Informácie pre verejnosť

Pôsobnosť MS SR v rámci zabezpečovania výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

MS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov). 

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne MS SR.

Kto je to tlmočník a prekladateľ a čo je tlmočnícka a prekladateľská činnosť

Tlmočník a prekladateľ je fyzická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 

a) zapísaná v zozname tlmočníkov a prekladateľov alebo 
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „tlmočník ad hoc“ a „prekladateľ ad hoc“). 

Iným osobám ako osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku sa zakazuje označovať sa za tlmočníka alebo prekladateľa podľa ZZTP, vykonávať tlmočnícku alebo prekladateľskú  činnosť podľa tohto zákona, používať identifikačné znaky tlmočníka a lebo prekladateľa podľa § 10 ZZTP  a prekladateľskú doložku podľa § 23 ods. 4 ZZTP. 

Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie. 

Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky. 

Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. 

Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.  

Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť: 
a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, 
b) riadne a v určenej lehote, 
c) účelne, hospodárne a 
d) nestranne.

Kto môže tlmočníka alebo prekladateľa požiadať o podanie tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu

Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Tlmočník ad hoc a prekladateľ ad hoc ustanovený orgánom verejnej moci do konania  môže vykonávať svoju činnosť len pre daný konajúci orgán verejnej moci.

Určenie príslušného tlmočníckeho a prekladateľského odboru

Zadávatelia tlmočníckych a prekladateľských úkonov určia príslušný tlmočnícky a prekladateľský odbor  na základe nižšie uvedeného zoznamu jazykov.

Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov  je obsahom prílohy č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV (PDF, 155 KB)

Vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa v Zozname tlmočníkov a prekladateľov

Zoznam znalcov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka TLMOČNÍCI/PREKLADATELIA, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu tlmočníkov, resp. prekladateľov.

Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) odbor/jazyk, ii) meno a priezvisko tlmočníka/prekladateľa, iii) evidenčné číslo, v) kraj a vi) okres, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných tlmočníkov alebo prekladateľ, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho tlmočníka, resp. prekladateľa).

Zoznam tlmočníkov

Zoznam prekladateľov

 Na účely určenia príslušného tlmočníckeho a prekladateľského odboru a následne konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa slúži zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov.

Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov  je obsahom prílohy č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV (PDF, 155 KB)

Objednávka tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený obrátiť sa na vybraného tlmočníka alebo prekladateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Zozname tlmočníkov a prekladateľov.

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) ZZTP. Ak ide o zložitú vec, je potrebné tlmočníkovi alebo prekladateľovi ešte pred jeho ustanovením podať potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) ZZTP.

Druhy tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov

Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad.
Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne a úkon prekladateľskej činnosti písomne v listinne podobe alebo po vzájomnej dohode prekladateľa so zadávateľom v elektronickej podobe.

Odmeňovanie tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške tlmočného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. 

(2)
Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí podľa jazyka a počtu hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť. 

(3)
Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti. 

(4)
Tarifná odmena sa
a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,
b) zníži alebo neprizná, ak tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne. 

(5)
Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. 

(6)
Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času. 

(7)
Vyúčtovanie tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov. 

(8)
Ak súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoví znalca a uloží povinnosť zložiť preddavok, bez rozhodnutia poukáže zložený preddavok do 30 dní od jeho zloženia na účet tlmočníka alebo prekladateľa.

Poistenie tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti. 

(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Tlmočník alebo prekladateľ nemusí byť poistený počas prerušenia výkonu činnosti.

(3)
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3 319 eur. 

(4)
Tlmočník alebo prekladateľ je povinný preukázať MS SR  svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.

Identifikačné znaky tlmočníkov a prekladateľov

(1)
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku  s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť podľa § 2 ods. 7 písm. b) ZZTP. Odtlačok úradnej pečiatky je modrej farby. 

(2)
Ministerstvo vydá tlmočníkovi a prekladateľovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky; vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu sú uvedené v prílohe ZZTP. 

(3)
Tlmočník a prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky na nálepke, ktorou sú prekryté voľné konce zošívacej šnúry prekladateľského úkonu a na vyúčtovaní. 

(4)
Prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v prekladateľskej doložke rovnopisu prekladateľského úkonu.

(5)
Tlmočník alebo prekladateľ môže v súvislosti s výkonom činnosti použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na listine, ktorou žiada o poskytnutie súčinnosti.

