Výkon mediačnej činnosti zahraničnými mediátormi na území Slovenskej republiky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica“) umožňuje osobám z iných šlenských štátov Európskej únie poskytovať služby v rámci Slovenskej republiky za rovnakých podmienok ako má občan Slovenskej republiky.

Právo dočasne vykonávať mediačnú činnosť aj na území Slovenskej republiky len na základe oprávnenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, t. j. bez zápisu do registra mediátorov vedenom ministerstvom, bolo zavedené zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa uvedená smernica transponovala do právneho poriadku Slovenskej republiky. V opačnom prípade, t. j. ak má zahraničný mediátor záujem poskytovať mediačné služby dlhodobo a sústavne v Slovenskej republike, je povinný splniť rovnaké podmienky ako slovenskí mediátori.

Podrobnosti týkajúce sa mediátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005

Obsah činnosti mediátora

1. Kto je to mediátor a čo je činnosť mediátora

Legálna (zákonná) definícia pojmu mediátor na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnuté v ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o mediácii“), podľa ktorého:

„Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1.“

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu mediácia je obsiahnutá v § 2 zákona o mediácii ​, podľa ktorého „mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“.

Výkon činnosti mediátora je podnikaním. 

Mediátor je povinný vykonávať mediačnú činnosť:

a) osobne, 
b) čestne, 
c) svedomito, 
d) nezávisle, 
e) nestranne, 
f) dôsledne,
g) s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie.

2. Základná právna úprava výkonu činnosti mediátora

Podmienky na získanie oprávnenia na výkon činnosti mediátora

Oprávnenie na výkon činnosti mediátora vzniká zápisom do registra mediátorov (ďalej aj ako „zoznam mediátorov“) vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a odoplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o mediácii“).

Mediátorom môže byť podľa zákona o mediácii iba fyzická osoba, a preto zápis právnickej osoby do registra mediátorov nie je možný.

Podmienky na zápis fyzickej osoby do registra mediátorov podľa § 8 ods. 2 zákona o mediácii

Do  registra mediátorov možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

a)     je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu1),

b)      získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike,alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

c)       je bezúhonná2),

d)      má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky,

e)      nebola podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutá z registra mediátorov.

1)
Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku.
Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

2)
Bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti mediátora

Na preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti mediátora slúžia dva inštitúty – odborná príprava a odborná skúška mediátora.

1. Odborná príprava mediátora – účel a priebeh

Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora. Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a je zameraná pomerne na
a) výučbu o základoch právneho poriadku (o odvetviach občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného práva a právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa),
b) oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia,
c) oblasť pravidiel správania sa mediátora a tréning jeho sociálnych zručností a
d) vedenie procesu mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie. 

Po odbornej príprave mediátor vykoná odbornú skúšku.

2. Odborná skúška – účel a priebeh

Účelom odbornej skúšky je posúdiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti uchádzača. Odborná skúška mediátora nie je súčasťou odbornej prípravy mediátora a odbornú skúšku mediátora musí uchádzač vykonať do troch mesiacov od skončenia odbornej prípravy mediátora. 

Odborná skúška pozostáva z teoretickej časti a praktickej časti. Praktická časť obsahuje riešenie prípadovej štúdie, ktoré zahŕňa všetky fázy mediácie vrátane spísania dohody, ktorá je výsledkom mediácie. 

Ak uchádzač na odbornej skúške neuspeje, má bez opakovania odbornej prípravy právo najneskôr do jedného mesiaca, odkedy na odbornej skúške neuspel, vykonať opakovanú skúšku. Ak uchádzač ani na opakovanej skúške neuspeje, má právo na preskúšanie Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Uchádzač, ktorý neuspeje na opakovanej skúške ani pri preskúšaní ministerstvom, sa o vykonanie ďalšej odbornej skúšky môže uchádzať až po opätovnom vykonaní odbornej prípravy, a to najskôr po uplynutí jedného roka od vykonania neúspešnej opakovanej skúšky.

Podrobnosti o preskúšaní mediátorov ministerstvom upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424/2015 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov​

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti mediátora

1. Pôsobnosť ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky (ďalej len „ms sr“) v rámci zabezpečovania výkonu činnosti mediátorov

MS SR vedie register mediátorov, register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií podľa § 8 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov ( (ďalej len „ZoM“).

2. Dohľad ms sr a podanie podnetu na mediátora

MS SR spravidla na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava porušenie zákona alebo povinnosti ustanovené ZoM závažným spôsobom. MS SR informuje podávateľa podnetu o prešetrení jeho podnetu, pričom zároveň vyzve mediátora, ktorého sa podnet týka, aby sa vyjadril k prešetrovanej veci. 

