Národný projekt „Šanca na návrat“

Národný projekt „Šanca na návrat“ je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Implementácia národného projektu začala v októbri 2018 a projekt bude ukončený v septembri 2023 v celkovej dĺžke trvania 60 mesiacov. Prijímateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ďalšími partnermi sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 10 ústavov na výkon trestu odňatia slobody.

Hlavným cieľom národného projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, za účelom minimalizovania rizika opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných krízových situácií. Viac o hlavných aktivitách a  cieľoch národného projektu nájdete na stránke projektu.

Zapojené ústavy

Do implementácie národného projektu boli zaradené vybrané ústavy, ktoré sa nachádzajú v menej rozvinutých regiónoch a zastupujú cieľové skupiny vo všetkých stupňoch stráženia  (muži, ženy, mladiství):

 • ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou  
 • ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
 • ÚVTOS Nitra – Chrenová
 • ÚVTOS Želiezovce
 • ÚVTOS a ÚVV Ilava
 • ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová
 • ÚVTOS pre mladistvých Sučany
 • ÚVV a ÚVTOS Košice
 • ÚVTOS Košice – Šaca
 • ÚVV a ÚVTOS Prešov – oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove

Viac informácií o jednotlivých zapojených ústavoch, zahŕňajúcich podrobné informácie o kapacite, materiálovo-technickom vybavení, penologickej recidíve, realizovaných programoch, dobrej praxi a fotodokumentáciu nájdete na stránke projektu.

V súlade s hlavnou aktivitou národného projektu „Resocializácia a aktívne začlenenie občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám“, sú v rámci implementácie identifikované nasledovné dielčie ciele – podaktivity:

 • informačno-poradenské služby vo výstupných oddieloch;
 • resocializačné a výchovné vzdelávacie programy;
 • informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny;
 • evaluácia projektu a jednotlivých aktivít.

V rámci informačno-poradenských služieb vo výstupných oddieloch sme zriadili 10 výstupných oddielov ako samostatný oddelený priestor. Táto pod-aktivita sa netýka len stavebných úprav, ale napríklad aj vytvorenia nástrojov na diferenciáciu odsúdených osôb a identifikáciu ich rizík a potrieb, či vytvorenia štandardov a metodík. V rámci výstupných oddielov bolo inštalovaných 10 informačných kioskov pre odsúdené osoby s novou aplikáciou HOLUP. Ciele a úlohy aplikácie HOLUP sú naučiť odsúdené osoby používať súčasné informačné technológie, motivovať a podporiť ich pri resocializácií a sprostredkovať im aktuálne informácie z vybraných oblastí, ale rovnako aj odbremeniť pomáhajúci personál Zboru väzenskej a justičnej stráže od niektorých častí agendy, ktoré je možné nahradiť elektronickými nástrojmi. Viac informácií o výstupných oddieloch nájdete na stránke projektu.

V rámci prípravy a realizácie resocializačných a výchovných vzdelávacích programov sme rešpektovali princípy programov založených na dôkazoch – výskumom riadenej praxe, rentabilnosti z hľadiska vynaložených nákladov, ale aj ekonomických dopadov na spoločnosť, či zameranie sa na identifikované kľúčové riziká a potreby odsúdených osôb. 

Vytvorili a overili sme v praxi:

 • Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program pre odsúdené osoby vo výstupných oddieloch;
 • Špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy.

Viac informácií o vytvorených a realizovaných programoch nájdete na stránke projektu.

Kľúčové riziká a potreby sme identifikovali prostredníctvom nasledovných nástrojov:

 • Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia (IAPSZ), zahŕňajúci elektronizáciu plánovacieho nástroja pre sociálneho pracovníka, psychológa a sociálneho kurátora – metodika pri práci s odsúdenou osobou, ktorý im umožňuje prácu s externými zdrojmi a využívanie analytických nástrojov. Ide o kľúčový a dominantný prvok národného projektu smerujúci ku efektívnej resocializácii.
 • Hodnotenie rizika opakovaného násilia (HRON), ktorý je skríningovým nástrojom orientujúcim sa na osoby odsúdené za násilnú trestnú činnosť.
 • Indikačný nástroj, ktorý je skríningovým nástrojom určeným na indikáciu odsúdených osôb do vybraných špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.
 • Nástroj na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti (CRA), ktorý je prediktívnym nástrojom na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti osôb vo výkone trestu odňatia slobody v podobe elektronického programu. Viac informácií o CRA nájdete na stránke projektu.
 • Triediaci mechanizmus, ako základný prvok v postupe umiestňovania odsúdených osôb do výstupných oddielov, ktorý posudzuje príslušná umiestňovacia komisia a schvaľuje riaditeľ daného ústavu. Prioritou je umiestňovanie odsúdených osôb vykazujúcich stredné a/alebo vysoké riziko recidívy trestnej činnosti a sociálneho zlyhania.

Cieľom pod-aktivity „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ je práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením. Realizuje sa v troch skupinách opatrení:

 • Preklad dokumentov poskytujúcich základné informácie na začiatku výkonu trestu odňatia slobody, v jeho priebehu a pred prepustením na slobodu do vybraných deviatich cudzích jazykov – ukrajinčiny, maďarčiny, rumunčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, španielčiny a bulharčiny. Celkovo sme preložili 1807 normostrán dokumentov.
 • Kurzy „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ – realizácia modulárnych kurzov v štyroch nezávislých moduloch (A1, A2, B1, B2). Doposiaľ sme zrealizovali 13 kurzov pre 88 odsúdených, dva kurzy aktuálne prebiehajú.
 • Kurzy „Vzdelávania dospelých osôb (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ a realizácia vzdelávania podľa spracovanej metodiky. Doposiaľ sme zrealizovali 13 kurzov pre 59 odsúdených, dva kurzy aktuálne prebiehajú.

Viac informácií o realizovanej pod-aktivite nájdete na stránke projektu.

Cieľom podaktivity Evaluácia projektu a jednotlivých aktivít je zabezpečiť nezávislé hodnotenie súčasného stavu poskytovaných informačno-poradenských služieb vo výstupnom oddiele a resocializačných vzdelávacích programov vo výkone trestu odňatia slobody, naplniť očakávané ciele a zhodnotiť systém riadenia procesu implementácie. Udržateľnosť národného projektu je zabezpečovaná postupným zapracovaním výstupov projektu do interných noriem a predpisov. Viac informácií o evaluácii nájdete na stránke projektu.

Vstupnú a výstupnú analýzu národného projektu Šanca na návrat nájdete na tomto mieste.

Počas realizácie národného projektu boli vytvorené metodické a štandardizačné dokumenty, mnohé odborné publikácie a články v rôznych periodikách, ktoré sú dostupné tu.