Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Úradu pre správu zaisteného majetku

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ:

Úrad pre správu zaisteného majetku                                

Námestie slobody 2906/12                               

811 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:                                

Račianska 71    ​                             

813 11 Bratislava                               

IČO: 53803175,

telefón: 02/888 91 811

Vážená dotknutá osoba,

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností úradu, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná ( ďalej len „právnych predpisov“).  

V uzatvorených zmluvách s úradom  na základe zákona, ktoré má úrad povinnosť zverejniť, môžu byť v nevyhnutnom rozsahu použité Vaše osobné údaje.   Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov úradom nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov úrad. 

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Račianska 71 

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Telefón: 02/888 91 830 

Zodpovedná osoba za prevádzkovateľa

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Meno: Ing. Zuzana Honzová

E-mail: zuzana.honzova@justice.sk

Telefón: +421 2 888 918 30

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou.

Doba uchovávania osobných údajov, kritéria na jej určenie

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach​ v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným právnym predpisom a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom materiálnej, ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, práva namietať.

Práva dotknutej osoby

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi – to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný; uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na opravu chybných údajov, kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
  • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;
  • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
  • ak je spracúvanie nezákonné;
  • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov úradu;
  • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v  tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu by ste mali kontaktovať tiež v    prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
  • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava  Ružinov) alebo príslušný súd.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú  vykonávané na základe nášho úradného postupu v zmysle právnych predpisov. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov úradu.​​

V prípade ak zistíme, že  verejný záujem v zmysle právnych predpisov preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za opodstatnenú a  oprávnenú,  nebudeme ďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.