Informácie pre občanov

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva štátny dohľad nad činnosťou exekútorov v súlade s § 8 Exekučného poriadku sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach, pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekútorských spisov, prerokúvaním a hodnotením správ Slovenskej komory exekútorov o výsledkoch exekučnej činnosti a poznatkoch z vybavovania sťažností na postupy exekútorov.

Podanie sťažnosti na exekútora

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti SR alebo na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov.Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo.

Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora.

Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou.

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa.