľustná ortopédia a stomatologická protetika)
48 23 00 Farmácia; pôvodne Farmácia (biochemická a toxikologická analytika, klinická farmakológia, farmakológia a toxikológia liečiv, veterinárna farmácia)
49 04 00 Kriminalistická technická diagnostika; pôvodne Defektoskopia
49 05 00 Kriminalistická metalografia; pôvodne Metalografia
49 06 00 Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov; pôvodne Ručné písmo (identifikácia pisateľa)
49 08 00 Kriminalistické skúmanie dokumentov; pôvodne Grafická diagnostika
49 09 00 Kriminalistická jazyková expertíza; pôvodne Jazyková expertíza
49 10 00 Kriminalistická fonoskopia; pôvodne Fonoskopia
49 13 00 Kriminalistická genetická analýza; pôvodne Genetická analýza
49 14 00 Kriminalistická pyrotechnika; pôvodne Pyrotechnika
49 16 00 Kriminalistická chémia; pôvodne Kriminalistická a súdna chémia
49 21 00 Kriminalistická fotografia a video; pôvodne Kriminalistická fotografia

II) Vytvorenie nových znaleckých odvetví

Nové číslo / Nový názov

48 09 01 Klinická imunológia a alergológia
48 09 02 Klinická mikrobiológia
48 12 04 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
26 01 00 Priemyselné vlastníctvo
11 01 00 Antropológia
29 09 09 Dendrológia
37 14 00 Geotechnika
48 24 00 Klinická onkológia
48 25 00 Neonatológia
48 26 00 Urgentná medicína
48 27 00 Ošetrovateľstvo
49 22 00 Kriminalistická odorológia
50 01 00 Ochrana utajovaných skutočností 

III) Zánik znaleckých odborov a odvetví

Číslo / Názov

48 09 00 Lekárska mikrobiológia a imunológia (bakteriológia, virológia a parazitológia)
48 12 02 Fyziatria
48 12 03 Balneológia a liečebná rehabilitácia
22 02 01 Preparáty zvierat a rastlín
22 03 02 Knihovníctvo (okrem historických písomností)
30 00 00 Polygrafia
30 01 00 Tlačové techniky, technológia polygrafickej výroby
30 02 01 Odhad hodnoty polygrafických výrobkov
33 02 00 Kanonické právo
35 00 00 Sklo, porcelán, keramika
35 01 01 Výrobky zo skla (okrem starožitného)
35 02 02 Výrobky z porcelánu (okrem starožitného)
35 03 03 Výrobky z keramiky
40 02 00 Športové odvetvia (špecifikácia)
41 00 00 Tabak
41 01 01 Tabakové výrobky
44 01 00 Umenie hudobné
44 02 00 Umenie literárne
44 07 04 Umelecké návrhy (dizajn)
45 05 00 Hygiena chovu zvierat a ochrana zvierat
48 02 01 Dermatológia (v číselníku vôbec nie je, doplniť ale bude patriť k zanikajúcim)
48 03 02 Venerológia (v číselníku vôbec nie je, doplniť ale bude patriť k zanikajúcim)
49 07 00 Písmo písacích strojov
51 02 00 Oceňovanie lesov

Prebiehajúce legislatívne procesy týkajúce sa právnej úpravy výkonu znaleckej činnosti

Výkon znaleckej a prekladateľskej činnosti v elektronickej podobe​

Mandátny certifikát

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZZTP“) umožňuje po predchádzajúcej dohode znalca/prekladateľa so zadávateľom vykonať znalecký posudok/iný úkon znaleckej činnosti/preklad, aj v elektronickej podobe. 

Podľa § 17 ods. 3 ZZTP ak sa znalecký posudok podáva v elektronickej podobe, každé vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia pre prílohy k znaleckému posudku, ak tvoria samostatné, k znaleckému posudku pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije.

Podľa § 23 ods. 5 ZZTP ak sa preklad vykonáva v elektronickej podobe, každé jedno vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia aj na prekladané listiny, ak nemôžu byť súčasťou prekladu a tvoria samostatné, k prekladu pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije. 

Na vyššie uvedený výkon znaleckej/prekladateľskej činnosti je potrebný mandátny certifikát. 

Mandátny certifikát je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných   službách)   v   znení   neskorších   predpisov   (ďalej   len   ,,zákon   č.   272/2016 Z. z.“), kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá:

 • je oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene;
 • vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (napr. podľa ZZTP);
 • vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

S účinnosťou od 1. augusta 2019, t. j. s účinnosťou novely zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov, je oprávnenou organizáciou na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  (ďalej len ,,NASES“). 

