Informácie k mimoriadnej udalosti, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident M. Lučanský

V nadväznosti na udalosť zo dňa 9.12.2020 ako aj mimoriadnu udalosť zo dňa 29.12.2020, následkom ktorej zomrel  bývalý policajný prezident Milan Lučanský, sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo zverejniť dokumenty zaznamenávajúce priebeh oboch udalostí v záujme transparentného informovania ako aj v záujme vyvracania mnohých nepravdivých informácií, ktoré sa v tejto súvislosti šíria. 

Ministerstvo spravodlivosti SR zároveň zriadilo kontrolnú komisiu v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov zo dňa 29. 12. 2020 spočívajúcou v úmrtí Milana Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi týkajúcimi sa osoby Milana Lučanského. Komisia je zriadená v záujme získania a vyhodnotenia informácií o udalostiach, a zároveň v záujme preverenia dodržania všetkých zákonných požiadaviek na postup a plnenie si povinností príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV a ÚVTOS Prešov a ďalšími zainteresovanými osobami. Štatút uvedenej komisie ako aj zoznam jej členov je rovnako zverejnený nižšie.

Vzhľadom na množstvo otázok a odpovedí, ktoré v súvislosti s danou nešťastnou udalosťou Ministerstvo spravodlivosti SR eviduje, boli zároveň zverejnené aj najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s témou.

  • Žiadosť obvineného o umožnenie používať telefón adresovaná OČTK zo dňa 17.12.2020 a odpoveď OČT na túto žiadosť, ktorá bola ÚVV a ÚVTOS Prešov doručená dňa 31.12.2020.

Záverečná správa

Dňa 4. januára 2021 bola ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou nariadená kontrola nad výkonom väzby v súvislosti s mimoriadnou udalosťou spočívajúcou v úmrtí obvineného gen. Mgr. Milana Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi v rámci výkonu väzby menovaného.

Kontrolovanými subjektmi boli Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov a Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.

Komisia na základe náležitého objasnenia skutkového a právneho stavu veci prijala v zmysle svojho Štatútu záverečnú hodnotiacu správu, ktorý v jej plnom znení zverejňujeme:​

Často kladené otázky

Kamerový záznam z cely neexistuje a ani nemôže. Zákon nedovoľuje monitorovať obvineného 24 hodín, ak nejde o disciplinárny trest alebo chráneného svedka. To nebol prípad Lučanského.
Existujú kamerové záznamy z chodby. Majú ich k dispozícii vyšetrovatelia aj prokuratúra. Na celé vyšetrovanie dohliada generálny prokurátor Maroš Žilinka, tomu dôveruje aj opozícia, ktorá ho s koalíciou volila.

Obvinený bol v takzvanej kolúznej väzbe. O umiestnení do kolúznej väzby sa rozhoduje, ak prokurátor aj súd dospejú k záveru, že je tu obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojím obhajcom. Všetky ostatné kontakty vrátane kontaktu s rodinou môže mať len s povolením prokurátora. Ak k takýmto kontaktom príde, môžu byť monitorované. Je praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňuje sa samostatne. Tak to bolo aj v tomto prípade.

V súlade s ustanoveniami zákona o výkone väzby „Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení pričom stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže.
O poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v inom zdravotníckom zariadení (ak ju nie je možné poskytnúť v nemocnici Trenčín) rozhoduje príslušný lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, resp. odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.
V tomto prípade o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku rozhodol odborný lekár Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Môžeme vychádzať len z informácií, ktoré máme k dispozícii. Vychádzame z popisu udalosti priamo od M. Lučanského. Na pokus o samovraždu neukazujú ani lekárske správy.

