Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veciach ochrany spotrebiteľa