(7)
Tlmočník alebo prekladateľ nesmie použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na iné účely než vyššie uvedené účely, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(8)
Tlmočník a prekladateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu stratu alebo odcudzenie identifikačných znakov. Tlmočník a prekladateľ nesmie inej osobe poskytnúť svoje identifikačné znaky.

Odmietnutie výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

(1)
Tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci. 

(2)
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak 

a) je vylúčený podľa § 11 ods. 1 ZZTP, 

b) nie je zapísaný v odbore, v ktorom je potrebné úkon vykonať, 

c) mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas, 

d) mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a ZZTP, prerušený výkon činnosti podľa § 7b ZZTP alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) ZZTP. 

(3)
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3 ZZTP. 

(4)
Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname povinný bezodkladne po tom, čo sa dozvie alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti sa mohol dozvedieť o skutočnostiach uvedených v odseku 2 alebo ak odmietne vykonanie úkonu podľa odseku 3, písomne oznámiť súdu alebo inému orgánu verejnej moci, že odmieta vykonať úkon spolu s odôvodnením. 

(5)
Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný orgán verejnej moci.

Nedostatky tlmočníckych a prekladateľských úkonov a ich odstraňovanie

Na požiadanie zadávateľa tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo prekladateľský úkon, alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Prekladateľ vykoná doplnenie prekladateľského úkonu na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom prekladateľskom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa bez zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu. K doplneniu prekladu sa pripája prekladateľská doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.

Dohľad MS SR a podanie podnetu na tlmočníka alebo prekladateľa

(1)
Ministerstvo z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava spáchanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona. 

(2)
Súdy a iné orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať ministerstvu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa tlmočník alebo prekladateľ dopustil iného správneho deliktu podľa tohto zákona. 

(3)
Na účely preskúmania dôvodnosti podnetu je každý povinný poskytnúť ministerstvu požadovanú súčinnosť; tým nie je dotknutá zákonom uložená alebo uznaná povinnosť zachovávať mlčanlivosť. 

(4)
Ministerstvo podnet odloží, ak 
a) zanikla zodpovednosť za iný správny delikt,
b) konanie nie je iným správnym deliktom podľa tohto zákona,
c) konanie vykazuje minimálnu závažnosť, 
d) osoba, ktorá mala iný správny delikt spáchať, zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu, 
e) ním podávateľ sleduje ochranu subjektívnych práv účastníka konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, 
f) smeruje proti tlmočníkovi alebo prekladateľovi ustanovenému podľa § 15 ZZTP, 
g) tlmočník alebo prekladateľ bol vyčiarknutý zo zoznamu a podnetom sa neoznamovali skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu iného správneho deliktu podľa § 26 ods. 2 ZZTP, alebo 
h) osoba, ktorá mala spáchať iný správny delikt požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva. 

(5)
Ak skutočnosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) až h) vyplývajú z podnetu alebo sú ministerstvu známe z jeho úradnej činnosti, môže ministerstvo odložiť podnet bez jeho preskúmania. Odloženie podnetu je konečné. O odložení podnetu s uvedením dôvodu podľa odseku 4 ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu. 

(6)
Ministerstvo nemusí prihliadnuť na dôvod odloženia podnetu podľa odseku 4 písm. e), ak sa javí, že znalec závažným spôsobom porušil verejný záujem na správnosti a zákonnosti výkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. 

(7)
Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti tlmočníkovi/prekladateľovi  alebo podnet odloží pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 4. O začatí konania o inom správnom delikte alebo odložení podnetu ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu. 

Podnety na tlmočníkov a prekladateľov je možné podávať osobne, písomne, resp. elektronicky prostredníctvom emailovej adresy  znalec@justice.sk.  

Výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov

Zo Zoznamu tlmočníkov zverejneného na webovom sídle MS SR a zo Zoznamu prekladateľov zverejneného na webovom sídle MS SR si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony

Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov poskytovaný MS SR, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu (položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). 

Poplatok za výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Základná právna úprava výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Tlmočnícke ústavy

Tlmočnícky ústav je špecializovaná a vedecká organizácia, ktorá plní na základe poverenia ministerstva výlučne funkciu rezortného a metodického centra vo vymedzenej oblasti tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti. Úlohou tlmočníckeho ústavu je najmä zabezpečovať odborné minimum, poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

Tlmočnícke ústavy, ktoré pôsobia na Slovensku sú:

Aktuálne je na organizovanie odborného minima pre tlmočníkov a prekladateľov poverený tlmočnícky ústav v Bratislave, Nitre a Prešove.