Informácie pre občanov

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva štátny dohľad nad činnosťou exekútorov v súlade s § 8 zákona č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach, pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekútorských spisov, prerokúvaním a hodnotením správ Slovenskej komory exekútorov o výsledkoch exekučnej činnosti a poznatkoch z vybavovania sťažností na postupy exekútorov.

Elektronické formuláre a tlačivá pre exekučné konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§ 23 z. č. 305/2013 Z. z). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny (s výnimkou exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní)sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 z. č. 305/2013 Z. z.) pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Najvhodnejším spôsobom pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je prostredníctvom portálu eŽaloby (vytvorenie podania).

V prípade, ak máte otázky súvisiace s podaním návrhu na vykonanie exekúcie, môžete ich zaslať na adresu: exekucie@justice.sk

Upozorňujeme, že uvedená mailová adresa bola zriadená výlučne za účelom poskytovania informácii priamo súvisiacich s podávaním návrhu na vykonanie exekúcie.

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára pre podanie návrhu.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby pre podanie návrhu.

Pozn.: Ak nedisponujete možnosťou elektronického podpisovania alebo ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora, ktorý Vám pri spracovaní návrhu poskytne súčinnosť (uvedená súčinnosť je spoplatnená).

Podanie k spisovej značke

V priebehu exekučného konania možno urobiť podania, ktoré je z dôvodu ich efektívneho spracovania súdom vhodné urobiť prostredníctvom elektronického formulára. Väčšina návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy, sa však podáva u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie.

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára za účelom uskutočnenia podania k spisovej značke.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby podania k spisovej značke.

Podanie sťažnosti na exekútora

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti SR alebo na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo.

Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora.

Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou.

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa.