Novela exekučného poriadku

Od 1.4.2017 dochádza k niektorým zásadným zmenám v exekučných konaniach. Deje sa tak v nadväznosti na zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľujeme si uviesť odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s exekučnými konaniami po 1. apríli 2017.

Ak máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď v zozname nižšie, zašlite nám ju mailom na adresu exekucie@justice.sk.

Elektronické formuláre a tlačivá pre exekučné konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§ 23 z. č. 305/2013 Z. z). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 z. č. 305/2013 Z. z.) pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Najvhodnejším spôsobom pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je prostredníctvom portálu eŽaloby (vytvorenie podania).

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára pre podanie návrhu.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby pre podanie návrhu.

Pozn.: Ak nedisponujete možnosťou elektronického podpisovania alebo ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora, ktorý Vám pri spracovaní návrhu poskytne súčinnosť.

Podanie k spisovej značke

V priebehu exekučného konania možno urobiť podania, ktoré je z dôvodu ich efektívneho spracovania súdom vhodné urobil prostredníctvom elektronického formulára. Väčšina návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy, sa však podáva u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie.

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára za účelom uskutočnenia podania k spisovej značke.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby podania k spisovej značke.

Zastavenie starých exekúcií – Často kladené otázky

Vzťah ZoUNEK a Exekučného poriadku je vzťahom lex specialis derogat legi generáli, t. j. ZoUNEK upravuje ukončenie starých exekučných konaní a starých exekúcií špecifickým spôsobom. Ale ak ide o tie staré exekúcie, ktoré sa podľa ustanovení ZoUNEK nezastavujú (napríklad ide o absolútnu výnimku, alebo relatívnu výnimku), sú naďalej vedené podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení. Uvedené znamená, že v tých starých exekučných konaniach, v ktorých nedošlo k zastaveniu starej exekúcie ex lege, súdny exekútor ako aj exekučný súd postupujú podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení (pokračujú v incidenčných konaniach, konajú o procesných návrhoch, o návrhoch na uloženie poriadkovej pokuty, doručujú listiny prostredníctvom úradnej tabule súdu, prípadne do zahraničia a pod.), t. j. pokiaľ neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie podľa ustanovení ZoUNEK (§ 2 ods. 1), tento zákon na takúto starú exekúciu nemá vplyv (aplikujú sa len ustanovenia Exekučného poriadku v platnom znení).

V prípadoch, v ktorých nedošlo k udeleniu poverenia, resp. v prípadoch, v ktorých súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia je potrebné postupovať podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení, nakoľko na tieto prípade ZoUNEK nedopadá, keďže k vydaniu poverenia na vykonanie starej exekúcie ani nedošlo (nieje možné zastaviť starú exekúciu, ktorá neexistuje).

Pri konaní a rozhodovaní súdu o akýchkoľvek otázkach v rámci starého exekučného konania je potrebné skúmať, či v tomto starom exekučnom konaní nedošlo k zastaveniu starej exekúcie zo zákona, pričom uvedené sa týka výlučne starých exekúcií tak, ako sú definované v § 1 ods. 2 ZoUNEK. Z uvedeného dôvodu, ak je prvostupňovému súdu vrátené zrušené uznesenie na opätovné rozhodnutie a ide o takú starú exekúciu, ktorá bola zastavená zo zákona (§ 2 ods. 1), čo súd musí preskúmať, v takomto exekučnom konaní nemožno pokračovať, nakoľko stará exekúcia bola zastavená ex lege a teda súd stratil právomoc vo veci konať a rozhodnúť (neodstrániteľná podmienka konania), pričom spôsob ukončenia exekučného konania upravuje ZoUNEK.