S poukazom na vyššie uvedené preto všetky záväzky, t. j. všetky platne uzatvorené zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb ako aj zaslané žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb, prešli z Národného bezpečnostného úradu na NASES, ktorá poskytuje aj službu vydávania mandátnych certifikátov.


NASES na svojom webovom sídle https://www.nases.gov.sk/index.html upravuje v časti ,,Dôveryhodné služby“ poskytuje bližšie informácie týkajúce sa dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ.


Čo sa týka bližších informácií o spôsobe vydania mandátneho certifikátu, tie nájdete v ponuke na ľavej lište ako ,,KDS vydávania mandátnych certifikátov“. V tejto sekcii je zverejnený aj formulár žiadosti o poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kds-vydavania-mandatnych-certifikatov/index.html.


Kontaktné údaje na NASES nájdete na https://www.nases.gov.sk/kontakt/index.html 

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len ,,NBÚ“) vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie podľa § 8 ods. 2 zákona 272/2016 Z. z., spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v  zozname oprávnení vedenom NBÚ. Zozname je verejne dostupný na webovom sídle NBÚ, a síce na https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kvalifikovane-certifikaty/zoznam-opravneni/index.html

Samotný mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb na kvalifikované zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu, t. j. špeciálny USB token, resp. čipovú kartu. Vydanie mandátneho certifikátu je spoplatnené v zmysle cenníka poskytovateľa dôveryhodných služieb (ďalej len „poskytovateľ“). Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedie NBÚ, pričom ten je verejne dostupný na webovom sídle NBÚ https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html

Kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom sa potom vytvára pomocou USB tokenu, resp. čipovej karty, a vhodnej softvérovej aplikácie určenej na podpisovanie.

Čo sa týka samotného postupu, v krátkosti uvádzame nasledovné: 

 1. Žiadateľ o mandátny certifikát musí spĺňať podmienky pre vydanie  mandátneho certifikátu na niektoré z oprávnení, ktoré sú publikované v zozname oprávnení vedenom NBÚ.
 2. Ak pre žiadateľa existuje vhodné oprávnenie v Zozname oprávnení, vyberie si poskytovateľa a s ním si dohodne konkrétne podmienky vydania. Ide o dohodnutie miesta, termínu, ceny, požadovaných dokladov, a pod.
 3. Pri samotnom vydaní žiadateľ predloží poskytovateľovi doklady, ktorými sa preukazuje oprávnenie v zmysle zoznamu oprávnení (§ 9 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z.), ako aj ďalšie doklady požadované v zmysle certifikačnej politiky konkrétneho poskytovateľa.
 4. Vybraný poskytovateľ vydá mandátny certifikát na kvalifikované zariadenie určené na vyhotovovanie elektronického podpisu. Inými slovami žiadateľ nahrá potrebné dáta na vytvorenie mandátneho certifikátu na USB token, či čipovú kartu. Musí ísť o zariadenie, pri ktorom poskytovateľ garantuje jeho bezpečnosť, a teda ho zvyčajne aj priamo žiadateľovi poskytne.
 5. Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu je okrem kvalifikovaného zariadenia potrebná aj softvérová aplikácia umožňujúca vyhotovenie takého podpisu, ktorý bude akceptovateľný pre tretie strany (orgány verejnej moci, právnické osoby, fyzické osoby) v rámci Slovenskej republiky prípade aj v rámci EÚ.

Záverom ako príklad uvádzame, že službu vydávania mandátnych certifikátov poskytuje aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá na svojom webovom sídle uvádza aj formulár žiadosti, ktorý je potrebné vyplniť.

Žiadosť je následne možné doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb)
 • Žiadosť v nascanovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk​

Podrobnosti týkajúce sa znalcov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12.decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z 7. septembra 2005​

Kto je znalec a čo je znalecká činnosť​

1. Kto je to znalec a čo je znalecká činnosť

Laicky najzrozumiteľnejšia je definícia pojmu znalec podľa súdnej praxe, podľa ktorej znalec je osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené  a v znaleckom posudku zadávateľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia.

Legálna (zákonná) definícia pojmu znalec na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj len „ZZTP“), podľa ktorého:

„Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 

 1. zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo
 2. nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).“

Znalec podľa písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 

Znalec podľa písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci. 

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu znalecká činnosť obsahuje ustanovenie § 16 ods. 1 ZZTP​

podľa ktorého znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v ZZTP znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne,  riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.

2. Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia

Znalci sa do zoznamu znalcov zapisujú do príslušného znaleckého odboru, a pokiaľ sa odbor člení na odvetvia, tak aj do znaleckého odvetvia.

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ​

3. Základná právna úprava výkonu znaleckej činnosť

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti znalca

Oprávnenie na výkon znaleckej činnosti vzniká zápisom do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len  „zoznam znalcov“) vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej len „ZTP“)

1. Podmienky na zápis fyzickej osoby do zoznamu znalcov ako znalca – fyzickej osoby podľa § 5 ZZTP

§ 5 ZZTP

Do zoznamu znalcov  možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonná,
 3. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore,
 4. úspešne skončila osobitné vzdelávanie  o spôsobe výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa (ďalej len „odborné minimum“)
 5. po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej sedem rokov
 6. zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
 7. úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené prílohou č. 4 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP​
 8. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 9. nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) ZZTP alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP a
 10. zložila sľub,
 • Podmienky uznania odbornej praxe (stáže) získanej v zahraničí​: Ak je podľa článku 55a ods. 1 smernice 2005/36/ES prístup k regulovanému v domovskom členskom štáte podmienený ukončením odbornej stáže, príslušný orgán tohto štátu pri posudzovaní žiadosti o povolenie na výkon regulovaného povolania uznáva odborné stáže vykonávané v inom členskom štáte za predpokladu, že stáž je v súlade so zverejnenými pokynmi domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu vezme do úvahy aj odborné stáže vykonané v tretej krajine. Čiže MS SR pri posudzovaní žiadostí o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov podľa ZZTP uznáva aj odbornú prax vykonávanú  v inom členskom štáte Európskej únie za predpokladu, že prax je v súlade s podmienkami upravenými v ZZTP a v jeho vykonávacích predpisov (najmä vo vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP). Pri posudzovaní žiadostí o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov MS SR vezme do úvahy aj odbornú prax vykonávanú v tretej krajine. Z dokladov o dĺžke odbornej praxe žiadateľa o zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti o zápis. Listiny preukazujúce vykonanú prax v zahraničí je potrebné preložiť, a to prostredníctvom prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

2. Podmienky na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znaleckej organizácie podľa § 6 ZZTP

§ 6 ZZTP

Ministerstvo zapíše do zoznamu právnickú osobu ako znaleckú organizáciu, ak

 1. je špecializovaná​ na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis
 2. aspoň traja jej členovia sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname,
 3. určila jedného svojho zamestnanca za zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec najmenej päť rokov
 4. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
 5. nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu  alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa a
 6. je bezúhonná1).​

3. Podmienky na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znalecký ústav podľa §19 ods. 3 ZZTP

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak

 1. je špecializovaná  na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis (špecializácia právnickej osoby je zameranie činnosti právnickej osoby žiadajúcej o zápis do zoznamu. Ministerstvo tento údaj zisťuje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci),
 2. aspoň traja jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu , prokuristi, zamestnanci v stálej štátnej službe, zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prokuristami alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname,
 3. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
 4. nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) ZZTP alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP,
 5. je bezúhonná,
 6. je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania podľa osobitného zákona,
 7. určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, ktorá získala v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, je zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom, zamestnancom v stálej štátnej službe, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme a
 8. vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu4).

1)

Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je právnická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

2) Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďaľšom vzdelávaní​

3) § 76 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

4) Zákon č. 132/2002 Z.z. o vede a technike

4. Podmienky na zápis právnickej osoby ako znaleckej organizácie, resp. Ako znaleckého ústavu do zoznamu znalcov pre výkon znaleckej činnosti pri stanovovaní hodnoty majetku podniku podľa §3 vyhlášky č. 228/2018 z.Z., ktorou sa vykonáva ZZTP​

Právnickú osobu ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku (odbor ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov) zapíše ministerstvo do zoznamu, ak

 1. je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis;
 2. aspoň traja jej spoločníci sú znalcami, z toho minimálne jeden je ako znalec zapísaný v odbore ekonómia a manažment a minimálne ďalší dvaja sú zapísaní po jednom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, alebo odboru cestná doprava, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel, alebo odboru strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení, alebo odboru elektrotechnika, odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, alebo odboru priemyselné vlastníctvo, odvetvie priemyselné vlastníctvo;
 3. určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec najmenej päť rokov a zároveň musí byť jej členom,
 4. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
 5. nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu znalcov alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti,
 6. je bezúhonná​

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti znalca

Na overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti znalca slúžia tri inštitúty – odborná skúška znalca, odborné minimum znalca a špecializované vzdelávanie znalca. 

