Mediácia

Čo je mediácia v trestnom konaní?

Ide o „inú formu“ riešenia trestnej veci, v ktorej sa poškodený a obvinený môžu, ak s tým slobodne súhlasia, aktívne zúčastniť na riešení vecí, ktoré vyplývajú zo spáchaného trestného činu. Mediáciu v trestnom konaní vykonáva probačný a mediačný úradník (ďalej len „mediátor“), ktorý je zamestnancom súdu, je nestranný a viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti. Mediácia v trestných veciach je bezplatná. 

Prečo sa rozhodnúť pre mediáciu v trestnom konaní?

  • Profesionálny a úctivý dialóg, nestranný a neutrálny prístup.
  • Jedinečná šanca za účelom možnosti prejaviť úprimnú ľútosť poškodenému alebo požiadať ho o odpustenie.
  • Rýchlosť konania, za krátky čas možno zmierniť alebo odstrániť následky trestného činu vo vzťahu k poškodenému (spravidla do jedného mesiaca môžete poznať výsledok trestného konania).
  • O spôsobe a výsledku konania rozhoduje vzájomná dohoda medzi poškodeným a obvineným.
  • Dosiahnutie náhrady škody alebo kompenzácie inej ujmy bez potreby ďalšieho súdneho konania.
  • Spáchanie trestného činu nebude zapísané vo výpise z registra trestov za podmienok stanovených v Trestnom poriadku.

Mediácia je zameraná na náhradu škody alebo ujmy, ktorá bola poškodenému trestným činom spôsobená, na potreby poškodeného, ktorého trestný čin zasiahol a na zodpovednosť páchateľa za spáchaný trestný čin. Od mediačného procesu sa očakáva, že obvinený prevezme zodpovednosť za spáchaný trestný čin a spoločne s poškodeným dospejú k vzájomnej dohode (konsenzu).

Mediácia sa môže realizovať na pokyn prokurátora, sudcu alebo z podnetu obvineného, poškodeného, zákonného zástupcu, splnomocnenca a policajného vyšetrovateľa. V mediácii môžete dávať otázky, návrhy, podnety druhej strane tak, aby sa  hľadali možnosti, ktoré by zmiernili alebo odstránili následky spáchaného trestného činu.

Mediácia a dobrovoľnosť – jedným zo základných pravidiel mediácie je jej dobrovoľnosť, k čomu je potrebný slobodný súhlas poškodeného a obvineného. Svoj súhlas na jej realizáciu môžete kedykoľvek vziať späť. To znamená, že ak jeden z účastníkov mediáciu nechce, nikto ho nemôže donútiť, aby sa jej zúčastnil alebo v nej pokračoval a môže ju kedykoľvek ukončiť.

Mediácia a právne záruky – poškodený aj obvinený majú pri mediácii rovnaké procesné práva ako v klasickom konaní pred súdom. To znamená, že majú právo na právnu pomoc obhajcu, splnomocnenca, právo na preklad a tlmočenie ak neovládajú jazyk. Mladiství majú právo na pomoc rodičov aj na pomoc orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uvedené osoby však nemôžu zasahovať do procesu mediácie. To znamená, že mediátor, môže mediáciu na nevyhnutný čas prerušiť a vytvorí priestor poškodenému na poradu so splnomocnencom a obvinenému na poradu s obhajcom.

Nepriama mediácia –  ide o spôsob, pri ktorom sa strany osobne nestretnú a komunikujú iba prostredníctvom mediátora oddelene od druhej strany. Ide napríklad o prípad, kedy sa poškodený nemá záujem stretnúť s obvineným, alebo ak je poškodený imobilný či z iného osobitného dôvodu.

Mediácia a jej ukončenie – výsledkom mediácie môže byť uzavretie zmieru, ktorý je spojený so zastavením trestného stíhania, dohody o náhrade škody pre možnosť podmienečného zastavenia trestného stíhania, alebo záznam o odklone, prípadne uloženia miernejšieho trestu. Ak mediácia nebude úspešná, v trestnom konaní sa pokračuje a vo veci rozhodne súd. Skutočnosti, ktoré odzneli počas mediačného procesu, nemožno použiť v trestnom konaní, najmä vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok.

Chcete vedieť viac o mediácii? O možnostiach mediácie vám bližšie informácie poskytne mediátor pre trestné veci, ktorý pôsobí na každom okresnom súde. Môžete ho kontaktovať písomne, e-mailom, telefonicky alebo ho osobne navštíviť na súde.