Popis zmien v Obchodnom registri SR od 1.10.2020

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) sa od 1. októbra 2020 podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Povedané inak, návrhy na zápis v listinnej (papierovej) podobe už nebudú možné.
Naďalej však zostáva možnosť podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra a návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Vzhľadom na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov v obchodnom registri na registrový súd od 1. októbra 2020 výlučne elektronickými prostriedkami došlo aj k úprave procesu podávania námietok už iba výlučne elektronickým spôsobom prostredníctvom na to určenej elektronickej služby na www.slovensko.sk link na službu a popis: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/or-namietka-zapis na to určeného formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/formulare-or-pre-podania-v-elektronickej-podobe/#ine-formulare.

Dôležitá zmena sa týka aj rozsahu zapisovaných údajov. Zapísané právnické osoby, ktorá nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (najmä dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť (doplniť) zápis týchto údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zapísané osoby tak môžu urobiť spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny iných zapísaných údajov (zmenovým návrhom) alebo doplnením týchto údajov cez samostatný zmenový návrh podľa príslušnej právnej formy danej spoločnosti.

Od 1. októbra 2020 sa do obchodného registra už nebudú zapisovať fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisovali na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovil osobitný zákon a ani podniky zahraničných fyzických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.