Odborná skúška a odborné minimum sú podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov pre všetky znaleckého odbory. 
Špecializované vzdelávanie je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov iba pre vybrané znalecké odbory a odvetvia, ktorú sú uvedené nižšie v časti týkajúcej sa špecializovaného vzdelávania.

1. Odborná skúška znalca – účel, priebeh a termíny

Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti.Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky“). 

Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá s z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a z vypracovania prípadovej štúdie z príslušného odvetvia. Ústna časť slúži na položenie doplňujúcich otázok.

Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo (nie je vydané predpísané tlačivo prihlášky) 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku. 

Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania odbornej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lejote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa odbornej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní odbornej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

Podrobnosti o odbornej skúške znalca upravujú ustan, resp. o jej priebehu upravujú ustanovenia § 5 
§ 6 vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

2. Odborné minimum znalca – účel, priebeh a termíny

Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti.Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu. 

Termíny  odborného minima pre znalcov sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých ústavov.

Prihláška na odborné minimum sa podáva na príslušný znalecký ústav.

Podrobnosti o odbornom minime znalca upravujú ustanovenia § 9 vyhlášky č. 228/2018 Z.z.

3. Špecializované vzdelávanie znalcov – účel, priebeh a termíny

Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu znalcov vyžaduje pre nasledovné odbory alebo odvetvia:

 1. odbor cestná dopravaodbor ekonómia a manažment
 2. odbor ekonómia a manažment
 3. odbor kriminalistika
 4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 5. odvetvie počítačové programy (softvér)
 6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
 7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác
 8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore. Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín.

Prihláška na špecializované vzdelávanie sa podáva na príslušný znalecký ústav .

Termíny  špecializovaného vzdelávania sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  špecializovaného vzdelávania pre znalcov sú priebežne zverejňované aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých ústavov.

Podrobnosti o špecializovanom vzdelávaní znalca upravujú ustanovenia § 10 vyhlášky č. 228/2018 Z.z. ​

Podmienky uznania odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí pre výkon činnosti znalca

Je potrebné rozlišovať medzi výkonom znaleckej činnosti na základe zápisu „zahraničného znalca“ do zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky )Ďaôej len „MS SR“) a cezhraničným poskytovaním znaleckej činnosti (výkonom znaleckej činnosti zahraničnými znalcami na území Slovenskej republiky bez zápisu do zoznamu znalcov vedeného MS SR). V prvom prípade ide o realizáciu práva na voľný pohyb osôb a práva usadenia sa a v druhom prípade o uplatnenie práva voľného pohybu služieb.

Predmetom tohto bodu je výkon znaleckej činnosti osobami „zahraničnými znalcami“ na základe ich zápisu do zoznamu znalcov vedeného ministerstvom (cezhraničné poskytovanie znaleckých služieb je predmetom bodu 12. Cezhraničné poskytovanie služieb znalca).

Zápis „zahraničného znalca“ (fyzickej alebo právnickej osoby) do zoznamu znalcov vedeného ministerstvom podľa § 7 ods. 1 zákona č.382/2004 z.Z. O znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej len „ZZTP“)

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia štandardných podmienok (uvedených v § 5 ods. 1 ZZTP) a právnickú osobu bez splnenia štandardných podmienok (uvedených v § 6 ods. 1 ZZTP) do zoznamu ako znalca, ak

 1. preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti podľa ZZTP v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
 2. zložila vyrovnávaciu skúšku; ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť aspoň jedna osoba, ktorá je jej členom.

Špecificky sú upravené podmienky pri zápise právnickej osoby alebo znalckej organizácie oprávnenej hodnotiť majetok poniku ako celok a časti podniku. Tú MS SR zapíše do zoznamu znalcov, ak spĺňa podmienky podľa § 6 ZZTP  a preukáže, že má aspoň troch znalcov zapísaných v odboroch a odvetviach podľa § 3 vyhlášky č.228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva ZZTP a preukáže, že má aspoň troch znalcov zapísaných v odboroch a odvetviach podľa § 3 vyhlášky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva ZZTP.

Spôsob preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti podľa § 4 ZZTP

Podmienka výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti podľa ZZTP sa preukazuje originálom výpisu  z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte alebo písomným potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán štátu.

Uvedené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu znalcov staršie ako tri mesiace.

Vyrovnávacia skúška – účel, priebeh a termíny

Účelom vyrovnávacej skúšky je overenie odborných znalostí a schopností uchádzača o zápis do zoznamu podľa §7 ods. 1 ZZTP vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu.

Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva v štátnom jazyku. Vyrovnávacia skúška je zameraná na tie oblasti odborných znalostí a schopností a použitie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadateľ vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti.

Vyrovnávacia skúška zahŕňa aj overenie znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky nevyhnutných na riadny výkon znaleckej činnosti.

Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať vyrovnávaciu skúšku, sa podáva na ministerstvo (nie je vydané predpísané tlačivo) prihlášky).

Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín skúšky. 

Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom vyrovnávacej skúšky. Súčasťou pozvánky na vyrovnávaciu skúšku je zoznam základných okruhov otázok na skúšku.

Podrobnosti o vyrovnávacej skúške znalca upravujú ustanovenia § 15 vyhlášky č. 228/2018 Z.z. 

Žiadosť o zápis do zoznamu znalcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta – § 33a ZZTP

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov

§ 66b zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len jednotné kontaktné miesto“. Jednotné kontaktné mieso doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

Ak sa žiadosť o zápis podáva  prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,  lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu.

Elektronicky podaná žiadosť o zápis do zoznamu znalcov §33b ZZTP​

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené elektronickou časovou pečiatkou.

Žiadosť o zápis do Zoznamu znalcov je možné podať do elektronickej schránky MS SR prostredníctvom služby Všeobecná agenda,ii) zvoliť ako poskytovateľa služby MS SR a iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom – i)prihlásenie sa so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom alebo ii) prihlásenie sa ako obyvateľ  inej krajiny Európskej únie za použitia  prihlasovacieho prostriedku vydaného v danej krajine Európskej únie

Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov cez portál slovensko.sk

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka​​

Elektronický formulár

https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/jkm-ine-podnikanie

na tomto linku sú umiestnené formuláre pre výkon regulovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontektné miesta. Je potrebné vybrať si príslušný úrad, prihlásiť sa na portál a žiadateľ je potom presmerovaný na stránku, kde sa nachádzajú všetky formuláre – je potrebné si vybrať formulár pre znalca.

Podrobnosti upravuje zákon č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) znení neskorších predpisov

​​https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20190801​​

Ak zákon č. 302/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktorú  podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia §35 a § 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú.

Maximálna veľkosť prílohy je 50 MB.

Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuj za potrebné.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti znalca

1. Pôsobnosť ministerstva spravodlivosti slovenskej spravodlivosti (ďalej len „MS SR“ v rámci zabezpečovania výkonu znaleckej činnosti

MS SR  zabezpečuje výkon znaleckej činnosti podľa § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v rámci čoho okrem iného aj vedie zoznam znalcov podľa §4 zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v zbení neskorších predpisov   (ďalej le „ZZTP“)

2. Dohľad ms sr a podanie podnetu na znalca podľa §27 ZZTP

MS SR z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava spáchanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona. 

Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti znalcovi alebo podnet odloží pre niektorý z dôvodov uvedených v § 27 ods. 4 ZZTP. O začatí konania o inom správnom delikte alebo odložení podnetu ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu.Podrobnosti o dohľade MS SR a preskúmavaní podnetov na znalcov upravujú ustanovnia § 27 ZZTP

3. Poistenie znalcov podľa §9 ZZTP

Znalec zapísaný v zozname znalcov môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti. 
Znalec zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 33 193 eur.

Podrobnosti o poistení upravujú ustanovenia § 9 ZZTP 

4. Identifikačné znaky znalcov

Znalec zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku  a preukaz, ktoré mu pri zápise vydá MS SR.

Vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor  preukazu znalca sú uvedené v prílohe ZZTP
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/20190901#prilohy​

Podrobnosti o identifikačných znakoch znalca upravujú ustanovenia §10 ZZTP
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/20190901#paragraf-10​​

a § 17 vyhlášky č.228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva ZZTP
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801#paragraf-17​

5. Kto môže znalca požiadať o podanie znaleckého úkonu

Znalec zapísaný v Zozname znalcov vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Znalec ad hoc ustanovený orgánom verejnej moci do konania  môže vykonávať svoju činnosť len pre daný konajúci orgán verejnej moci.

6. Objednávka znaleckého úkonu

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený obrátiť sa na vybraného znalca prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zozname znalcov.