ZoUNEK upravuje niektoré dôvody na zastavenie starej exekúcie (§ 2 ods. 1) zo zákona, t. j. priznáva niektorým skutkovým okolnostiam odôvodňujúcim zastavenie starej exekúcie účinky priamo zákon. Vznik takejto relevantnej okolnosti je dôvodom pre zastavenie starej exekúcie, ktorá sa zastavuje priamo vznikom tejto okolnosti (t. j. v okamihu vzniku tejto skutočnosti sa stará exekúcia zastavuje) a preto akýkoľvek návrh či už hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej povahy nemôže mať vplyv na vedenie takéhoto „zastaveného" exekučného konania. T. j. ani návrh na prerušenie konania nemá a nemôže mať vplyv na zastavenie starej exekúcie ex lege, teda ak by aj potencionálne súd rozhodol (hoc aj právoplatne) o prerušení starého exekučného konania a následne by nastal (vznikol) dôvod predpokladaný ZoUNEK v ustanovení § 2 ods. 1 a nešlo by o absolútnu výnimku, k zastaveniu starej exekúcie dôjde bez ohľadu na prerušenie (príp. na podaný návrh na prerušenie) exekučného konania.

Podľa § 7 ods. 1 prvá veta ZoUNEK proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Podľa § 7 ods. 2 prvá veta ZoUNEK námietky spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie predloží exekútor do 30 dní súdu.
V prípade, ak upovedomenie o zastavení starej exekúcie obsahuje len zjavné chyby v písaní (napr. chybné označenie oprávneného/povinného, chybné označenie spisovej značky exekútora/spisovej značky súdu) je potrebné postupovať tak, že exekútorovi súd vráti upovedomenie o zastavení starej exekúcie so žiadosťou o opravu. Doručením opravného upovedomenia by ostali zachované zákonné lehoty v zmysle vyššie uvedených ustanovení, napriek tomu, že ZoUNEK explicitne neupravuje možnosť, aby exekútor vydal opravné upovedomenie o zastavení starej exekúcie.

V prípade, ak bola postúpená pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii na iného oprávneného a nedošlo k zmene účastníka konania na strane oprávneného, t. j. neexistuje rozhodnutie súdu o pripustení zmeny účastníka konania na strane oprávneného, upovedomenie o zastavení starej exekúcie sa doručuje pôvodnému oprávnenému. V tejto súvislosti je potrebné odlišovať situáciu, kedy už bolo vydané uznesenie súdu o zmene účastníka konania, a to vzhľadom na ustanovenie § 237 ods. 1 CSP, v ktorom je ustanovené, že súd je viazaný uznesením, len čo ho vyhlásil; ak nebolo vyhlásené, len čo ho vydal. Preto, ak bolo vydané/vyhlásené uznesenie súdu o zmene účastníka na strane oprávneného, upovedomenie o zastavení starej exekúcie je potrebné doručovať novému oprávnenému, nakoľko len on má následne aktívnu vecnú legitimáciu podľa námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie (§ 7). V prípade pochybností odporúčame doručovať upovedomenie obom oprávneným.
To obdobne platí aj v prípade zmeny povinného.

ZoUNEK ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť oprávnenému ukončenie exekučného konania. ZoUNEK síce presne nedefinuje spôsob a lehotu tohto oznámenia, avšak uplatnia sa na to tieto pravidlá. Ak si oprávnený so súdnym exekútorom dohodli spôsob komunikácie, tak prednostne má byť oprávnený informovaný o ukončení exekučného konania týmto spôsobom. Ak si oprávnený so súdnym exekútorom nedohodli výslovne spôsob komunikácie, tak argumentom „a simili" rovnako ako upovedomenie o zastavení starej exekúcie, t. j. oprávnenému oznámi ukončenie exekučného konania rovnako, ako mu bolo oznámené (doručené) upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Pokiaľ ide o lehotu, v ktorej má byť toto oznámenie o ukončení exekučného konania realizované, tak sledujúc účel tejto notifikačnej povinnosti, súdny exekútor má konať bez zbytočného odkladu po ukončení exekučného konania.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 4 písm. b) ZoUNEK súdny exekútor nemá nárok na náhradu paušálnych trov, ak ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v Centrálnom registri exekúcií (ďalej len „CRE"). ZoUNEK však výslovne nestanovuje, ku ktorému dňu má byť stará exekúcia takto registrovaná.
4

Keďže (principiálne) právne normy nemôžu pôsobiť spätne domnievame sa, že ZoUNEK nemôže spájať určité právne následky s už skorším porušením povinnosti (tzv. zákaz retroaktivity) Adekvátny je preto podľa nášho názoru výklad, že pokiaľ nebola stará exekúcia registrovaná v CRE ku dňu zastavenia starej exekúcie, súdnemu exekútorovi nevzniká nárok na náhradu paušálnych trov. Uvedené je odôvodnené aj s ohľadom na to, že minimálne od 1. apríla 2017 majú oprávnený aj povinný bezplatný prístup do tohto CRE a mohli na nedostatok vedenia starej exekúcie spočívajúci v absencii registrácie v CRE súdneho exekútora upozorniť a žiadať ho o zjednanie nápravy.
Námietky proti paušálnym trovám (ako takým) nie sú prípustné (§7 ods. 1). Niet zrejme sporu, že porušovanie zákonných lehôt súdnym exekútorom zakladá disciplinárnu zodpovednosť.

Dosiahnutým výťažkom v zmysle § 2 ods. 2 písm. f) ZoUNEK je potrebné rozumieť plnenie, ktoré bolo poskytnuté súdnemu exekútorovi na základe jeho úkonov bezprostredne smerujúcich kvymoženiu plnenia, t. j. to, čo vymohol súdny exekútor svojou exekučnou činnosťou podľa § 63 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017 v príslušnej starej exekúcii.
Presnejšie povedané, dosiahnutým výťažkom je to, čo by podliehalo pravidlám rozdeľovania podľa § 46 ods. 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017. Domnievame sa, že plnenia, ktoré boli poskytnuté povinným alebo tretími osobami, ktoré za zaplatenie dlhu zodpovedajú (ručiteľ, príp. záložný dlžník), mimo exekučného konania (napr. priamo oprávnenému), prípadne plnenia neidentifikované, na tieto účely za dosiahnutý výťažok považovať nemožno.
Naopak, je potrebné inak nahliadať na plnenie v tzv. depozite, ktoré nebolo poskytnuté len z dôvodu procesného nedostatku, napr. z dôvodu nemožnosti doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Keďže stará exekúcia sa zastavuje zo zákona, tak oprávnený (resp. exekútor) si nepomôže tým, že „snáď omylom" pošle exekútorovi 15 eur. Netreba zabúdať, že plnenie dlhu (záväzku), je právom (a povinnosťou) dlžníka samotného resp. osoby, ktorá bola na to dlžníkom splnomocnená alebo má oprávnenie plniť dlh z dôvodu svojho postavenia (ručiteľ, záložný dlžník a pod.). Ak plnil dlh niekto, kto na plnenie dlhu nieje oprávnený, dlh nezanikne a keďže stará exekúcia sa zastaví zo zákona, bude zastavená a to napriek tomu, že súdny exekútor nevydal včas upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Súd môže jednak aj bez návrhu určiť, že došlo k zastaveniu starej exekúcie (§ 8 ods. 2) alebo použiť všeobecnú subsidiaritu Exekučného poriadku podľa § 10 ods. 1.

ZoUNEK sa týka exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Ide o exekučné konania, na ktorých riešenie boli príslušné pôvodné okresné súdy ako exekučné súdy (tzv. staré exekúcie). Tento zákon sa teda v zásade týka VŠETKÝCH starých exekúcií. Ak má byť dôvodom zastavenia starej exekúcie uplynutie rozhodnej doby [§2 ods. 1 písm. a)] a ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv. ABSOLÚTNYCH VYNIMKÁCH (taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 ZoUNEK), táto exekúcia sa z tohto dôvodu nezastavuje.

ABSOLÚTNE VÝNIMKY

a) výživné [§ 2 ods. 2 písm. a)],
b) nepeňažné plnenie (resp. súvisiace peňažné plnenie), [§ 2 ods. 2 písm. b)],
c) fondy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska súťaž [§ 2 ods. 2 písm. c), d), e)],
d) majetná exekúcia, t. j. ak bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, kedy sa má stará exekúcia zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur [§ 2 ods. 2 písm. f)],
e) povinný má konkurznú imunitu.

Exekučné konanie je druh súdneho procesu, ktorý je vedený podľa procesných pravidiel. Exekučné konanie je popisované procesnými normami, kde podmienky tohto konania (t. j. podmienky za splnenia ktorých je možné v takom konaní pokračovať) sú prezentované dôvodmi na zastavenie exekúcie. Podľa pôvodného znenia Exekučného poriadku (EP) následky toho, že nastal dôvod na zastavenie exekúcie mohol posúdiť len súd (pôvodný § 57 Exekučného poriadku, ktorý sa stále uplatňuje na staré exekúcie), ktorý vždy najprv dôvod zastavenia exekúcie preskúmal a účinky mu priznal tým, že exekúciu zastavil svojim rozhodnutím (de-konštitutívnym).
ZoUNEK mení procesnú situáciu tak, že pri niektorých dôvodoch na zastavenie exekúcie (§ 2 ods. 1) priznáva niektorým skutkovým okolnostiam odôvodňujúcim zastavenie starej exekúcie účinky priamo zákon, pričom ide o nasledujúce okolnosti
a) uplynula rozhodná doba [§ 2 ods. 1 písm. a)J,
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, prípadne zastavenie dedičského konania pre nedostatok majetku [§ 2 ods. 1 písm. b)],
c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený [§ 2 ods. 1 písnu c)] alebo
d) vyhlásenie konkurzu, príp. reštrukturalizácie alebo oddlženia [§ 2 ods. 1 písm. d)].
Už samotný vznik vyššie uvedenej relevantnej okolnosti je dôvodom pre zastavenie starej exekúcie, ktorá sa zastavuje priamo vznikom tejto okolnosti (t. j. v okamihu vzniku tejto skutočnosti sa stará exekúcia zastavuje), pričom zastavenie starej exekúcie deklaruje (potvrdzuje, osvedčuje a oznamuje) poverený súdny exekútor (§ 5 ods. 1) prostredníctvom upovedomenia o zastavení starej exekúcie. Pri uvedených dôvodoch nejde pritom o nejaké nové dôvody pre zastavenie exekúcie, ktoré by predtým Exekučný poriadok nepoznal. Ide skôr o to, že ZoUNEK spresnil ich obsah a to najmä pri „nemajetnosti povinného".

Relatívna výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZoUNEK sa logicky nemôže aplikovať v prípade návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie, pretože ak aj oprávnený má za to, že stará exekúcia sa mu má zastaviť, použitie výnimky by viedlo k úplne nelogickému záveru. Výklad ad absurdum je potrebné vždy odmietnuť.
Je potrebné rozlišovať dve situácie. Ak ide o návrh na zastavenie exekúcie podaný oprávneným pred účinnosťou ZoUNEK, a nejde o starú exekúciu, ktorá ex lége zastavuje účinnosťou zákona [najmä § 2 ods. 1 písm. a)], súd zastaví starú exekúciu podľa ustanovení Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. 3.2017. Ak ide o návrh oprávneného na zastavenie starej exekúcie po účinnosti ZoUNEK, súdny exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie podľa § 2 ods. 1 písm. c) ZoUNEK

Relatívna výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZoUNEK sa logicky nemôže aplikovať v prípade návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie, pretože ak aj oprávnený má za to, že stará exekúcia sa mu má zastaviť, použitie výnimky by viedlo k úplne nelogickému záveru. Výklad ad absurdum je potrebné vždy odmietnuť.
Je potrebné rozlišovať dve situácie. Ak ide o návrh na zastavenie exekúcie podaný oprávneným pred účinnosťou ZoUNEK, a nejde o starú exekúciu, ktorá ex lége zastavuje účinnosťou zákona [najmä § 2 ods. 1 písm. a)], súd zastaví starú exekúciu podľa ustanovení Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. 3.2017. Ak ide o návrh oprávneného na zastavenie starej exekúcie po účinnosti ZoUNEK, súdny exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie podľa § 2 ods. 1 písm. c) ZoUNEK.

ZoUNEK upravuje možnosť predĺženia rozhodnej doby piatich rokov v ustanovených prípadoch, pričom je potrebné zdôrazniť, že táto relatívna výnimka je spojená výlučne len s dôvodom zastavenia starej exekúcie spočívajúcim v uplynutí rozhodnej doby piatich rokov, t. j. s § 2 ods. 1 písm. a) ZoUNEK. Ide o relatívne výnimky zo zastavenia starých exekúcií, pri ktorých uplynula rozhodná doba, avšak existuje tu niektorá zo skutočností odôvodňujúca jej predĺženie (§ 4). Relatívna výnimka znamená, že rozhodná doba, po uplynutí ktorej by na túto starú exekúciu dopadal § 2 ods. 1 písm. a), sa predlžuje (o dobu podľa § 4). V prípade kumulácie relatívnych výnimiek sa uplatní tá relatívna výnimka, ktorá ako prekážka zastavenia starej exekúcie prestane pôsobiť najneskôr.
RELATÍVNE VÝNIMKY
Súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o
* o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie povolí, odklad starej exekúcie je povolený alebo je stará exekúcia odložená (§ 4 ods. 1)
* námietkach proti starej exekúcii [§ 4 ods. 2 písm. a)],
* zastavení starej exekúcie [§ 4 ods. 2 písm. b)],
* odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí [§ 4 ods. 2 písm. c)],
* vylúčení veci zo starej exekúcie f§ 4 ods. 2 písm. d)],
* návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí[§ 4 ods. 2 písm. e)],
* schválenípríklepu [§ 4 ods. 2 písm. J)J,
* schválení rozvrhu výťažku [§ 4 ods. 2 písm. g)].
Exekučné konanie sa v základe vedie ako nesporové a aj súd vyhodnocuje dôvody na zastavenie exekúcie aj bez návrhu a permanentne. Relatívna výnimka podľa § 4 ods. 2 písm. b) ZoUNEK sa teda nemôže vzťahovať na všetky situácie, kedy súd posudzuje, či má starú exekúciu zastaviť, keďže takýto výklad by nedával zmysel. Adekvátny výklad bude založený teda na teleologickej redukcii a na systematickom výklade zmyslu tohto ustanovenia. Nebude zrejme sporné, že uvedená relatívna výnimka dopadá výlučne na situácie, kedy návrh na zastavenie starej exekúcie podal povinný. Táto relatívna výnimka sa nebude týkať situácií, kedy niekto, kto nie je účastníkom konania, podá podnet na zastavenie exekúcie (napr. súdny exekútor). Inak povedané, stará exekúcia sa na základe zákona zastavuje, ak existuje dôvod pre jej zastavenie (§ 2 ods. 1) a nejde o niektorú z absolútnych alebo relatívnych výnimiek, pričom konanie súdu o „akomkoľvek" podnete na zastavenie exekúcie nieje relatívnou výnimkou. V tomto prípade by mal súd postupovať tak, že požiada exekútora o preskúmanie, či v danej veci nedošlo k zastaveniu starej exekúcie zo zákona, s prípadným poučením o povinnosti vydať upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa ustanovení ZoUNEK.

V prípade kumulácie dôvodov pre zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK a Exekučného poriadku je potrebné skúmať okamih, kedy nastala okolnosť odôvodňujúca zastavenie starej exekúcie. Po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK je teda nutné v každom exekučnom prípade skúmať, či nedošlo k zastaveniu starej exekúcie ex lege na základe ustanovení ZoUNEK, pretože tento zákon je vo vzťahu k Exekučnému poriadku zákonom lex specialis, ak nejde o prípad, kedy je povinným podaný návrh na zastavenie exekúcie (viď otázka č. 6). Uvedené znamená:
1. v prípade, ak po účinnosti ZoUNEK existuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie zo zákona podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku;
2. ak pred účinnosťou ZoUNEK existoval dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK neexistuje dôvod pre zastavenie starej exekúcie zo zákona podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku;
3. ak pred účinnosťou ZoUNEK existuje (existoval) dôvod pre zastavenie starej exekúcie vyplývajúci z ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.3.2017 a nadobudnutím účinnosti ZoUNEK vznikol dôvod na zastavenie starej exekúcie (§ 2 ods. 1 písm. a)) alebo tento dôvod vznikol po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK a k uvedenému okamihu nebolo rozhodnuté o zastavení exekučného konania (prípadne nejde o prípad podľa § 4 ods. 2 písm. b)), stará exekúcia sa zastavuje ex lege podľa ZoUNEK.
Tieto závery sú v súlade s princípom právnej istoty a zákazom retroaktivity, ako aj so vzťahom uvedených právnych predpisov.
Príklady:
Ak bol v starej exekúcii vyhlásený konkurz dňa 29.12.2019 a nejde o starú exekúciu, v ktorej by nastala skutočnosť predpokladaná ustanovením § 2 ods. 1 ZoUNEK, stará exekúcia má byť zastavená podľa ustanovení Exekučného poriadku. Je potrebné uviesť, že vyhlásenie konkurzu pred účinnosťou ZoUNEK nespôsobuje bez ďalšieho zastavenie starej exekúcie zo zákona, pretože dôvod pre zastavenie starej exekúcie musí vzniknúť v čase účinnosti ZoUNEK. Ak by išlo o starú exekúciu, v ktorej bol vyhlásený konkurz dňa 29.12.2019, a dňa 1.1.2020 (prípadne aj neskôr) je zrejmé, že ide o starú exekúciu, v ktorej uplynula rozhodná doba piatich rokov a nejde o niektorú z absolútnych alebo relatívnych výnimiek, alebo napríklad po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK zanikne oprávnený alebo povinný bez
2

právneho nástupcu, v tomto prípade dochádza k zastaveniu starej exekúcie ex lége dňom, kedy nastala skutočnosť predpokladaná ZoUNEK, t. j. uplynutím rozhodnej doby, alebo prípadne zánikom oprávneného alebo povinného bez právneho nástupcu. V takomto prípade už súd nemá právomoc rozhodnúť o zastavení starej exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu podľa ustanovení Exekučného poriadku v platnom znení, pretože stará exekúcia sa zastavila z dôvodu plynúceho z osobitného zákona a zastavila sa ex lége. Tu je potrebné opätovne zdôrazniť, že dôvod pre zastavenie starej exekúcie podľa ZoUNEK musí nastať po nadobudnutí jeho účinnosti (zákaz retroaktivity).

V prípade kumulácie dôvodov na zastavenie starej exekúcie podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK je potrebné vychádzať z tej skutočnosti, že k zastaveniu starej exekúcie podľa § 2 ods. 1 ZoUNEK, ak nejde o absolútnu alebo relatívnu výnimku, dochádza priamo zo zákona, t. j. vznikom dôvodu predpokladaného ZoUNEK. Preto sa stará exekúcia zastavuje len na základe toho dôvodu, ktorý nastal ako prvý, t. j .ak dôjde k vyhláseniu konkurzu ku dňu 2.1.2020 a dňa 5.1.2020 uplynula rozhodná doba piatich rokov, a nejde o niektorú z výnimiek zastavenia starej exekúcie, stará exekúcia má byť zastavená, resp. sa zastavuje ex lege dňa 2.1.2020 z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. d) ZoUNEK, pretože tento dôvod nastal v tomto prípade skôr, ako uplynutie rozhodnej doby piatich rokov. Ďalším príkladom môže byť situácia ak rozhodná doba piatich rokov uplynie 3.3.2020, nejde o niektorú z výnimiek zo zastavenia starých exekúcií, a oprávnený podá návrh na zastavenie exekúcie dňa 5.3.2020. V takomto prípade sa stará exekúcia zastavuje ku dňu 3.3.2020, pretože tento dôvod pre zastavenie takejto starej exekúcie [§ 2 ods. 1 písm. a)] nastal skôr, ako bol podaný návrh na zastavenie starej exekúcie oprávneným [§ 2 ods. 1 písm. c)].

Zastavenie starých exekúcií podľa ustanovení ZoUNEK (§ 2 ods. 1) sa dotkne dvoch veľkých skupín starých exekúcií. Prvá skupina sú staré exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo nadobudnutím účinnosti ZoUNEK, t. j. dňa 1. januára 2020. Ide o najstaršie exekúcie, ktoré trvajú (§ 3) k nadobudnutiu účinnosti ZoUNEK viac ako päť rokov (t. j. ku dňu nadobudnutia účinnosti ZoUNEK, teda k 1.1.2020 uplynula rozhodná doba piatich rokov plynúca odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi a v posledných 18tich mesiacoch – v období od 1.6.2018 do 31.12.2019 - nebol dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur), ak nejde o výnimky zo zastavenia starých exekúcií (t. j. nejde o absolútnu výnimku podľa § 2 ods. 2 alebo o relatívnu výnimku, v ktorej sa rozhodná doba piatich rokov predlžuje o 12 mesiacov podľa § 4). Podľa štatistických údajov pôjde o väčšinu starých exekúcií.