MS SR má obmedzené dohľadové kompetencie, nakoľko v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 písm. g) ZoM MS SR vyčiarkne z registra mediátorov toho, kto opakovane v období jedného roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom závažným spôsobom. S ohľadom na uvedené MS SR prešetrí každý prijatý podnet, avšak postupuje v súlade s predmetným ustanovením.

3. Poistenie mediátorov

Mediátorom nevyplýva zo zákona povinné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti, avšak mediátor v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 ZoM nesie zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti.

4. Začiatok mediácie

V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä 

a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a 
e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.

Mediácia sa spravidla začína uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania. 

Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona, (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu aj súdu na účely súdneho konania.

5. Koniec mediácie

Mediácia sa končí
a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať, 
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov, 
d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici, 
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo 
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená, 
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre. 

6. Kniha mediácií

Kniha mediácií je neprenosná, mediátorom vedená evidencia časovo usporiadaných zápisov o uzavretí dohôd o začatí mediácie a s tým súvisiacich zápisov o skončení mediácie; prílohou každého zápisu je mediátorom potvrdený odpis dohody o začatí mediácie. Knihu mediácií mediátor vedie v elektronickej podobe a listinnej podobe vo forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje: 
a) poradové číslo zápisu,
b) presný dátum a čas zápisu,
c) číslo dohody o začatí mediácie, dátum uzavretia dohody o začatí mediácie a jej trvanie,
d) dátum a spôsob skončenia mediácie,
e) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
f) presné označenie sporu, ktorý je predmetom mediácie,
g) výšku dohodnutej odmeny mediátora,
h) podpisy osôb zúčastnených na mediácii a podpis mediátora,
i) poznámku.
Kniha mediácií sa ukladá a vedie pre každý kalendárny rok samostatne a mediátor je povinný archivovať knihu mediácií v elektronickej podobe a listinnej podobe počas trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Vzor knihy mediácií ustanovuje príloha č. 2 ZoM.

Podrobnosti upravuje https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/420/20190101​.

7. Odmeňovanie mediátorov

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 ZoM mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu, patrí mu odmena podľa tohto zákona (t.j. zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

Poplatok za zápis a vydanie oprávnenia na výkon činnosti mediátora

Konanie o zápise do zoznamu mediátorov vedené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je bez poplatku. 
Spoplatnené je však získanie osvedčenia o odbornej príprave mediátorov, ktorú vykonáva vzdelávacia inštitúcia akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Poplatok nie je jednotný.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti mediátora​

Oprávnenie na výkon činnosti mediátora vzniká zápisom do registra mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

1. Postup na zápis fyzickej osoby do registra mediátorov

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu do registra mediátorov na základe jej písomnej alebo elektronickej žiadosti do 30 dní od jej doručenia, ak spĺňa zákonom ustanovené predpoklady na zápis.

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti nasledovné podklady: vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky. Zároveň sa od nej vyžaduje poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov, keďže splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo na základe predložených údajov v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ministerstvo vydá fyzickej osobe písomné osvedčenie o jej zápise do registra mediátorov. Ak ministerstvo v tejto lehote nevykoná zápis alebo nezamietne žiadosť o zápis do registra mediátorov, zápis sa považuje za vykonaný; to neplatí, ak nie sú splnené podmienky na zápis. Potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do registra mediátorov sa v tomto prípade považuje za písomné osvedčenie o zápise do registra mediátorov až do vydania tohto osvedčenia. 

Podrobnosti o konaní o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov upravujú ustanovenia § 8 zákona o mediácii (link na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/420/20190101#paragraf-8).

2. Žiadosť o zápis do registra mediátorov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

§ 8 ods. 3 zákona o mediácii

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov  a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona  č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.​
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu.

3. Elektronicky podaná žiadosť zápis do registra mediátorov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do registra mediátorov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky podávateľa.
Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Žiadosť o zápis do registra mediátorov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk: i) na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom – a) prihlásenie sa so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom alebo b) prihlásenie sa ako obyvateľ inej krajiny Európskej únie za použitia prihlasovacieho prostriedku vydaného v danej krajine Európskej únie na https://prihlasenie.slovensko.sk/

Elektronické podanie žiadosti o zápis do registra mediátorov cez portál slovensko.sk
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka)

Žiadosť o vznik oprávnenia na vykonávanie činnosti mediátora je možné podať elektronicky aj prostredníctvom elektronického formulára JKM na tejto linke: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu.​ Na tomto linku sú umiestnené aj formuláre pre výkon regulovaných činností podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontaktné miesta.  Konkrétnu elektronickú službu nájdete tak, že do poľa „Nájsť službu“ vpíšete napr.: „Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov“, do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu” vpíšete okresný úrad kam patríte podľa miesta podnikania (fyzická osoba) a kliknete na „VYHĽADAŤ“.  Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na elektronický formulár.

Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do registra mediátorov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do registra mediátorov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú.
Maximálna veľkosť prílohy je 50 MB.

Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

Kontakt na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako príslušný orgán ( zodpovedný za udelenie oprávnenia na výkon činnosti mediátora)

​Kontaktné údaje ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 74
813 11 Bratislava

email: mediacia@justice.sk
Tel.č. : +421 2 888 91450

Prístup k registru mediátorov

1. Vyhľadávanie mediátora v registri mediátorov

Register mediátorov
je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) www.justice.gov.sk v časti Registre, položka Mediátori, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač zoznamu mediátorov. Okrem registra mediátorov ministerstvo vedie register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií.

V registri mediátorov je možné vyhľadávanie podľa priezviska (príp. mena a priezviska) alebo podľa prideleného evidenčného čísla mediátora (zadaním evidenčného čísla mediátora do rovnakého  vyhľadávača, kde je možné zadať aj meno). Na základe zadaných údajov systém vygeneruje zoznam príslušných mediátorov, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho mediátora), a ďalších údajov, ako napr. ich evidenčné číslo, príslušný okresný súd, dátum vydania ich oprávnenia na výkon mediačnej činnosti a aktuálny stav zápisu. V zozname mediátorov sú zapísaní všetci mediátori. Tí ktorí sú aktívni, tí ktorí sú vyčiarknutí a činnosť už nevykonávajú, aj tí ktorí majú pozastavenú činnosť.

2. Výpis zo zoznamu mediátorov

Zo zoznamu mediátorov si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho mediátora. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Na základe písomnej žiadosti (príp. elektronickej žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom) ministerstvo vydáva mediátorom potvrdenia o vedení ich osoby v registri mediátorov. Predmetné potvrdenia väčšinou slúžia ako potvrdenia pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pri zriaďovaní prevádzok.

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky o zamietnutí žiadosti o zápis do registra mediátorov

Proti rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu mediátorov je možné podať na MS SR v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Ak rozhodnutie MS SR o zamietnutí žiadosti o zápis do registra mediátorov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok​ (link na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/162/20190101#paragraf-6.odsek-1) preskúmateľné súdom.

Kontakt na iné organizácie, kde môže byť používateľom poskytnutá pomoc

V prípade technických problémov s elektronickým formulárom je možné sa obrátiť na helpdesk slovensko.sk​ 

Cezhraničné poskytovanie služieb mediátora

1. Čo je cezhraničné poskytovanie služby v slovenskej republike?

Je to dočasné, príležitostné, občasné, nepravidelné, prípadne jednorazové poskytovanie služby (podnikanie) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) fyzickou alebo právnickou osobou usadenou
1) v inom členskom štáte Európskej únie
2) (štát usadenia) a založenou podľa práva tohto štátu. Ide o časovo ohraničené poskytovanie služieb v SR osobou z iného členského štátu.

  1. usadenie sa je faktický sústavný, pravidelne sa opakujúci výkon hospodárskej činnosti/podnikania poskytovateľom služby na trvalom základe, na neurčitý čas, prevažne prostredníctvom stabilnej infraštruktúry (kancelárie, prevádzkareň, sídlo, ústredie…), odkiaľ sa skutočne poskytovanie služby/podnikateľská činnosť riadi, resp. vykonáva (fyzická osoba – štátny príslušník iného členského štátu alebo právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území SR alebo iného členského štátu).
  2. iný členský štát Európskej únie ako SR.

2. Aký je časový rozsah cezhraničného poskytovania služby?

Časový rozsah cezhraničného poskytovania služby môže byť rôzny v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Je ohraničený dobou určitou, ktorej dĺžka je spravidla vopred známa. Dočasná a príležitostná povaha činnosti je definovaná časovým úsekom (týždňový, mesačný resp. ročný výkon činnosti), alebo činnosťou (jeden, dva projekty, prípadne aj viac projektov).

3. Kto môže cezhranične poskytovať služby v sr?

Každá zahraničná fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo zahraničná právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v tomto štáte, v ktorom poskytuje služby trvale, na neurčitý čas (štát usadenia), na základe a v rozsahu oprávnenia na poskytovanie týchto služieb, ktoré vydal príslušný orgán štátu usadenia (podmienky cezhraničného poskytovania služby v SR sú uvedené v 6. bode).

4. Aké sú hlavné znaky pre rozlíšenie cezhraničného poskytovania služby od trvalého poskytovania služby v sr?

Rozhodujúcimi faktormi pre určenie, či ide o cezhraničné poskytovanie služby alebo trvalé poskytovanie služby je čas trvania, kontinuita, periodicita, početnosť poskytovanej služby, prípadne charakter služby, či infraštruktúra. Každá služba sa posudzuje individuálne. V prípade naplnenia znakov trvalého poskytovania služby, ako je jeho sústavnosť, pravidelnosť, stabilná infraštruktúra, väzba na stálu prevádzkareň, stále získavanie zákazníkov/príjemcov služieb, stabilný nepretržitý profesionálny výkon činnosti a pod. musí poskytovateľ služby získať oprávnenie od príslušného orgánu SR (uznanie odbornej kvalifikácie, prípadne získanie európskeho profesijného preukazu alebo samotného oprávnenia). 