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok na znalečné.

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, konzultovať druh znaleckého úkonu, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok na znalečné. Ak ide o zložitú vec, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.

7. Odmietnutie výkonu znaleckej činnosti

Pokiaľ je znalec zapísaný v zozname ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon.

ZZTP pozná niekoľko prípadov, kedy znalec zapísaný v zozname je buď povinný odmietnuť vykonanie úkonu, alebo je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu.


Odmietnuť vykonanie úkonu je znalec zapísaný v zozname povinný, ak

 1. je vylúčený podľa § 11 ods. 1 ZZTP
 2. nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví , v ktorom je potrebné úkon vykonať,
 3. má vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
 4. mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a ZZTP prerušený výkon činnosti podľa § 7b ZZTP alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP

Znalec zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť predbežnej konzultácie podľa § 16 ods. 7 ZZTP. ​

Podrobnosti o odmietnutí výkonu znaleckej činnosti upravujú ustanovenia § 12 ZZTP 

8. Druhy znaleckých úkonov

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.


Náležitosti zlaneckého posudku a ostatných druhov znaleckých úkonov upravujú ustanovenia § 17§ 18 ZZTP v spojení s ustanoveniami § 19 a príloh č.5č.6, a č.7  k vyhláške č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva ZZTP.

9. Nedostatky znaleckých úkonov a ich odstraňovanie

Pokiaľ o to zadávateľ požiada, znalec potvrdí a doplní písomne podaný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. 

Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu v dvoch prípadoch. Ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v podanom znaleckom úkone, a požiada o to zadávateľ, alebo na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa. 

Podrobnosti upravujú ustanovenia § 17 ods. 7 až  9 ZZTP

10. Odmeňovanie znalcov

Odplata za znaleckú činnosť pozostáva z troch zložiek (odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času), ktoré v súhrne  označujeme pojmom „znalečné“.

Pokiaľ je zadávateľom fyzická alebo právnická osoba, môže si so znalcom dohodnúť zmluvnú odmenu  alebo celé zmluvné znslečné. Pokiaľ si toto nedohodnú, patrí znalcovi tarifná odmena.
Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určuje tromi spúôsobmi. Tým prvým je časový spôsob s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť. Druhou možnosťou je podielový spôsob z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti (v prípadoch ohodnocovania majetku). A ako posledný spôsob prichádza do úvahy paušálny spôsob podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti (ako napr. odmena za prevzatie a prvotné preštudovanie súdneho spisu).

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. 
Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške znalečného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. 

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi náhrada za stratu času. 

Podrobnosti týkajúce sa odmeňovania (ako napr. o možnosti zvýšenia, zníženia, resp. nepriznania znalečného, zložení preddavku na znalečné a pod.) upravujú ustanovenia §3 ZZTP

11. Výpis zo zoznamu znalcov

Zo Zoznamu znalcov zverejneného na webovom sídle MS SR si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho znalca. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu znalcov poskytovaný MS SR na základe žiadosti, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu (položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.​ o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poplatok za výpis zo zoznamu znalcov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného MS SR.

Poplatok za zápis vydanie oprávnenia na výkon činnosti znalca ​

Konanie o zápise do zoznamu znalcov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 € – položka 5 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190901#prilohy​ (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch).​

V prípade, že sa konanie o zápis do zoznamu znalcov vykonáva na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov,https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20190801​
prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správneho poplatku je podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190901#paragraf-6.odsek-2​
v spojení s položkou 5 písm. h) zákona o správnych poplatkoch spoplatnené správnym poplatkom zníženým o 70,-€, t.j. sumou 95,50 €.

Poplatok za zápis zo zoznamu znalcov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
​​​​

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti znalca

Oprávnenie na výkon znaleckej činnosti vzniká zápisom do zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo)

1. Postup na zápis fyzickej osoby do zoznamu znalcov ako znalca – fyzickej osoby

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu do zoznamu znalcov na základe jej písomnej alebo elektronickej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa zákonom ustanovené predpoklady na zápis.

Žiadosť o zápis obsahuje nasledovné údaje: meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, miesto výkonu činnosti, identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná, alebo informácie o inom spôsobe vykonávania praxe v odbore, označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada.

K žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja nasledovné podklady: osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, životopis so zameraním na požadovanú odbornosť, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky znalca, osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného vzdelávania (pokiaľ sa pre zápis do daného odboru alebo odvetvia vyžaduje absolvovanie špecializovaného vzdelávania), doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa a doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví.

