Protikorupčná linka

Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo k 1. januáru 2013 protikorupčnú linku.

Protikorupčná linka slúži výlučne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania sudcov a zamestnancov rezortu justície, t. j. korupcie na okresných a krajských súdov, Špecializovanom trestnom súde, v Centre právnej pomoci, Justičnej akadémii, Inštitúte vzdelávania MS SR, Zbore väzenskej a justičnej stráže a Ministerstve spravodlivosti SR, ako ústrednom orgáne štátnej správy pre súdy a väzenstvo.

Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať len podozrenia zo spáchania trestného činu: 

  • zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Tr. zák.,
  • prijímania úplatku podľa § 328 – 331 Tr. zák.,
  • podplácania podľa § 332 – 335 Tr. zák. alebo
  • nepriamej korupcie podľa § 336 Tr. zák.

Svoje podozrenie môžete oznámiť: 

  • telefonicky na číslo +421-2-888 91 816 alebo
  • elektronicky na e-mailovej adrese: antikor@justice.sk

Aby bolo možné Váš podnet hodnoverne prešetriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

Dovoľujeme si upozorniť, že protikorupčná linka má slúžiť na nahlasovanie skutočných informácii o spáchaní uvedených trestných činov. Takýmito informáciami nie sú nahlásenia, zakladajúce sa výlučne na nespokojnosti strany konania s rozhodnutím súdu, s nevykonaním navrhovaného dôkazu, či nespokojnosti s priebehom súdneho konania.

Prostredníctvom protikorupčnej linky nie je možné podávať:- podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. 9/2010 Z. z., 382/2004 Z. z., 233/1995 Z. z., 323/1992 Z. z., 757/2004 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod., ako sú napríklad sťažnosti na prieťahy v konaní,  susedské spory a iné občianskoprávne alebo obchodnoprávne spory, sťažnosti na rozhodovaciu činnosť sudcov, námietky na zaujatosť sudcov a ostatných orgánov štátnej správy a verejnej moci, sťažnosti na činnosť znalcov, notárov, exekútorov, správcov konkurznej podstaty a pod.- trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás ministerstvo o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa § 345 Tr. zák. sa lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.