Toto jednoznačne vyvrátili všetky záznamy z uvedenej udalosti. Dňa 15.12.2020 bola vykonaná kontrola nad výkonom väzby v súvislosti so zranením obv. Milana Lučanského v Ústave na výkon väzby Prešov zo dňa 9. decembra 2020 so zameraním na okolnosti vzniku zranenia a následný postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto veci. Kontrolu vykonala štvorčlenná kontrolná skupina poverených zamestnancov ministerstva spravodlivosti.
V rámci výkonu kontroly boli vyhodnotené všetky relevantné záznamy z Ústavu na výkon väzby Prešov vrátane kamerového záznamu a ďalšie informácie získané priamo v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne od ošetrujúceho lekára a samotného obv. Milana Lučanského.

Výsledok kontroly potvrdil, že k zraneniu obv. Milana Lučanského došlo bez zavinenia inej osoby. Žiadna z informácií prezentovaná médiami k okolnostiam vzniku poranenia (napadnutie), rozsahu poranení (krvácanie do mozgu, viacnásobná zlomenina nadočnicového oblúka, opakovaná resuscitácia, oko mimo očnej jamky, 11-hodinová operácia) nebola potvrdená, resp. bola vyvrátená.

Členovia kontrolnej skupiny prijali jednomyseľne záver, že zranenie obv. Milana Lučanského nebolo spôsobené inou osobou a že postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto súvislosti bol adekvátny a zákonný. Cudzie zavinenie a pochybenie príslušníkov Zboru rovnako vylúčil vo svojom stanovisku aj obhajca pána Lučanského (p. M. Beresecký), tiež dozorový prokurátor ako aj generálny prokurátor.

Podľa zákona o výkone väzby, každý obvinený je pri prijímaní do väzby poučený o svojich právach a povinnostiach. Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní. Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Aj o týchto skutočnostiach týkajúcich sa možnosti telefonovania a prijímania návštev je obvinený poučený pri nástupe do väzby.
Rovnako to bolo aj v prípade pána M. Lučanského. Pri prijímaní do väzby bol poučený o svojich právach a povinnostiach, vrátane možnosti požiadať OČTK o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. Poučenie pán Lučanský podpísal, pričom pri nástupe do väzby nevyužil možnosť požiadať o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. V čase jeho hospitalizácie v nemocnici v Trenčíne bol pán Lučanský iniciatívne zo strany Zboru opätovne upozornený na možnosť požiadať o takýto súhlas. Pán Lučanský sa na základe toho rozhodol požiadať OČTK, aby mu bolo umožnené telefonovať s manželkou. Odpoveď OČTK (NAKA) na jeho žiadosť bola doručená do ústavu v Prešove 31.12.2020 s tým, že OČTK neudelili tento súhlas.

Uvedenú otázku je potrebné smerovať na prokuratúru a súd. Avšak nie je to nič nezvyčajné. Prokuratúra sa vždy snaží o taktické umiestnenie do väzníc, aby spolu jednotliví obvinení nemohli komunikovať. Na takéto rozhodnutie má prokurátor plné právo.

Ak sa niekto naozaj rozhodne spáchať samovraždu, je ťažké tomu zabrániť. Uplynulý rok sa k 29.12.2020 pokúsilo spáchať samovraždu 41 odsúdených a obvinených. Z toho boli dokonané tri pokusy. V prešovskej väznici, kde bol aj pán M. Lučanský, zaznamenali osem pokusov o samovraždu, ani jedna nebola dokonaná. V roku 2019 ZVJS eviduje 27 pokusov o samovraždu a štyri samovraždy dokonané.

Tieto informácie už dementoval Zbor väzenskej a justičnej stráže. Podľa vyjadrení Zboru manželka pána M. Lučanského po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú len stráženie hospitalizovaného obvineného a nerozhodujú o tom, aké úkony sa s obvineným budú vykonávať počas jeho hospitalizácie v nemocnici. O tejto skutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Zbor väzenskej a justičnej stráže odmietol tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe.

Pán Lučanský mal televízor na cele odo dňa 22.12.2020. Ku korešpondencii možno povedať, že ústav Prešov eviduje 4 ks korešpondencie od p. Lučanskej, ktoré boli do ústavu doručené po lustrácii OČTK dňa 31.12.2020. Táto korešpondencia bude vydaná manželke p. Lučanského spolu s ostatnými vecami, ktoré si príde prevziať. Čo sa týka balíkov, p. Lučanskému nebol doručený žiadny balík a ani o žiadny balík nežiadal.