Podrobnosti o konaní o zápise fyzickej osoby do zoznamu znalcov upravujú ustanovenia §2 vyhlášky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190901#paragraf-6.odsek-2​  (ďalej len vyhláška č. 228/2018 Z.z.“)

2. Postup na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znaleckej organizácie

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu znalcov na základe jej písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa zákonom ustanovené predpoklady na zápis. 

Žiadosť o zápis obsahuje nasledovné údaje: meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie; miesto výkonu znaleckej činnosti; meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo, odbor, odvetvie a pracovné zaradenie znalcov a osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu žiada.

.K žiadosti o zápis právnická osoba pripojí doklady preukazujúce údaje týkajúce sa: špecializácie právnickej osoby, pracovnej skupiny znalcov – fyzických osôb znaleckej organizácie; osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti znaleckej organizácie; materiálneho vybavenia.

Podrobnosti o konaní o zápise právnickej osoby do zoznamu znalcov upravujú ustanovenia §2 vyhlášky č.228/2018 Z.z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801#paragraf-2​

3. Postup na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znaleckého ústavu

Pri zápise právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu sa použijú primerane ustanovenia vyhlášky č. 228/2018 Z.z. uvedené v predchádzajúcom bode 2​. Postup na zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov ako znaleckej organizácie. (bod 2).

4. Žiadosť o zápis do zoznamu znalcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (§ 33a ZZTP)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/20190901#paragraf-33a


Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/136/20180520#paragraf-11​

a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-66b​

(ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu.

5. Elektronicky podaná žiadosť zápis do zoznamu znalcov (§ 33b ZZTP)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/20190901#paragraf-33b​​

Popri štandardnej písomnej žiadosti ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

Žiadosť o zápis do Zoznamu znalcov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom.

Elektronické podanie žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov cez portál slovensko.sk

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka​)

Žiadosť o vznik oprávnenia na vykonávanie činnosti znalca je možné podať elektronicky aj prostredníctvom elektronického formulára JKM na tejto linke: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu​ . Na tomto linku sú umiestnené aj formuláre pre výkon regulovaných činností podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontaktné miesta.  Konkrétnu elektronickú službu nájdete tak, že do poľa „Nájsť službu“ vpíšete napr.: „Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov“, do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu” vpíšete okresný úrad kam patríte podľa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) a kliknete na „VYHĽADAŤ“.  Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na elektronický formulár. 

Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) znení neskorších predpisov.
(2)

Forma príloh žiadosti o zápis od zoznamu znalcov

Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

Kontakt na MS SR (zodpovedný za udelenie oprávnenia na výkon činnosti znalca)

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Račianska č. 71
813 11 Bratislava

Email: znalec@justice.sk

Tel. č. +421 2 88891572​​

Prístup k zoznamu znalcov

Zoznam znalcov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka ZNALCI, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu znalcov.

Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) odbor, ii) odvetvie, iii) meno a priezvisko znalca, iv) evidenčné číslo, v) kraj a vi) okres, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných znalcov, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho znalca).

Na účely určenia príslušného znaleckého odboru a odvetvia, resp. následne konkrétneho znalca slúži zoznam znaleckých odborov a odvetví, resp. ich obsahové vymedzenie.​

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Výpis zo zoznamu znalcov

Zo Zoznamu znalcov  si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho znalca. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu znalcov poskytovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenkej republiky, (ďalej len „ministerstvom“) tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu – (položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190901#prilohy​​

Poplatok za výpis zo zoznamu znalcov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného ministerstvom.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/162/20190101#paragraf-6.odsek-1​​  preskúmateľné súdom

Kontakt na iné organizácie, kde môže byť používatweľom poskytnutá pomoc​

V prípade technických problémov s elektronickým formulárom je možné sa obrátiť na helpdesk slovensko.sk na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/​)

Cezhraničné poskytovanie služieb znalca​

Čo je cezhraničné poskytovanie služby v Slovenskej republike?

Je to dočasné, príležitostné, občasné, nepravidelné, prípadne jednorazové poskytovanie služby (podnikanie) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) fyzickou alebo právnickou osobou usadenou (1) v inom členskom štáte Európskej únie (2) (štát usadenia) a založenou podľa práva tohto štátu. Ide o časovo ohraničené poskytovanie služieb v SR osobou z iného členského štátu.

(1) usadenie sa je faktický sústavný, pravidelne sa opakujúci výkon hospodárskej činnosti/podnikania poskytovateľom služby na trvalom základe, na neurčitý čas, prevažne prostredníctvom stabilnej infraštruktúry (kancelárie, prevádzkareň, sídlo, ústredie…), odkiaľ sa skutočne poskytovanie služby/podnikateľská činnosť riadi, resp. vykonáva.   (fyzická osoba – štátny príslušník iného členského štátu alebo právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území SR alebo iného členského štátu).
(2) iný členský štát Európskej únie ako SR.

Aký je časový rozsah cezhraničného poskytovania služby?

Časový rozsah cezhraničného poskytovania služby môže byť rôzny v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Je ohraničený dobou určitou, ktorej dĺžka je spravidla vopred známa. Dočasná a príležitostná povaha činnosti je definovaná časovým úsekom (týždňový, mesačný resp. ročný výkon činnosti), alebo činnosťou (jeden, dva projekty, prípadne aj viac projektov).

Kto môže cezhranične poskytovať služby v SR?

Každá zahraničná fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo zahraničná právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v tomto štáte, v ktorom poskytuje služby trvale, na neurčitý čas (štát usadenia), na základe a v rozsahu oprávnenia na poskytovanie týchto služieb, ktoré vydal príslušný orgán štátu usadenia (podmienky cezhraničného poskytovania služby v SR sú uvedené v 6. bode).

Aké sú hlavné znaky pre rozlíšenie cezhraničného poskytovania služby od trvalého poskytovania služby v SR?

Rozhodujúcimi faktormi pre určenie, či ide o cezhraničné poskytovanie služby alebo trvalé poskytovanie služby je čas trvania, kontinuita, periodicita, početnosť poskytovanej služby, prípadne charakter služby, či infraštruktúra. Každá služba sa posudzuje individuálne. V prípade naplnenia znakov trvalého poskytovania služby, ako je jeho sústavnosť, pravidelnosť, stabilná infraštruktúra, väzba na stálu prevádzkareň, stále získavanie zákazníkov/príjemcov služieb, stabilný nepretržitý profesionálny výkon činnosti a pod., musí poskytovateľ služby získať oprávnenie od príslušného orgánu SR (uznanie odbornej kvalifikácie, prípadne získanie európskeho profesijného preukazu alebo samotného oprávnenia).

Ktoré služby je možné poskytovať cezhranične v SR?

V zásade je možné poskytovať cezhranične všetky služby s výnimkou tých, na ktoré sa zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu  (ďalej len ,,zákon o službách“) nevzťahuje a s výnimkou služieb, ktorých charakter neumožňuje cezhraničné poskytovanie služieb alebo ich je možné cezhranične poskytovať len v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch SR, prípadne právnych aktoch Spoločenstva. Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na výkon činnosti znalcov.

Za akých podmienok je možné cezhranične poskytovať služby znalcov v SR?

Vo všeobecnosti držiteľ oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré mu vydal príslušný orgán štátu usadenia musí zistiť, či služba, ktorá sa má poskytnúť cezhranične na území SR, nie je regulovaným  povolaním, či regulovanou odbornou činnosťou (ďalej „regulované povolanie“).

Regulovaným povolaním je také povolanie, pre ktorého výkon sú právnymi predpismi SR stanovené požiadavky  na odbornosť, t. j. kvalifikačné predpoklady, prípadne aj iné predpoklady, bez ktorých nemôže osoba toto  povolanie vykonávať (napr. stupeň a odbor vzdelania, prax, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom služby a pod. ) Pokiaľ služba nie je regulovaná v SR, poskytovateľ môže začať poskytovať služby na území SR.

Hoci znalecká činnosť je regulovaným povolaním, t. j. služba je v SR regulovaná, znalec nie je povinný poskytnutie služby vopred ohlásiť, musí ale spĺňať podmienky na poskytovanie služieb podľa práva štátu usadenia a informovať príjemcu služby podľa § 6 ods. 1 zákona o službách o informáciách upravených v tomto odseku (predmetné ustanovenie upravuje taxatívny výpočet informácií, ktoré musia byť poskytnuté).

Doplňujúce informácie

Poskytovateľ znaleckej služby môže požiadať domovský príslušný orgán alebo jednotné kontaktné miesto s cieľom získať Európsky profesijný preukaz (čl. 4c) a 4d) smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a § 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Používateľská príručka oblasti Elektronický denník znalca – pre FO a PO znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Používateľská príručka oblasti Elektronický denník znalca – pre FO a PO znalcov, tlmočníkov a prekladateľov