Druhá skupina starých exekúcií bude zastavená (zo zákona), ak po účinnosti ZoUNEK nastanú podmienky uvedené v § 2 ods. 1 ZoUNEK. Pôjde o tie staré exekúcie, v ktorých po účinnosti ZoUNEK nastane niektorá zo skutočností predpokladaná v § 2 ods. 1, t. j. v ktorých po účinnosti ZoUNEK uplynie rozhodná doba piatich rokov alebo v ktorých po účinnosti ZoUNEK oprávnený alebo povinný zanikne bez právneho nástupcu, oprávnený podá návrh na zastavenie starej exekúcie, alebo dôjde k vyhláseniu konkurzu, reštrukturalizácie alebo oddlženia, ak nepôjde v týchto prípadoch o niektorú z výnimiek zo zastavenia starých exekúcií. V týchto prípadoch platí, že dôvod pre zastavenie starej exekúcie musí nastať po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK (zákaz retroaktivity), teda v prípade, ak napríklad došlo k vyhláseniu konkurzu pred účinnosťou ZoUNEK a nejde o takú starú exekúciu, ktorá by bola zastavená z dôvodu uplynutia rozhodnej doby piatich rokov, takáto stará exekúcia podlieha režimu zastavenia podľa ustanovení Exekučného poriadku. Inak povedané, ak niektorý z dôvodov uvedený v § 2 ods. 1 ZoUNEK nastal pred nadobudnutím účinnosti ZoUNEK, nemožno takúto starú exekúciu zastaviť podľa ustanovení ZoUNEK, okrem prípadu spadajúceho do § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 druhá veta ZoUNEK, t. j. okrem prvej skupiny starých exekúcií, ktoré sa zastavujú dňom účinnosti ZoUNEK z dôvodu uplynutia rozhodnej doby.

Exekúcie – Často kladené otázky

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ak povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne.
Následne exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená, povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy a teda zastavenie exekúcie nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.

Od 1. apríla 2017 môže zastaviť prebiehajúcu exekúciu jednak súd, avšak aj exekútor tým, že vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Dôvody sú však presne vymedzené a prichádza to do úvahy najmä v týchto situáciách:
a) Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu,
b) Zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
c) Pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,
d) Pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,
e) Exekúcia sa zastavila v dôsledku vyhlásenia konkurzu a pod.

Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak:

a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.

Nový koncept nastavenia odmien a iných trov exekútora (od 1.4.2017) prišiel s paušálnymi sumami, na ktoré bude mať exekútor nárok. Keďže odmena exekútora sa odvíja od vymoženého plnenia, platí, že ak exekútor nič nevymôže, nemá nárok na žiadnu odmenu. Nárok má na paušálne výdavky, ktorých výšku ustanovuje podzákonný predpis.

„Námietky“ ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1.4.2017 zrušené. Od tohto dátumu je obranou proti exekúcii „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.
Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade t.j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur (doteraz išlo o sumu 99,58 eur) a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. O uplatnení práva exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec. Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila. Ak však oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá právo uplatnila, alebo oprávneného podľa toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou.

Riešenie je potrebné hľadať v tzv. prechodných ustanoveniach (§ 243h). V zásade platí, že exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Inak povedané, pôvodné konania prebehnú podľa vtedy platných predpisov.

Po začatí exekúcie exekútor zabezpečí jej vykonanie. O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol, a to v nasledovných lehotách:

a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,
b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy.

Podrobnosti o obsahu správ sú ustanovené v podzákonnom predpise.

Súd v zmysle právnej úpravy účinnej od 1.4.2017 prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už proti povinnému je vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

Na vedenie exekučného konania je od 1. apríla 2017 príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Exekučný súd bude rozhodovať aj o prípustných obranách povinného.

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.

Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní pripájať netreba.

Z návrhu na vykonanie exekúcie sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu na vykonanie exekúcie oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

Návrh na vykonanie exekúcie sa po novom musí podať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

Podľa novej právnej úpravy sa exekučné konanie začína podaním návrhu oprávneným na súde. Podľa pôvodnej právnej úpravy sa exekučné konanie začínalo podaním návrhu u súdneho exekútora. Ak bude návrh na vykonanie exekúcie u súdneho exekútora podaný do 1.4.2017, bude sa postupovať podľa predchádzajúcej právnej úpravy.