5. Ktoré služby je možné poskytovať cezhranične v sr?

V zásade je možné poskytovať cezhranične všetky služby s výnimkou tých, na ktoré sa zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu  nevzťahuje a s výnimkou služieb, ktorých charakter neumožňuje cezhraničné poskytovanie služieb alebo ich je možné cezhranične poskytovať len v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch SR, prípadne právnych aktoch Spoločenstva.Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na výkon činnosti mediátorov.

6. Za akých podmienok je možné cezhranične poskytovať služby mediátorov v sr?

Vo všeobecnosti držiteľ oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré mu vydal príslušný orgán štátu usadenia  musí zistiť, či služba, ktorá sa má poskytnúť cezhranične na území SR, nie je regulovaným  povolaním, či regulovanou odbornou činnosťou (ďalej „regulované povolanie“).
Regulovaným povolaním je také povolanie, pre ktorého výkon sú právnymi predpismi SR stanovené požiadavky  na odbornosť, t. j. kvalifikačné predpoklady, prípadne aj iné predpoklady, bez ktorých nemôže osoba toto  povolanie vykonávať (napr. stupeň a odbor vzdelania, prax, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom služby a pod. ) Pokiaľ služba nie je regulovaná v SR poskytovateľ môže začať poskytovať služby na území SR.
V prípade, ak služba je v SR regulovaná, čo je aj prípad výkonu činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediácii“), ohlási začatie poskytovania služby jednotnému kontaktnému miestu alebo priamo príslušnému orgánu, ktorý vydáva v SR oprávnenie na výkon mediačnej činnosti vykonávanej podľa ZZTP, čo je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“).
Ak je povolanie (služba) v SR regulované (mediačná činnosť vykonávaná podľa zákona o mediácii regulovaná je), občan členského štátu, ktorý splnil podmienky uvedené v 3. bode, môže cezhranične poskytovať rovnaké služby na území SR bez uznania odbornej kvalifikácie, aka) toto povolanie je v členskom štáte, v ktorom poskytoval služby regulovaným povolaním alebo je regulované vzdelávanie a odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného povolania alebob) vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje.
Poskytovateľ služby je povinný pri cezhraničnom poskytovaní služby, ktorá je v SR regulovaným povolaním, a teda aj pri výkone mediačnej činnosti, pred jej prvým poskytnutím predložiť:
a) kópiu dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,
b) doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),
c) doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),
d)  potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a
e)  doklad o poistení zodpovednosti za výkon mediačnej činnosti.

7. Príslušnosť orgánov pre splnenie oznamovacej povinnosti

Orgánom príslušným pre splnenie oznamovacej povinnosti a predloženie zákonom stanovených dokladov o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR je MS SR alebo ktorékoľvek jednotné kontaktné miesto.

8. Časový limit oznámenia cezhraničného poskytovania služieb

Doklady je potrebné predložiť jednotnému kontaktnému miestu alebo MS SR v určitom časovom predstihu pred zamýšľaným  dňom prvého poskytnutia služby v SR. Ak dôjde počas výkonu služby k zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa písm. a) až e) je poskytovateľ služby povinný do 8 dní písomne oznámiť zmenu a predložiť o tom doklad.

9. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti:

Cezhraničnému poskytovateľovi služby, ktorý si splnil povinnosť a predložil zákonom stanovené doklady o cezhraničnom poskytovaní služby na území SR MS SR potvrdí ich prijatie neformálnym spôsobom. V praxi môže ísť o potvrdenie prijatia niektorých skutočností na druhopise sprievodného listu, prípadne aj vydaním samostatného potvrdenia o prijatí označených údajov a priložených dokladov bez úhrady správneho poplatku.

10. Frekvencia oznamovacej povinnosti

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na cezhraničného poskytovateľa služieb s ohľadom na obsah poskytovanej služby a bez ohľadu na frekvenciu jej poskytovania.

11. Platnosť oznámenia o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb

Oznámenie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb má v prípade (dovoleného) poskytovania (rovnakej) služby neobmedzenú platnosť.

12. Oznámenie cezhraničného poskytovania služieb

Oznámenie cezhraničného poskytovanie služieb je možné podať: 
– elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR tomto linku Informácie k elektronickému podaniu​– osobne na jednotnom kontaktnom mieste alebo ministerstve Tlačivo –

Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb​ (PDF, 216 KB)