Pokiaľ ide o umiestnenie obvineného na konkrétu celu, ústav vždy postupuje v súlade so zákonom o výkone väzby a vyhláškou, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby. Umiestnenie M. Lučanského bolo okrem zákonných kritérií zvolené aj s ohľadom na aktuálny stav naplnenia kapacity ústavu, na preventívno-bezpečnostné hľadisko, zaradenie osoby do zvýšeného dohľadu a bolo zákonným spôsobom prehodnocované podľa aktuálnej situácie. Tomu zodpovedá aj zaznamenanie čísel jednotlivých ciel v zverejnenom dokumente.Pri nástupe do väzby bol umiestnený na cele č. 150. Keďže to podmienky ústavu umožňovali, bol následne preložený na celu č. 131, nakoľko priestor pred touto celou je bližšie ku kamere zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 131 prišlo k 1. udalosti. Po prepustení z väzenskej nemocnice v Trenčíne bol obvinený umiestnený na celu č. 114, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kamery zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 114 prišlo následne aj k mimoriadnej udalosti zo dňa 29.12.2020.

Ministerstvo spravodlivosti nie je oprávnené zverejňovať zdravotné záznamy. Tieto boli v zverejnených materiáloch anonymizované. Uvedená informácia zároveň nie je súčasťou zverejnených záznamov, nakoľko nešlo o udalosť, ktorá by sa odohrala v ústave, prípadne v nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Ide o administratívnu chybu na našej strane, za ktorú sa ospravedlňujeme. Túto chybu sme si pred uverejnením dokumentu všimli, nechceli sme však akokoľvek zasahovať a upravovať tento záznam, ktorý už bol vyhotovený. Navyše z ďalšieho obsahu v zázname z kontroly ako aj z ďalších zverejnených dokumentov jednoznačne vyplýva, že udalosť sa stala v noci z 8. na 9. decembra 2020.

Samozrejme, bolo by ideálne, keby sme mali na každej chodbe v ústavoch, prípadne aj v priestoroch, ktoré sú mimo ústavu, kamery využité v maximálnej možnej miere, ktoré nepretržite snímajú, čo sa udeje a bolo by to priebežne zaznamenávané. Bohužiaľ, tu to nebolo takto technicky zabezpečené. V tomto prípade išlo o chodbu, ktorá bola monitorovaná kamerou, ktorá sa spúšťa pri pohybe. Avšak ak by prišlo k manipulácii, tak by išlo jednak o zásah do samotného softvéru, ktorý súvisí s fungovaním tejto kamery a takáto manipulácia aj s ohľadom na to, že záznam z nej môže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, by zaiste bola aj naplnením skutkovej podstaty trestného činu. A zároveň treba povedať, že takáto manipulácia je o to obtiažnejšia, že súčasne je ďalším softvérom monitorované otváranie ciel. To znamená, že ak by tu aj bolo podozrenie, že došlo k manipulácii a že kamera sa nespustila v nejakom momente, kedy sa spustiť mala, pretože došlo k pohybu, tak by muselo byť zrejmé, že to nekorešponduje s monitoringom otvárania ciel. Teda v jednoduchosti to znamená, že každé otváranie ciel jednoznačne musí byť sprevádzané aj spustenou kamerou, ktorá monitoruje pohyb.

Čo sa týka zdravotnej dokumentácie, rodina zosnulého v zmysle príslušnej právnej úpravy má prístup k tejto zdravotnej dokumentácii aj k výpiskom, potenciálne ku kópiám. Je dôležité, aby k tomu bola podaná žiadosť. Máme informáciu, že takáto žiadosť bola podaná k 5.1.2021 a zo strany príslušného útvaru Zboru bol záujem ju promptne vybaviť. Zbor je v tomto plne k dispozícii rodine, aby jej toto umožnil.